(11.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také ne. Budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tedy tak.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, do kterého je přihlášeno 136 přítomných, pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
/sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tentokrát si vám dovoluji odůvodnit vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech.

Ministerstvo financí od roku 2010 sjednává ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila ve čtrnáct konečných návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci prezidentem republiky. V platnost doposud vstoupilo již osm dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv, a v nejbližší budoucnosti bude vyhlášena dohoda s Bahamským společenstvím.

Sjednávání dohody proběhlo na základě vzorového návrhu Směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly schváleny usnesením vlády č. 227 ze dne 22. března 2010. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací.

Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání, tj. v České republice daně všeho druhu a pojmenování a na Cookových ostrovech daně z příjmů fyzických a právnických osob, srážkové daně a daň z přidané hodnoty. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo k trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem mohou být poskytnuté informace použity v trestním řízení pouze jako operativní informace.

Schválení dohody, na jejímž základě se bude uskutečňovat mezinárodní výměna daňových informací s jurisdikcemi doposud považovanými za daňové ráje, je velmi žádoucí. Dá se tedy očekávat pozitivní dopad především na daňové výnosy státního rozpočtu České republiky, a to vlivem efektivního snížení daňových úniků. Dohoda působí také jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto vyslovit s ratifikací této dohody souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015. Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já nemám nic proti smlouvě s Cookovými ostrovy, ale chtěl bych požádat vedení Sněmovny. V § 57 odst. 2 našeho jednacího řádu je napsáno: Bod jednání zařazený na pořad schůze Sněmovny uvede zpravidla navrhovatel. Za Senát, vládu (s důrazem) a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen její členové, kteří byli takovým jednáním zvlášť pověřeni... Takže prosím vedení Sněmovny, aby si s vládou v tomto případě vyjasnilo, jakým způsobem budou předkládány byť smlouvy v této Sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jako obvykle jsem dneska ráno nevěděl, že budou smlouvy. Ale někdo to vědět musel, když to někdo navrhoval, a ten měl zajistit, aby tady byli příslušní ministři nebo ti, co mají pověření. Já se chci zeptat pana ministra Brabce a pana ministra Hermana, zda mají pověření vlády k tomu, aby tyto body tady představovali a uváděli a plnili roli navrhovatele. Pokud ne, tak podle mě - a děkuji panu poslanci Koníčkovi - nemůžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych k tomu chtěl dodat, že pevně doufám, že převáží názor, že nebude striktně vyžadován psaný mandát. Ale pokud by náhodou převážil, tak je stále ještě možné projednat ty smlouvy, kde ministři přítomní jsou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Paní poslankyně Němcová se hlásí do rozpravy.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěla pouze připomenout praxi, která tady dlouhá léta panovala nejenom v minulém volebním období, ale též před ním. Tehdejší opozice, převážně sociální demokraté, vyžadovali v každém případě, aby bylo ono písemné pověření. Vzpomínám si na to jako předsedkyně Poslanecké sněmovny i místopředsedkyně, kdy jsme od předsedy vlády toto písemné pověření pro projednávání těchto bodů měli k dispozici. To za prvé.

Za druhé. Rozumím tomu, že Poslanecká sněmovna občas mění svůj program. Ty důvody mohou být různé, zažíváme je tady i v tomto volebním období. Ale i pro ten případ tehdy jsem rozhodla, aby vedení Sněmovny mělo zde přítomného nějakého administrativního pracovníka na jednání Sněmovny. Sedávala tamhle paní dr. Čechová, která měla za úkol v každém okamžiku, kdy se měnil program, okamžitě kontaktovat příslušného ministra, zajistit zpravodaje, aby prostě Sněmovna nebyla blokována v tomto bodě. Nevím, proč se v této praxi, která se ukázala jako užitečná, nepokračuje, proč tyto zmatky podmiňují dysfunkci Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, ale neeviduji tady žádný návrh. Prosím pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já plně souhlasím s názorem pana ministra průmyslu a obchodu, tak jsem to vůbec nemyslel. Ministr, který uplatňuje svoji agendu, tak to je samozřejmě jasné. Ale při vší úctě k panu ministru kultury, a padá to na jeho hlavu, ale on tady byl, mně nepřipadá důstojné projednávat v Poslanecké sněmovně ekonomické zákony pouze za přítomnosti ministra kultury. My ho tady přece z toho nebudeme zkoušet. On má naprostou pravdu, že to není jeho resort. Není to ani příbuzný resort. Jsou přece - nevím, jestli pořád pokračují porady ekonomických ministrů. Nebo ten ministr tu není, protože on je vlastně neformální... Ale to prostě není normální. A jestli pan poslanec Koníček upozornil na ustanovení jednacího řádu, což je zákon, tak já předpokládám, paní místopředsedkyně, že budete konat sama a já nemusím nic dělat. Tím pádem je to veřejná informace a já myslím (Předsedající: Pane poslanče...), že vy byste si měla to, co řekl pan poslanec Koníček, vyžádat. A v případě, že to není, tak tento bod přerušit a postoupit k dalšímu bodu. (Předsedající chce přerušit poslance Stanjuru, ale ten neslyší.) To je velmi jednoduché. Pokud tak nečiníte, tak já navrhnu přerušit tento bod do přítomnosti buď - (Předsedající chce promluvit.) Ano? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP