(11.30 hodin)
(pokračuje Herman)

Předkládaná daňová smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN s tím, že samozřejmě vychází především z vnitrostátních právních předpisů obou zemí a přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů a majetku mezi oba státy. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce.

Děkuji vám za pozornost a podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že alternativní pan ministr představil zdánlivě zevrubně tuto předmětnou smlouvu. Nicméně bych se rád zeptal na vzájemnou obchodní výměnu, jaký je objem vzájemné obchodní výměny. Ze strany předkladatele by tato informace, myslím, mohla zaznít, než budu pokračovat ve své zpravodajské zprávě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji za tento dotaz, ale vzhledem k svému resortnímu zaměření se mohu vyjádřit spíše ke kulturní výměně mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím, která je velmi bohatá. Jak víme, tak Lichtenštejnové vlastnili celou řadu nemovitých i movitých památek především na jižní Moravě a řada zámků obsahuje velmi významný mobiliář. Dochází tam ke kulturní výměně velmi praktické i v tom smyslu, že některé obrazy, které se ztratily z těchto objektů, tak alespoň ve velice zdařilých fotokopiích díky vstřícnosti Lichtenštejnského knížectví byly navráceny na původní místa. Došlo rovněž k obnově lichtenštejnské hrobky na Vranově, to znamená, že po této stránce lze hodnotit spolupráci jako velmi dobrou. Domnívám se, že per analogiam lze takto hodnotit i spolupráci ekonomickou, ač nemám všechny informace teď v tuto chvíli pohromadě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Stanjury. Jen panu poslanci Čípovi. On je jako zpravodaj pro prvé čtení a byla bych ráda, aby tu svou zpravodajskou zprávu přečetl a nezneužíval svého práva jako zpravodaje. Dám panu zpravodaji slovo a potom přizvu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo .

 

Poslanec René Číp: Děkuji ještě jednou za slovo. Jen bych v podstatě zopakoval velmi stručně to, co tu zmínil již náhradní pan ministr, že možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám, rezidentům jednoho státu, plynou ze státu druhého. Může se jednat zejména o příjmy z provádění stavebních, montážních, výzkumných a jiných činností, z využívání patentů a jiných průmyslových práv, technických znalostí a zkušeností, výrobně-technických poznatků, z úroků majetkové účasti, výrobně a technické kooperace a z jiných zdrojů. Dvojí zdanění postihuje také např. příjmy z využívání autorských práv k dílům literárním, uměleckým a vědeckým, penze, příjmy ze zaměstnání a příjmy výkonných umělců a sportovců.

Protože příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou suverénních států, může být takovéto zdanění účinně vyloučeno jen takovým opatřením těchto států, které je vzájemně koordinováno mezinárodní daňovou smlouvou. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím existuje v současné době bezesmluvní vztah.

Předkládaná daňová smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN s tím, že samozřejmě vychází především z vnitrostátních právních předpisů obou zemí a přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů a majetku mezi oba státy. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuj. Pan poslanec Stanjura svou přihlášku stáhl, tudíž otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nevidím žádného přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, paní předsedající. Já bych jen dodal, že lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu s existujícími mezinárodními standardy.

Na základě již řečeného tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a aby tato smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným sněmovním výborům, které ji jistě detailně posoudí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 74, do kterého je přihlášeno 132 přítomných, pro 123, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Táži se, zda má ještě někdo jiný návrh na přikázání výborům? Není tomu tak. Končím tedy čtení tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu programu, a to je bod číslo

 

136.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu
mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014
/sněmovní tisk 389/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré stále ještě dopoledne. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych k projednání předložil smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. V tomto konkrétním případě se jedná o protokol k již existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Kazachstánem, která byla podepsána 9. dubna roku 1998 v Almaty a vstoupila v platnost dnem 29. října 1999. Tato smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 3/2000. Protokol, který vznikl z iniciativy české strany, zajišťuje především rozšíření možnosti výměny informací v rozsahu všech daní, tedy např. i daně z přidané hodnoty, na niž se dle smlouvy výměna informací v současné době nevztahuje.

Je třeba zdůraznit, že text protokolu včetně tzv. rozšířené výměny informací plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti, a to zejména v rámci práce Evropské unie a OECD. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást existující smlouvy, zcela jistě přispěje k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků. Jistě přispěje také k bezproblémovému provádění smlouvy, a to dalšími úpravami jejího textu, např. problematika stálé provozovny, dividend, úroků a další.

Na základě již řečeného tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání tohoto protokolu k mezinárodní smlouvě a aby tento smluvní dokument byl v prvém čtení přikázán příslušným sněmovním výborům, které ho detailně posoudí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Děkuji panu ministrovi, že se tohoto tématu zhostil dle mého názor, s úspěchem, a vřele této Sněmovně doporučuji tuto smlouvu pustit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Chci jen upozornit, že tato smlouva je iniciována českou stranou a reflektuje na rostoucí obchodní spolupráci s Kazachstánem. Děkuji za slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP