Čtvrtek 8. října 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
/sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tentokrát si vám dovoluji odůvodnit vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech.

Ministerstvo financí od roku 2010 sjednává ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila ve čtrnáct konečných návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci prezidentem republiky. V platnost doposud vstoupilo již osm dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv, a v nejbližší budoucnosti bude vyhlášena dohoda s Bahamským společenstvím.

Sjednávání dohody proběhlo na základě vzorového návrhu Směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly schváleny usnesením vlády č. 227 ze dne 22. března 2010. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací.

Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání, tj. v České republice daně všeho druhu a pojmenování a na Cookových ostrovech daně z příjmů fyzických a právnických osob, srážkové daně a daň z přidané hodnoty. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo k trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem mohou být poskytnuté informace použity v trestním řízení pouze jako operativní informace.

Schválení dohody, na jejímž základě se bude uskutečňovat mezinárodní výměna daňových informací s jurisdikcemi doposud považovanými za daňové ráje, je velmi žádoucí. Dá se tedy očekávat pozitivní dopad především na daňové výnosy státního rozpočtu České republiky, a to vlivem efektivního snížení daňových úniků. Dohoda působí také jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto vyslovit s ratifikací této dohody souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015. Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já nemám nic proti smlouvě s Cookovými ostrovy, ale chtěl bych požádat vedení Sněmovny. V § 57 odst. 2 našeho jednacího řádu je napsáno: Bod jednání zařazený na pořad schůze Sněmovny uvede zpravidla navrhovatel. Za Senát, vládu (s důrazem) a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen její členové, kteří byli takovým jednáním zvlášť pověřeni... Takže prosím vedení Sněmovny, aby si s vládou v tomto případě vyjasnilo, jakým způsobem budou předkládány byť smlouvy v této Sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jako obvykle jsem dneska ráno nevěděl, že budou smlouvy. Ale někdo to vědět musel, když to někdo navrhoval, a ten měl zajistit, aby tady byli příslušní ministři nebo ti, co mají pověření. Já se chci zeptat pana ministra Brabce a pana ministra Hermana, zda mají pověření vlády k tomu, aby tyto body tady představovali a uváděli a plnili roli navrhovatele. Pokud ne, tak podle mě - a děkuji panu poslanci Koníčkovi - nemůžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych k tomu chtěl dodat, že pevně doufám, že převáží názor, že nebude striktně vyžadován psaný mandát. Ale pokud by náhodou převážil, tak je stále ještě možné projednat ty smlouvy, kde ministři přítomní jsou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Paní poslankyně Němcová se hlásí do rozpravy.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěla pouze připomenout praxi, která tady dlouhá léta panovala nejenom v minulém volebním období, ale též před ním. Tehdejší opozice, převážně sociální demokraté, vyžadovali v každém případě, aby bylo ono písemné pověření. Vzpomínám si na to jako předsedkyně Poslanecké sněmovny i místopředsedkyně, kdy jsme od předsedy vlády toto písemné pověření pro projednávání těchto bodů měli k dispozici. To za prvé.

Za druhé. Rozumím tomu, že Poslanecká sněmovna občas mění svůj program. Ty důvody mohou být různé, zažíváme je tady i v tomto volebním období. Ale i pro ten případ tehdy jsem rozhodla, aby vedení Sněmovny mělo zde přítomného nějakého administrativního pracovníka na jednání Sněmovny. Sedávala tamhle paní dr. Čechová, která měla za úkol v každém okamžiku, kdy se měnil program, okamžitě kontaktovat příslušného ministra, zajistit zpravodaje, aby prostě Sněmovna nebyla blokována v tomto bodě. Nevím, proč se v této praxi, která se ukázala jako užitečná, nepokračuje, proč tyto zmatky podmiňují dysfunkci Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, ale neeviduji tady žádný návrh. Prosím pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já plně souhlasím s názorem pana ministra průmyslu a obchodu, tak jsem to vůbec nemyslel. Ministr, který uplatňuje svoji agendu, tak to je samozřejmě jasné. Ale při vší úctě k panu ministru kultury, a padá to na jeho hlavu, ale on tady byl, mně nepřipadá důstojné projednávat v Poslanecké sněmovně ekonomické zákony pouze za přítomnosti ministra kultury. My ho tady přece z toho nebudeme zkoušet. On má naprostou pravdu, že to není jeho resort. Není to ani příbuzný resort. Jsou přece - nevím, jestli pořád pokračují porady ekonomických ministrů. Nebo ten ministr tu není, protože on je vlastně neformální... Ale to prostě není normální. A jestli pan poslanec Koníček upozornil na ustanovení jednacího řádu, což je zákon, tak já předpokládám, paní místopředsedkyně, že budete konat sama a já nemusím nic dělat. Tím pádem je to veřejná informace a já myslím (Předsedající: Pane poslanče...), že vy byste si měla to, co řekl pan poslanec Koníček, vyžádat. A v případě, že to není, tak tento bod přerušit a postoupit k dalšímu bodu. (Předsedající chce přerušit poslance Stanjuru, ale ten neslyší.) To je velmi jednoduché. Pokud tak nečiníte, tak já navrhnu přerušit tento bod do přítomnosti buď - (Předsedající chce promluvit.) Ano?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já samozřejmě teď budu konat. Jenom jsem vás chtěla pustit k mikrofonu, protože máte přednostní právo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se ale nehlásil. Vy jste říkala, že nikdo nic nenavrhuje, tak jsem šel, to se omlouvám. Moc se omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já myslím, že se tady nemusíme dohadovat. Chci jenom, aby sněmovna běžela v klidu dál. V tuto chvíli na pět minut přerušuji jednání. Prosím předsedy klubů, aby přišli za mnou na empire, abychom se mohli dohodnout, co bude dál. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 11.50 do 11.55 hodin.)

 

Čas pro přestávku vypršel, budeme pokračovat v jednání. Prosím k mikrofonu s přednostním právem vicepremiéra vlády Pavla Bělobrádka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já si z titulu své funkce místopředsedy vlády dovoluji tady na mikrofon říci, že páni kolegové, členové vlády, mají pověření, aby tyto mezinárodní smlouvy projednávali. Nemáme na to usnesení vlády, ale je otázka, jestli je potřeba.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem navrhoval poměrně jednoduchou věc, abychom projednali smlouvy, kde je ministr, ať se nedohadujeme. Takhle budeme ztrácet čas, minuty a desítky minut dohadováním o proceduře. Zbývá nám 64 minut do ukončení dopoledního programu. Podle mě návrh, abychom projednali smlouvy, kde je přítomen ministr, je racionální. Ničemu nebrání. Vzpomeňte si vy, kteří spěcháte, co jste chtěli dneska projednávat. Nebyli jsme to my, kteří svolávali mimořádnou schůzi! Já jsem se dozvěděl dneska v devět, že má být blok smluv. My tady jsme. Třeba jste to ministrům neřekli, já nevím. Ale žádné zpoždění nehrozí, když jsme dneska měli jednat původně o něčem jiném. Proč to takhle komplikujeme, proč se dohadujeme k proceduře? Pan ministr průmyslu je připraven. Jestli i pan ministr životního prostředí má nějaké smlouvy, nevím. Můžeme je udělat úplně v pohodě, pustit je do druhého čtení a nemusíme tady ztrácet čas nějakou procedurální hádkou.

Jenom připomínám, že podle toho, jak jste v úterý hlasovali, a já jsem nehlasoval ani pro program, protože jsem ho považoval za chybný, tak dneska neměl být jednací den.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Laudát, pak pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Padl procedurální návrh, tak o něm pojďte hlasovat - za prvé. Za druhé. Vyzývám vládu, aby začala fungovat i v technické části jako mašinérie. Neříkejte, že nejste schopni si vyřešit, aby někdo měl formální mandát předkládat tyto body, protože tím riskujete, že se najde nějaký blázen a zpochybní to někde u Ústavního soudu a zpětně nemusí být něco platné. Já nevím. Takový chaos tady ještě nebyl, co se týká předkládání materiálů. A radši neříkejte, že ani v minulosti jste tento mandát neměli.

Jenom upozorňuji, a poslední věta, že body 139 a 130 avizoval předseda klubu sociální demokracie v úterý jako naléhavé, a pak sem pověřený předkladatel nepřijde. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan vicepremiér Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, my jsme tady většinově za KDU-ČSL členy vlády, takže jsme tady připraveni. Pan ministr zemědělství je k dosažení, kdyby bylo potřeba.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Abychom pokročili, pane poslanče Stanjuro, můžu to brát jako váš procedurální návrh. Prosím, jestli to můžete zopakovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji přerušení tohoto bodu, protože podle mě nemůžeme pokračovat. (Neklid v sále.) Bodu 137, který zrovna projednáváme. Nic jiného v této chvíli nenavrhuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tohoto bodu 137. Ano, svolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 76, do kterého je přihlášeno 149 přítomných, pro 55, proti 42. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které mám přihlášku pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chápu to jako obstrukci. I vládní kluby mají nárok na obstrukci. Já jsem ten poslední, kdo by jim upíral obstrukční chování. Velmi často nás takhle nespravedlivě ovlivňují. Tak se chci zeptat pana ministra životního prostředí, jestli by nám mohl ukázat pověření, že zde může vystoupit. To za prvé.

Za druhé zopakuji dotazy, které padly v jiném bodě, když jsme se pak rozhodli, že s panem ministrem kultury tuhle tu hru hrát nebudeme. Myslím, že jsme udělali dobře. Jaká je obchodní výměna mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy? Kolik firem, které mají své daňové sídlo a jsou z Cookových ostrovů, má sídlo v České republice? Kolik českých firem má sídlo v Cookových ostrovech? Jaký je trend obchodní výměny? A takových otázek můžu položit panu ministrovi padesát. Stojí to za to? Hlavou proti zdi? Já myslím, že nestojí. Ale pokud chcete jít hlavou proti zdi, tak budeme 60 minut diskutovat o smlouvě s Cookovými ostrovy a ministři, kteří jsou přítomni a chtěli by, aby se projednávaly jejich smlouvy, se prostě ke svým bodům nedostanou.

Tak abych z toho našel cestu ven, navrhuji, abychom hlasovali o něčem jiném - přerušení tohoto bodu do čtvrtka 22. října do 11. hodiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Prosím, abyste se usadili. (Mnoho poslanců postává v hloučcích a debatuje. V sále je hluk.) Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením do příštího čtvrtka, tak jak to navrhl předseda Stanjura. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 77, přihlášeno je 152, pro 125, proti 4. Tento návrh byl přijat. Tento bod byl přerušen.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP