(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že nastaly mimořádné okolnosti k tomu, aby byl zařazen bod č. 59, tak nejdřív dám hlasovat Poslaneckou sněmovnu o tom, aby odhlasovala, že nastaly mimořádné okolnosti k tomu, aby byl zařazen bod č. 59 na jednání. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Zazvoním na kolegy.

 

Zahájím tedy hlasování o tom, že nastaly mimořádné okolnosti k tomu, abychom se vrátili k předchozímu bodu.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro to, že nastaly mimořádné okolnosti.

Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh je 136, proti 2. Konstatuji, že byl vysloven souhlas.

 

Hlásí se pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, kolegyně, jelikož nastaly zvláštní důvody k tomu, žádám vás proto, abychom znovu načetli a odsouhlasili zařazení bodu (tisku) 404 na tuto sněmovnu hned teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 175, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh je 140, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vracím se tedy k projednávání bodu

 

59.
Návrh poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta,
Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 404/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Sněmovna vyslovila souhlas, že projedná tento návrh zákona podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu celého zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 404, ve schválení pozdějších úprav."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto zákona, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 176, přihlášeno 155 poslankyň a poslanců, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas v prvním čtení. Tím projednávání tohoto zákona končí.

 

Vracím se do bodu

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné
tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
/sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Eviduji v rozpravě pět přihlášených a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů konstatuji, že byl přijat návrh, že bude rozprava těch, kteří jsou přihlášeni, a bod bude přerušen do příští středy. Já tedy požádám prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Herbert Pavera. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte, abych vám přednesl své poznatky a připomínky k návrhu zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který je uveden v tisku č. 444.

Předmětný návrh si klade za cíl odstranit nedostatky současného znění zákona o významné tržní síle. Ty podle předkladatele spočívají především v nekoncepčnosti některých ustanovení, v nepřehlednosti více než 80 skutkových podstat zakázaného jednání, v nepřesném vymezení významné tržní síly a v nejasnosti ukládání některých sankcí. To vše má způsobovat potíže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při vedení správních řízení a taktéž i účastníkům těchto řízení.

Připomenu, co bylo cílem původního zákona z roku 2009. Cituji: Vymezit skutkovou podstatu zneužití významné tržní síly na vztahy v oblasti prodeje zemědělských a potravinářských produktů a vytvořit nástroje pro posuzování a zamezení těmto praktikám. Zákon se tak měl vztahovat na případy zneužívání významné tržní síly některých soutěžitelů vůči jiným, kdy jim tato tržní síla umožňuje právě vynucování si jednostranně výhodnějších podmínek. Argumentuje se, že zatímco odběratel, zde především obchodní řetězec, si mohl vybrat z více dodavatelů, pro dodavatele často představovaly dodávky pro silného odběratele existenční záležitost.

K návrhu mám výhrady a připomínky, které směřují k důvodové zprávě a především k hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA, a to konkrétně v následujících bodech:

Předkladatel se nedostatečně vypořádal s variantou číslo 3, tedy možností zrušení zákona o významné tržní síle. Uvádí, že dle zjištění úřadu ve správních řízeních tlak obchodních řetězců na snižování dodavatelských cen ve formě zpětných bonusů a cen za reklamu zůstal nezměněn. V zásadě tak uznává, že zákon příliš nepomáhá, ale variantu jeho zrušení odsuzuje bez řádného zdůvodnění.

Není zde uvedena analýza toho, jak se za roky od přijetí zákona změnila distribuce zemědělských a potravinářských výrobků. Pokud je mi známo, sami zemědělci se snaží prodávat mimo velké obchodní řetězce, ať už formou například farmářských trhů, či specializovaných kamenných obchodů. Kvantifikace těchto jevů by mohla změnit náhled na to, zda je tento zákon vůbec potřebný.

Překvapující je, že podle předkladatele celkový vývoj a změna v oblasti výroby potravin nijak neindikují negativní působení stávajícího zákona o významné tržní síle. Domníval jsem se, že důvodem, abychom zaváděli či ponechávali určitou regulaci, je hlavně její přínos, nikoli holá skutečnost, že prostě neškodí.

Dále se uvádí, že v současné době nebyla úřadem zpracována kompletní analýza, která by obsahovala zcela konkrétně kvantitativní údaje o regulovaném trhu. Komplexní analýza přínosů a nákladů by si vyžádala zapojení dalších ministerstev a byla by nadmíru náročným projektem. Ta je zvažována až v souvislosti s přípravou nového zákona v letech 2015 až 2017. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP