(9.30 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Další návrh je v bodě... osm... C - ne, už vlastně máme hlasování o návrhu jako celku, protože byly přijaty ostatní návrhy, které eliminují ostatní návrhy. Takže budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda někdo namítá proti tomu a chce uplatňovat ještě nějaké hlasování. Ale tak jak byla navržena procedura, já mám za to v souladu s paní zpravodajkou, že o všech hlasovatelných pozměňovacích návrzích již bylo hlasováno. V tom případě přistoupíme k hlasování o zákonu jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle sněmovního tisku 366, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím o stanovisko.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Stanovisko k tomuto zákonu bylo vlastně...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď už vlastně jenom vaše, protože výbor...

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Už jenom vaše... Já teď to hledám, ale mé je neutrální.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Neutrální. Pan navrhovatel? (Kladné.) Kladné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 132, přihlášeno 166, pro 117, proti 22. Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji i panu navrhovateli a končím projednávání bodu 84.

Ještě než otevřu bod 4, omluva pana poslance Fiedlera od 9.05 do 9.30 hodin. Omluva pana poslance Fichtnera od 14. hodiny.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 4, což je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 382/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, novela zákona o důchodovém spoření byla projednána v prvním čtení dne 21. ledna 2015. Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, který doporučil tento návrh schválit bez připomínek.

Podle navrhovaného zákona má být vstup do důchodového spoření zastaven v předstihu před ukončením druhého pilíře, čímž bude zamezeno nárůstu počtu účastníků v době před ukončením systému. Cílem této změny zákona je snížit nároky na administraci v rámci vypořádání prostředků účastníků a zamezit neodůvodněným nákladům. Zejména tak nebude narůstat objem prostředků, které byly v důsledku vstupu nových účastníků přesměrovány z důchodového pojištění do druhého pilíře.

Se zastavením možnosti vstupu do druhého pilíře se rovněž ruší požadavek na 50 tisíc účastníků v důchodových fondech do dvou let ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů.

Dále se navrhuje prodloužit stávající výjimku z limitu investování určeného pro počáteční období existence důchodových fondů do konce roku 2016. Tato úprava umožní investovat i konzervativněji ve fondech, které podle statutu a zákona nejsou konzervativně zaměřeny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já se omlouvám, já teď vidím minimálně čtyři diskusní skupiny, které ruší. (S důrazem:) A dokud tyto skupiny nepřestanou diskutovat, nebudeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Účelem této změny je především ochrana prostředků účastníků před významnějším kolísáním hodnoty majetku v důchodových fondech v období před ukončením systému důchodového spoření a vyplacením prostředků účastníků.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o projednání předloženého návrhu zákona v druhém čtení. Navrhovaná právní úprava splní svůj účel pouze tehdy, jestliže nabude účinnost co nejdříve, ve značném časovém předstihu před zahájením ukončení důchodového spoření, k němuž má dojít k 1. lednu 2016. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dne 21. 1. na 25. schůzi Sněmovny byl tento tisk přikázán rozpočtovému výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze rozpočtovému výboru jako jedinému výboru, a je tedy jasné, že tento výbor je výborem garančním a o určení garančního výboru tedy hlasovat nemusíme.

Usnesení výboru vám bylo doručeno jako tisk 382/1. Prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Zdeněk Syblík, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak tedy vládní návrh zákona byl Poslanecké sněmovně předložen k projednávání tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl v prvním čtení projednán v obecné rozpravě dne 21. ledna 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny. Sněmovna tento vládní návrh zákona v široké diskusi projednala a přikázala jej k projednání do rozpočtového výboru a zkrátila lhůtu pro projednávání tohoto návrhu ve výboru o 30 dnů.

V průběhu projednávání tohoto tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a garančním výborem se stal rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor vládní návrh zákona projednal dne 28. ledna 2015 na své 18. schůzi.

Vzhledem k tomu, že k návrhu zákona k tomuto datu nebyl podán žádný pozměňovací návrh, přijal rozpočtový výbor následující usnesení, s kterým vás nyní seznámím: Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Syblíka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 382, schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím jednu přihlášku, je to přihláška pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já zde nechci opakovat to, co jsem uvedl na konto tohoto tisku a vůbec počínající demontáže nedávno přijatého důchodového systému v prvním čtení. Přiznám se, že jsem byl zklamán, když ani neprošel návrh na přikázání tohoto tisku vedle rozpočtového výboru do výboru pro sociální politiku, jak bylo vždycky tradicí, protože důchodové zákony vedle rozpočtového výboru vždy projednával i výbor pro sociální politiku. Ani to neprošlo a to také o něčem svědčí.

Jako vážený klient důchodového spoření, protože jsem vstoupil do toho druhého pilíře, jsem vedle ročního výpisu z vyváženého důchodového fondu dostal také dopis od příslušné penzijní společnosti, která mi děkuje za věrnost v uplynulém roce a zároveň sděluje předpokládanou časovou osu ukončení důchodového spoření. K tomu vyjmenovává několik variant, jak naložit s prostředky, které jsem dosud naspořil v rámci důchodového spoření.
Přihlásit/registrovat se do ISP