(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Dovoluji si doporučit, aby se k svému návrhu přihlásil ještě v podrobné rozpravě. Nyní v obecné rozpravě s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Birke. (Reakce ze sálu.) Prosím v podrobné rozpravě, tedy až skončíme podrobnou rozpravu. Další do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, můj pozměňovací návrh odstraňuje jazykový zločin, který je obsažen v tomto zákonu. Jedná se o text dodatkové tabulky, která zní: mimo dopravní obsluhy. Tato tabulka je pak vzorem pro všechny ostatní podobné, to znamená, například mimo vozidel stavby. Přičemž předložka mimo se v jazyce českém pojí pouze a výhradně se 4. pádem.

Můj pozměňovací návrh tedy tento zločin odstraňuje. Já jsem ho předkládal již na výboru, kde jsem s ním příliš neuspěl. Ministerstvo vypořádalo tuto připomínku, tento návrh, abych tak řekl, šalamounsky, a sice uznalo, že mám pravdu, ale na druhou stranu, že prý by to něco stálo takové ty tabulky hned obměňovat. Takže jsem se s panem ministrem dohodl na pětileté legisvakanci. Jinak ten text je stejný, jako byl na jednání hospodářského výboru. V rozpravě podrobné se pak přihlásím k tomuto návrhu, který je zaveden v systému.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Kortemu. Návrh, který rovnou zločin odstraňuje, to je určitě radost. Nicméně poprosím i pana poslance Korteho, aby se přihlásil k tomuto návrhu v podrobné, nikoliv v obecné rozpravě.

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na jednu otázku vyplývající z úvodního expozé pana ministra dopravy ve druhém čtení, kdy oznámil, že většinu pozměňovacích návrhů hospodářského výboru bude podporovat s výjimkou asi dvou. Jeden z těch návrhů se týká státní správy, resp. silničního správního úřadu na obcích prvního a druhého typu. Návrh zákona totiž ruší silniční správní úřad v obcích prvního a druhého typu i k místním komunikacím, tedy to, co tady funguje od roku 1990, a já jako 125letý komunální politik (s úsměvem) si nedokážu představit situaci, kdy občan, a vezměme typově babička, která si chce postavit lešení k rodinnému domku na místní komunikaci, bude muset jít o to požádat obecní úřad nebo obec s rozšířenou působností, poté, co dostane rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, aby si mohla postavit lešení k opravě nějaké fasády svého domku, tak bude muset ještě dojít na svůj obecní úřad, nebo na obecní úřad ve své obci, aby uzavřela smlouvu s příslušnou obcí, protože příslušná obec je vlastníkem té místní komunikace. Mně se to zdá celé víceméně obrovskou byrokracií veřejné správy na obcích.

Chtěl bych se zeptat, protože jsem si v této věci docela podrobně prostudoval důvodovou zprávu, co vůbec vede Ministerstvo dopravy k tomu, že po 25 letech ruší silniční správní úřad k místním komunikacím na úrovni obcí, tedy víceméně to, co tady fungovalo minimálně od roku 1990, a jakýmsi způsobem demontuje státní správu na úrovni obecních úřadů prvního a druhého typu. Já jsem se dočetl v důvodové zprávě, že setrvání současného stavu by vedlo k pokračování dekoncentrace rozhodování. Já si nemyslím, že je současný stav špatný. Proto vás žádám, pane ministře, není to nějaká technická záležitost, není to záležitost, která by měla zůstat nepovšimnuta. Je to věc, která se velmi diskutuje na půdě Svazu měst a obcí, a dobře víte, že Svaz měst a obcí je proti tomu, aby v souvislosti s touto novelou byl zrušen silniční správní úřad u obcí prvního a druhého typu, podotýkám k místní komunikaci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak skončím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Ano. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo v obecné rozpravě. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl reagovat na dvě otázky. První otázka od pana poslance Stanjury. Naše negativní stanovisko se vázalo spíše k povolování značek. To znamená, jestliže policie sezná, že neexistuje dobrá objízdná trasa pro značku zákaz tranzitní dopravy, že tam mohou zareagovat na tu další věc, co jste říkal, jsem připraven reagovat tak, že pokud na těch místních komunikacích je, řekl bych, znalost místního orgánu správná, tak se pojďme bavit, zdali tam má být závazné stanovisko policie.

Co se týče přesunu pravomocí z obcí, to, co vedlo dopravu k tomu, abychom přesunuli správní agendu z jedničkových a dvojkových na trojkové, na obce s rozšířenou působností, byla praxe, a zejména výkladová praxe. V průběhu jednání na hospodářském výboru bylo navrženo, aby některé pravomoci zůstaly na jedničkových a dvojkových, a s touto úpravou je Ministerstvo dopravy připraveno souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já budu velice stručný. Potvrdím slova pana ministra, protože hospodářský výbor při projednávání k němu podaných pozměňovacích návrhů a po uskutečnění vypořádání Ministerstvem dopravy skutečně v § 40 odst. 4 písm. a), v § 40 odst. 5 reagoval na to, jakým způsobem Ministerstvo dopravy upravilo textaci původního pozměňovacího návrhu pana poslance Váchy, a hospodářský výbor toto znění s úpravou Ministerstva dopravy přijal do svého usnesení, takže je součástí již zmiňovaného usnesení v tisku 374/2. Já jsem to považoval za dobré dovysvětlit, že už v tom nějaké kroky byly učiněny. Pokud je budou samozřejmě poslanci považovat za nedostačující, tak mají ještě dneska prostor dále navrhnout další změny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na hlasování o vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2, zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Nejprve se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych se přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému. Vzal bych to popořadě podle čísel sněmovních dokumentů.

První sněmovní dokument je 2108, který se týká ukládání pokut za správní delikty v oblasti nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení vozidel a náklady vážení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP