(11.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, dnes ten zákon je koncipován tak, že tam naopak můžete dát podmínky, které český občan nemůže splnit, a pak se na to nabírají právě ti cizinci. Takže to takto není a tam je ta díra. Už jsem o tom mluvil loni i s panem ministrem Chovancem, že by bylo dobré v tomto smyslu zákon o zaměstnanosti novelizovat. Tam je díra, pane ministře, a právě proto se tady nabírá celá řada cizích státních příslušníků, dokonce i na místa, která český občan může obsadit, kdyby tam např. nebyla podmínka třeba v cizím nějakém nesmyslném jazyce, který k prodeji ani reálně nepotřebuje. To jen pro vaši informaci, protože já sám s tím mám osobní zkušenosti z vlastních firem, takže toto vím opravdu přesně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi a vzhledem k tomu, že je 11.30 hodin, přerušuji... (Poslankyně Němcová se hlásí o slovo.) Omlouvám se, paní kolegyně, uplynulo 11.30 hodin, musím přerušit bod číslo 79.

 

Zahajujeme bod číslo

 

108.
Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 10. února, kdy jsme jej přerušili ve všeobecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za vládu pan ministr zahraničí a zpravodajka tohoto bodu paní poslankyně Miroslava Němcová.

Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Další na řadě je paní poslankyně Helena Langšádlová. (Stahuje svou přihlášku.) Ano. V tom případě paní poslankyni Langšádlovou odmazávám. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Chalupa, který je nepřítomen, ruším tedy jeho přihlášku. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala, který je taktéž nepřítomen, dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Soukup, který je taktéž nepřítomen.

Žádá o slovo paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo, to chci říci jako první.

Za druhé, protože pravděpodobně ti, kteří byli přihlášeni, se už do rozpravy zapojit nechtějí, možná se objeví ještě někteří další, ale mou povinností je, ještě než bude rozprava uzavřena, přečíst návrh usnesení, který byl včera, tak jak jsme jej zformulovali, tak jsme jej doručili předsedům poslaneckých klubů, aby jej měli k dispozici pro konzultaci uvnitř svých klubů se svými poslanci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní zpravodajko. Dovoluji si požádat o klid v Poslanecké sněmovně, prosím, abyste své rozhovory přerušili, aby paní zpravodajka mohla přednést návrh usnesení.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Tedy přednáším tento návrh usnesení. Má sedm bodů.

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Iinformaci vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice.

2. Žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou.

3. Podporuje posílení humanitární pomoci z rozpočtu České republiky v uprchlických táborech v Jordánsku, Turecku a dalších zemích, kam masově prchají lidé ze Sýrie.

4. Odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

5. Vyzývá vládu, aby se důsledně věnovala zprávám BIS o bezpečnostních rizicích vyplývajících z financování islámského fundamentalismu na území České republiky.

6. Podporuje volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítá návrhy na jeho omezení. Zároveň podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice schengenského prostoru.

7. Žádá vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. - Tento bod v podstatě reaguje na diskusi, která zde byla, o zpřísnění pravidel pro získávání trvalého pobytu na území České republiky migrujících osob.

Tolik je návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Prosím, aby se k návrhu přihlásila ještě v podrobné rozpravě. Nyní o slovo požádal pan ministr zahraničí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Nevím, jestli teď mohu komentovat návrh usnesení. Mohu? (Předsedající souhlasí.)

Omlouvám se, nebyl jsem tu na rozpravě, která tady probíhala během týdne k tomuto tématu, takže se s tím seznamuji až nyní, ale za sebe bych rád řekl, tak jak tu slyším ty body, tak víceméně se s nimi dokážu ztotožnit. Samozřejmě nemám žádný problém s podáváním informací o postojích, které zaujímáme k otázkám imigrace v Evropě a bezpečnostní politice. Dokonce tu mohu říci, že navrhuji a budu předkládat vládě návrh na posílení oné humanitární pomoci v oblasti, jak tu bylo zmíněno, takže to je něco, co už je v chodu. Dokonce mohu vřele souhlasit s návrhem, který tu zazněl, že Česká republika nechce akceptovat kvóty na nějaké přijímání uprchlíků z jednotlivých členských zemí. To je stanovisko, které je na vládě podporováno podle mě jednohlasně. Zároveň jsem připraven tady naprosto slíbit, že vláda bude zprávám BIS o bezpečnostním prostředí dnes věnovat v souvislosti s tzv. islámským fundamentalismem nejvyšší pozornost, to vám slíbím poměrně snadno a samozřejmě pro to není problém zvednout ruku.

Zároveň mě těší, že v usnesení je napsáno, že podporujeme volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru, protože jsem přesvědčen, že pro Českou republiku to má obrovský význam z řady důvodů, které není třeba snad tady ani vyjmenovávat. Zároveň jsem přesvědčen, že bych to nenapsal lépe, než je tady napsáno, že podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice Evropy. Vzhledem k tomu, že do Evropy přichází každý rok 1,5 milionu uprchlíků, tak je dnes Evropa nejotevřenější kontinent na světě. Nejsme žádná pevnost, my jsme dnes skutečně průchodné místo jako žádné druhé. Dokonce ani Amerika nemá takové množství příchozích, jako má Evropa, a máme právo podle mě se chránit, když jsme ohrožování tou pátou kolonou uvnitř. Takže já to pokládám za naprosto jasný axiom naší politiky.

Pak tu je, že žádáme o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. To si, myslím, že v té atmosféře, která dnes je, je pochopitelné.

Takže já za sebe mohu říci, jak jsem to tak sledoval a teď si to přečetl, já pro to zvednu ruku a doporučím i těm, kteří mě budou mít zájem poslouchat, aby pro to zvedli ruku také. Pokud je to to, co se tu navrhlo, tak za sebe mohu říci, že to podporuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, poslanecký klub KSČM rovněž nemá s většinou bodů návrhu problém, většinu jich podporuje. U některých máme trochu pochybnost, a proto nám dovolte, abychom tu pochybnost vyjádřili v hlasování. Rád bych vás požádal, pane předsedající, abyste nechal o jednotlivých bodech hlasovat zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, rozumím tomuto požadavku, nicméně o tom bychom se měli bavit až v podrobné rozpravě, ale registruji.

Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo další se nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já se pouze odkazuji na usnesení, které jsem přednesla v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále se hlásí o slovo pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se hlásím ke svému návrhu usnesení, který jsem tu zmínil, přečetl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Ptám se, kdo ještě další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já chci v závěrečném slově pouze konstatovat, že jsem ráda, že debata, která se dotýká bezpečnostních otázek České republiky, stejně tak jako se dotýká bezpečnostních otázek mnoha zemí Evropské unie, ale i zámoří, v českém parlamentu proběhla. Vážím si toho, že Poslanecká sněmovna věnovala svůj čas této otázce. Jakkoli uběhl měsíc po tragických událostech v Paříži a už jsme trochu ukolébáni tím, že už to není to nejžhavější téma, že jakoby je přebíjejí jiná témata, tak jsem přesvědčena o tom, že toto riziko je vážné, silné a je rolí a úkolem parlamentu, aby k němu zaujal své stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP