Čtvrtek 12. února 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

108.
Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 10. února, kdy jsme jej přerušili ve všeobecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za vládu pan ministr zahraničí a zpravodajka tohoto bodu paní poslankyně Miroslava Němcová.

Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Další na řadě je paní poslankyně Helena Langšádlová. (Stahuje svou přihlášku.) Ano. V tom případě paní poslankyni Langšádlovou odmazávám. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Chalupa, který je nepřítomen, ruším tedy jeho přihlášku. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala, který je taktéž nepřítomen, dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Soukup, který je taktéž nepřítomen.

Žádá o slovo paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo, to chci říci jako první.

Za druhé, protože pravděpodobně ti, kteří byli přihlášeni, se už do rozpravy zapojit nechtějí, možná se objeví ještě někteří další, ale mou povinností je, ještě než bude rozprava uzavřena, přečíst návrh usnesení, který byl včera, tak jak jsme jej zformulovali, tak jsme jej doručili předsedům poslaneckých klubů, aby jej měli k dispozici pro konzultaci uvnitř svých klubů se svými poslanci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní zpravodajko. Dovoluji si požádat o klid v Poslanecké sněmovně, prosím, abyste své rozhovory přerušili, aby paní zpravodajka mohla přednést návrh usnesení.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Tedy přednáším tento návrh usnesení. Má sedm bodů.

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Iinformaci vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice.

2. Žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou.

3. Podporuje posílení humanitární pomoci z rozpočtu České republiky v uprchlických táborech v Jordánsku, Turecku a dalších zemích, kam masově prchají lidé ze Sýrie.

4. Odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

5. Vyzývá vládu, aby se důsledně věnovala zprávám BIS o bezpečnostních rizicích vyplývajících z financování islámského fundamentalismu na území České republiky.

6. Podporuje volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítá návrhy na jeho omezení. Zároveň podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice schengenského prostoru.

7. Žádá vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. - Tento bod v podstatě reaguje na diskusi, která zde byla, o zpřísnění pravidel pro získávání trvalého pobytu na území České republiky migrujících osob.

Tolik je návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Prosím, aby se k návrhu přihlásila ještě v podrobné rozpravě. Nyní o slovo požádal pan ministr zahraničí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Nevím, jestli teď mohu komentovat návrh usnesení. Mohu? (Předsedající souhlasí.)

Omlouvám se, nebyl jsem tu na rozpravě, která tady probíhala během týdne k tomuto tématu, takže se s tím seznamuji až nyní, ale za sebe bych rád řekl, tak jak tu slyším ty body, tak víceméně se s nimi dokážu ztotožnit. Samozřejmě nemám žádný problém s podáváním informací o postojích, které zaujímáme k otázkám imigrace v Evropě a bezpečnostní politice. Dokonce tu mohu říci, že navrhuji a budu předkládat vládě návrh na posílení oné humanitární pomoci v oblasti, jak tu bylo zmíněno, takže to je něco, co už je v chodu. Dokonce mohu vřele souhlasit s návrhem, který tu zazněl, že Česká republika nechce akceptovat kvóty na nějaké přijímání uprchlíků z jednotlivých členských zemí. To je stanovisko, které je na vládě podporováno podle mě jednohlasně. Zároveň jsem připraven tady naprosto slíbit, že vláda bude zprávám BIS o bezpečnostním prostředí dnes věnovat v souvislosti s tzv. islámským fundamentalismem nejvyšší pozornost, to vám slíbím poměrně snadno a samozřejmě pro to není problém zvednout ruku.

Zároveň mě těší, že v usnesení je napsáno, že podporujeme volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru, protože jsem přesvědčen, že pro Českou republiku to má obrovský význam z řady důvodů, které není třeba snad tady ani vyjmenovávat. Zároveň jsem přesvědčen, že bych to nenapsal lépe, než je tady napsáno, že podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice Evropy. Vzhledem k tomu, že do Evropy přichází každý rok 1,5 milionu uprchlíků, tak je dnes Evropa nejotevřenější kontinent na světě. Nejsme žádná pevnost, my jsme dnes skutečně průchodné místo jako žádné druhé. Dokonce ani Amerika nemá takové množství příchozích, jako má Evropa, a máme právo podle mě se chránit, když jsme ohrožování tou pátou kolonou uvnitř. Takže já to pokládám za naprosto jasný axiom naší politiky.

Pak tu je, že žádáme o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. To si, myslím, že v té atmosféře, která dnes je, je pochopitelné.

Takže já za sebe mohu říci, jak jsem to tak sledoval a teď si to přečetl, já pro to zvednu ruku a doporučím i těm, kteří mě budou mít zájem poslouchat, aby pro to zvedli ruku také. Pokud je to to, co se tu navrhlo, tak za sebe mohu říci, že to podporuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, poslanecký klub KSČM rovněž nemá s většinou bodů návrhu problém, většinu jich podporuje. U některých máme trochu pochybnost, a proto nám dovolte, abychom tu pochybnost vyjádřili v hlasování. Rád bych vás požádal, pane předsedající, abyste nechal o jednotlivých bodech hlasovat zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, rozumím tomuto požadavku, nicméně o tom bychom se měli bavit až v podrobné rozpravě, ale registruji.

Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo další se nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já se pouze odkazuji na usnesení, které jsem přednesla v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále se hlásí o slovo pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se hlásím ke svému návrhu usnesení, který jsem tu zmínil, přečetl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Ptám se, kdo ještě další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já chci v závěrečném slově pouze konstatovat, že jsem ráda, že debata, která se dotýká bezpečnostních otázek České republiky, stejně tak jako se dotýká bezpečnostních otázek mnoha zemí Evropské unie, ale i zámoří, v českém parlamentu proběhla. Vážím si toho, že Poslanecká sněmovna věnovala svůj čas této otázce. Jakkoli uběhl měsíc po tragických událostech v Paříži a už jsme trochu ukolébáni tím, že už to není to nejžhavější téma, že jakoby je přebíjejí jiná témata, tak jsem přesvědčena o tom, že toto riziko je vážné, silné a je rolí a úkolem parlamentu, aby k němu zaujal své stanovisko.

My jsme jako Občanská demokratická strana v úvodu těchto návrhů avizovali, že chceme dospět k jednání, které by bylo, dá-li se to tak nazvat, konsensuální v tom slova smyslu, že tady se nedá říci, jestli o bezpečnost v České republice více usiluje pravice, nebo jestli je to levice. Jsme reprezentanti občanů naší země a máme povinnost rizika, která vidíme a o kterých máme informace, s plnou vážností projednat a dospět k něčemu, co poskytne našim občanům alespoň elementární informaci a jistotu o tom, že o těchto rizicích víme a jsme schopni nalézat alespoň nějakou shodu při pohledu na ně a řešení těchto otázek. To byl náš cíl. S tímto cílem jsme přišli s touto debatou. Já myslím, že závěr, ke kterému se chýlíme i ve formulaci usnesení i v reakci pana ministra, tento cíl naplnil. Proto chci všem členům Poslanecké sněmovny za prvé poděkovat za umožnění této debaty a za druhé za účast na ní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Přejdeme prosím k návrhu usnesení. Máme tady dva návrhy usnesení. Paní zpravodajka přednesla jeden, pan poslanec Laudát, a tady ho předám paní zpravodajce, druhý.

Je tady žádost pana poslance Kováčika o to, abychom o jednotlivých bodech návrhů usnesení hlasovali jednotlivě. Nemusím o tom dávat hlasovat. Je s tím všeobecný souhlas, předpokládám. Prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé body návrhů usnesení a já o nich následně dám hlasovat. Děkuji.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Teď se musíme domluvit, jak budeme postupovat, jestli budeme nejprve hlasovat, a navrhuji to jako zpravodaj, v pořadí, jak byly návrhy podány. Nejprve zazněl návrh na usnesení pana poslance Laudáta, který má tři body. Samozřejmě každý bod zvlášť, protože zde byl myslím požadavek na hlasování po jednotlivých bodech. U toho mého. Přečtu návrh pana poslance Laudáta, má tři body.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Laudát chce doplnit. Prosím, pane poslanče. (Poslanec mluví mimo mikrofon.)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Chtěla jsem pouze dodržet pořadí podávaných pozměňovacích návrhů. Pan kolega Laudát navrhuje Poslanecké sněmovně, jestli to mohu takto tlumočit přes mikrofon, aby se nejprve hlasovalo o usnesení, které jsem přednesla já, potom budeme hlasovat o jeho návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Není námitka proti tomuto postupu? Není, děkuji. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pokud není, tak budeme hlasovat o sedmibodovém usnesení, které jsem přečetla.

První bod zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice." Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 155, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Druhý bod: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou." (Zpravodajka i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 156, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Třetí bod: "Poslanecká sněmovna podporuje posílení humanitární pomoci z rozpočtu České republiky v uprchlických táborech v Jordánsku, Turecku a dalších zemích, kam masově prchají lidé ze Sýrie."

Dopředu říkám, že všechna má stanoviska jsou kladná - navrhovala jsem toto usnesení.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Také mohu dopředu říct, že s body, co jsem tady četl, souhlasím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 157, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Čtvrtý bod: "Poslanecká sněmovna odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska obou jsou kladná.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 158, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pátým bodem je návrh: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby se důsledně věnovala zprávám BIS o bezpečnostních rizicích vyplývajících z financování islámského fundamentalismu na území České republiky."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska jsou kladná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 159, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Šestým bodem je tento návrh: "Poslanecká sněmovna podporuje volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítá návrhy na jeho omezení. Zároveň podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice schengenského prostoru."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska jsou kladná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 160, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 146, proti žádný.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Posledním bodem je: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska jsou taktéž kladná.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 161, přihlášeno je taktéž 161 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. I tento návrh jsme přijali.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní je zde tedy návrh pana poslance Františka Laudáta. Má tři body. Jestli dovolíte, přečtu je všechny najednou. Nebo se pan místopředseda musí zeptat, zda budeme hlasovat jednotlivě nebo o všech návrzích najednou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Byl tady všeobecný souhlas s tím, že budeme o bodech pana poslance Laudáta hlasovat najednou, jestli není jiný návrh.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Návrh usnesení zní takto.

Bod 1: "Poslanecká sněmovna oceňuje vládu za přijetí postižených dětí a jejich rodin a humanitární pomoc v oblastech válečného konfliktu."

Bod 2: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že syrští a iráčtí křesťané a jezídi jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel v současném válečném konfliktu na území Sýrie a Iráku."

Bod 3: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby umožnila vstup na území České republiky žadatelům, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel v místě konfliktu a splní všechny požadavky na případnou úspěšnou integraci do naší společnosti. Zvláštní zřetel by měl být brán na slučování rozdělených rodin."

To je návrh usnesení. Stanovisko mé je kladné. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Laudáta. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 162, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi body. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom jistá drobná pochybnost, jestli se náhodu nemá hlasovat ještě o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se domnívám, že ne, protože jste sami navrhli, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech a to usnesení má jednotlivé body. Nevidím důvod k tomu, aby bylo hlasováno. To není zákon. Ale proti mému postupu můžete podat námitku. Není tomu tak.

 

Dalším bodem našeho jednání bude dnes přerušený, před chvílí přerušený bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP