(11.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

My jsme jako Občanská demokratická strana v úvodu těchto návrhů avizovali, že chceme dospět k jednání, které by bylo, dá-li se to tak nazvat, konsensuální v tom slova smyslu, že tady se nedá říci, jestli o bezpečnost v České republice více usiluje pravice, nebo jestli je to levice. Jsme reprezentanti občanů naší země a máme povinnost rizika, která vidíme a o kterých máme informace, s plnou vážností projednat a dospět k něčemu, co poskytne našim občanům alespoň elementární informaci a jistotu o tom, že o těchto rizicích víme a jsme schopni nalézat alespoň nějakou shodu při pohledu na ně a řešení těchto otázek. To byl náš cíl. S tímto cílem jsme přišli s touto debatou. Já myslím, že závěr, ke kterému se chýlíme i ve formulaci usnesení i v reakci pana ministra, tento cíl naplnil. Proto chci všem členům Poslanecké sněmovny za prvé poděkovat za umožnění této debaty a za druhé za účast na ní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Přejdeme prosím k návrhu usnesení. Máme tady dva návrhy usnesení. Paní zpravodajka přednesla jeden, pan poslanec Laudát, a tady ho předám paní zpravodajce, druhý.

Je tady žádost pana poslance Kováčika o to, abychom o jednotlivých bodech návrhů usnesení hlasovali jednotlivě. Nemusím o tom dávat hlasovat. Je s tím všeobecný souhlas, předpokládám. Prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé body návrhů usnesení a já o nich následně dám hlasovat. Děkuji.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Teď se musíme domluvit, jak budeme postupovat, jestli budeme nejprve hlasovat, a navrhuji to jako zpravodaj, v pořadí, jak byly návrhy podány. Nejprve zazněl návrh na usnesení pana poslance Laudáta, který má tři body. Samozřejmě každý bod zvlášť, protože zde byl myslím požadavek na hlasování po jednotlivých bodech. U toho mého. Přečtu návrh pana poslance Laudáta, má tři body.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Laudát chce doplnit. Prosím, pane poslanče. (Poslanec mluví mimo mikrofon.)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Chtěla jsem pouze dodržet pořadí podávaných pozměňovacích návrhů. Pan kolega Laudát navrhuje Poslanecké sněmovně, jestli to mohu takto tlumočit přes mikrofon, aby se nejprve hlasovalo o usnesení, které jsem přednesla já, potom budeme hlasovat o jeho návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Není námitka proti tomuto postupu? Není, děkuji. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pokud není, tak budeme hlasovat o sedmibodovém usnesení, které jsem přečetla.

První bod zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice." Stanovisko kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 155, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Druhý bod: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou." (Zpravodajka i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 156, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Třetí bod: "Poslanecká sněmovna podporuje posílení humanitární pomoci z rozpočtu České republiky v uprchlických táborech v Jordánsku, Turecku a dalších zemích, kam masově prchají lidé ze Sýrie."

Dopředu říkám, že všechna má stanoviska jsou kladná - navrhovala jsem toto usnesení.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Také mohu dopředu říct, že s body, co jsem tady četl, souhlasím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 157, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Čtvrtý bod: "Poslanecká sněmovna odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska obou jsou kladná.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 158, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pátým bodem je návrh: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby se důsledně věnovala zprávám BIS o bezpečnostních rizicích vyplývajících z financování islámského fundamentalismu na území České republiky."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska jsou kladná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 159, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Šestým bodem je tento návrh: "Poslanecká sněmovna podporuje volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítá návrhy na jeho omezení. Zároveň podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice schengenského prostoru."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska jsou kladná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 160, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 146, proti žádný.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Posledním bodem je: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska jsou taktéž kladná.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 161, přihlášeno je taktéž 161 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. I tento návrh jsme přijali.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní je zde tedy návrh pana poslance Františka Laudáta. Má tři body. Jestli dovolíte, přečtu je všechny najednou. Nebo se pan místopředseda musí zeptat, zda budeme hlasovat jednotlivě nebo o všech návrzích najednou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Byl tady všeobecný souhlas s tím, že budeme o bodech pana poslance Laudáta hlasovat najednou, jestli není jiný návrh.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Návrh usnesení zní takto.

Bod 1: "Poslanecká sněmovna oceňuje vládu za přijetí postižených dětí a jejich rodin a humanitární pomoc v oblastech válečného konfliktu."

Bod 2: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že syrští a iráčtí křesťané a jezídi jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel v současném válečném konfliktu na území Sýrie a Iráku."

Bod 3: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby umožnila vstup na území České republiky žadatelům, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel v místě konfliktu a splní všechny požadavky na případnou úspěšnou integraci do naší společnosti. Zvláštní zřetel by měl být brán na slučování rozdělených rodin."

To je návrh usnesení. Stanovisko mé je kladné. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Laudáta. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 162, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi body. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP