(12.50 hodin)
(pokračuje Putnová)

Přednesu tedy usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 29. května 2014.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění místopředsedy Kontrolní rady Technologické agentury pana Holla, zpravodajské zprávě poslankyně Anny Putnové

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, výši odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury České republiky takto: prof. Petr Štěpánek - 87 500, Ing. Milan Holl - 67 500, prof. Ladislav Musílek - 72 600, dr. Karel Novák - 65 400, prof. Josef Psutka - 69 400, Mgr. Michal Šedivý - 62 400, doc. Pavel Václavek - 59 200, prof. Petr Vavřín - 56 000;

2. pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Annu Putnovou, aby toto usnesení přednesla ve schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce paní poslankyni Anně Putnové za její zpravodajskou zprávu i konstataci jednotlivých usnesení. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo do rozpravy hlásí z místa. Nikoho nevidím. Všeobecnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o přednesených návrzích, a to pravděpodobně jednotlivě. To znamená, nejdříve o tom, že souhlasíme se zprávou, to není vzetí na vědomí, ale souhlas se zprávou, a potom bychom hlasovali o odměnách jednotlivých členů Kontrolní rady. Ptám se, jestli je výhrada proti tomu, abychom je hlasovali všechny najednou, nebo chcete jednotlivě.

 

Poslankyně Anna Putnová: Domnívám se, že to musíme hlasovat samostatně. Je to jeden tisk, ale dva body.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je samozřejmé. Dvě hlasování. Mně jde o to, jestli u jednotlivých členů Kontrolní rady můžeme hlasovat najednou. Nikdo nemá výhradu proti tomuto postupu. Děkuji vám.

Budeme nejdříve hlasovat o tom, že souhlasíme se zprávou Kontrolní rady, a to v hlasování pořadové číslo 46, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji hlasování 46 za zmatečné. Všechny vás odhlašuji. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přítomných, zahájím hlasování... Myslím, že už je to v pořádku.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 47 a ptám se, kdo je pro souhlas se zprávou Kontrolní rady. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 109 poslanců pro 109, proti nikdo. Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se zprávou Kontrolní rady Technologické agentury.

 

Druhé hlasování - schválení odměn členům Kontrolní rady v hlasování pořadové číslo 48, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení odměn. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 110 pro 104, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Schválili jsme tedy odměny členům Kontrolní rady. Děkuji paní zpravodajce a končím bod 118.

 

Naše jednání bude pokračovat bodem

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
/sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Žádám, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok. Zároveň požádám pana poslance Pavla Holíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, aby potom odůvodnil zpravodajskou zprávu. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výcvik... Promiňte, já se omlouvám, bohužel se mi to... Ano. (Nalezen správný podklad.)

Předkládaná mezinárodní smlouva upravující silniční dopravu nahrazuje původní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě uzavřenou v roce 1963. Jelikož tato původní dohoda již nevyhovuje současným podmínkám, bylo nezbytné sjednat novou dvoustrannou smlouvu o mezinárodní silniční dopravě. Po vyjednávání byla smlouva podepsána dne 22. května 2013 v Lipsku.

Cílem navrhované úpravy je vytvoření komplexního rámce pro provozování nákladní a osobní silniční dopravy mezi oběma státy. Smlouva upravuje oblast nákladní a osobní silniční dopravy, zejména pak povolovací systém, typy přeprav, jež nepodléhají povolovacímu řízení. Smluvně již jsou rovněž upraveny povinnosti dopravců a sankce plynoucí z porušení smlouvy.

Text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání smlouvy nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi. Žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 142/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 10. schůze dne 21. května 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Končím tedy rozpravu. Zájem o závěrečné slovo v tom případě nebude.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, a to v hlasování pořadové číslo 49, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 112 pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a došlo tedy k ratifikaci příslušné smlouvy.

 

Vzhledem k času nebudu zahajovat žádný jiný bod, jenom budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Potom ohlásím polední přestávku do 14.30, po které budou následovat ústní interpelace.

Ještě předtím paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Promiňte, jenom zdvořilá žádost, jestli byste při omluvách mohl též zmínit omluvy ministrů kvůli odpoledním interpelacím, abychom my, kteří interpelujeme, věděli, zda tady vůbec jsou příslušní ministři. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP