(14.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Ale ta druhá otázka, ta mířila právě na ty přijímače, a to je pravda, to bude velmi těžké téma, protože dneska obyčejný přijímač, obyčejné rádio na digitální vysílání, obdoba tzv. tranzistoráku, stojí kolem pěti šesti tisíc, což je strašné, a nedovedu si představit, jak by si to lidé měli pořídit. Tohle víme. Já na to dnes neumím odpovědět. Určitě budeme počítat s tím, že vyvineme tlak na výrobce automobilů, aby se to rozšířilo do autorádií a bylo to součástí rádií, a samozřejmě budeme předpokládat, že tak jak se začne šířit to vysílání, že to bude jistá konkurenční výhoda pro rozhlasové stanice a bude se rozšiřovat i trh a ty přístroje budou zlevňovat. Ale opakuji, to není předmět této debaty a určitě pozvu na ten seminář.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi za faktickou poznámku. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom načtu již avizované prohlášení, či doprovodné usnesení Sněmovny, o kterém bych rád, kdyby Sněmovna hlasovala ve třetím čtení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministra kultury České republiky a volební výbor, aby do připravované novely zákona o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů zapracovali ustanovení o programové specifikaci jednotlivých celoplošných okruhů Českého rozhlasu, případně i s vymezením programových prvků zpravodajství, publicistiky a kultury tak, aby byly jednoznačně definovány obsahové nástroje veřejnoprávní služby a základní obsahový rámec jejího naplňování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra, případně pana zpravodaje na závěrečná slova. Není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Než přejdeme k dalším bodům, což jsou první čtení, tak přečtu ještě omluvy. Nejprve dnes mezi 15 a 18.15 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Bohuslav Chalupa, dále pak paní poslankyně Jana Lorencová se dnes omlouvá mezi 14.30 a 19.15 z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 20, což je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 368/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona vychází z návrhu vypracovaného na základě usnesení vlády číslo 714 ze dne 3. října 2012 k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který byl schválen usnesením vlády číslo 471 ze dne 19. června 2013 a předložen Poslanecké sněmovně. V důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny již nebyl minulým parlamentem projednán.

Záměr evidovat v evidenci přestupků vedené rejstříkem trestů vybrané přestupky podle zvláštního zákona, to je zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je v návrhu zákona upraven ve shodě s uloženým úkolem. Navrhovaná právní úprava posiluje recidivu vybraných přestupků, jde o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, zejména odstupňováním výše dosavadní sankce obsažené v zákoně o přestupcích. V souladu s ustanoveným principem rovnosti před zákonem budou evidovány též jednání mající znaky týchž vybraných přestupků, kterých se dopustily osoby, jež jsou disciplinárně postihovány podle zvláštních zákonů, to je osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci bezpečnostních sborů, osoby během výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence nebo vazby. V evidenci přestupků nebudou vedena jednání mající znaky přestupků, kterých se dopustili příslušníci zpravodajské služby a zvláštních útvarů Policie České republiky, a to z důvodu ochrany státního zájmu.

Za účelem posouzení spolehlivosti konkrétních osob se budou evidovat též další přestupky podle zákona o přestupcích a podle zvláštních zákonů. Cílem je nahradit institut čestných prohlášení, jejichž prostřednictvím se prokazovala spolehlivost fyzických osob podle zvláštních zákonů opisem z evidence přestupků. Návrh zákona též obsahuje dílčí změny, jejichž provedení si vyžádaly požadavky praktického užití zákona o přestupcích při vedení přestupkových řízení.

Návrh zákona byl dne 7. 7. 2014 předložen v souladu s legislativními pravidly vlády předsedovi Legislativní rady vlády a předsedovi vlády k zařazení na program jednání vlády. Návrh zákona byl projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády, v komisi pro správní právo, v komisi pro finanční právo a v komisi pro trestní právo. Dne 22. 9. 2014 bylo do eKLEPu vloženo stanovisko předsedy Legislativní rady vlády. Předseda Legislativní rady vlády doporučil vládě schválit návrh zákona s tím, že požadoval znovu zvážit ponechání sankce zákazu pobytu v zákonu o přestupcích.

Vláda návrh zákona z důvodů organizačních a také za účelem odstranění rozporu s Ministerstvem financí projednávala opakovaně. Dne 27. 10. 2014 vláda schválila návrh zákona usnesením číslo 864. Návrh zákona byl schválen ve znění stanoviska Legislativní rady vlády. Vláda dále rozhodla, že sankce zákazu pobytu zůstane součástí zákona o přestupcích, a souhlasila s návrhem na doplnění, který přednesl ministr obrany, a to doplnění novely zákona o vojácích z povolání, a ministr financí doplnění novel zákona o Finanční správě České republiky a zákona o Celní správě České republiky. Návrh byl upraven ve smyslu výše uvedeného. Do návrhu zákona byly zapracovány návrhy přijaté na jednání vlády i všechny připomínky obsažené ve stanovisku Legislativní rady vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, ono se po panu ministrovi Chovancovi špatně mluví, protože on většinou ví, o čem mluví, a hlavně řekne všechno. Já jsem ho poslouchal. Tak o těch přestupcích řekl skutečně všechno. Já jenom chci dodat, tak spíš to zkrátit pro ty, co to zajímá, že v současné době v zásadě neexistuje centrální evidence přestupků s výjimkou přestupků v silniční dopravě a v oblasti životního prostředí. Takže vlastně výše popsaný stav neumožňuje vůbec efektivní boj s bagatelní a recidivující kriminalitou, pro zjednodušení. Drobné krádeže, méně závažné násilné činy poměrně často unikají pozornosti správních orgánů. Z toho důvodu já osobně jako praktik na této linii uvítám registr přestupků a budu rád, že to dopadne tak, že bude funkční. Pomůže všem slušným lidem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodajovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP