(12.50 hodin)

 

Poslanec Josef Uhlík: Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás seznámit a jenom říct, že jsem načetl pozměňovací návrh, jednoduchý, nachází se ve sněmovním dokumentu 1812. Týká se jenom předložky a jedná se o to, aby se právní výklad nemusel vykládat dvojím způsobem. Je to jenom zpřesnění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Uhlíkovi. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím a podrobnou rozpravu také končím. Nepadl žádný návrh, který by měl být hlasován. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Ano, prosím, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji za slovo. Já bych se jenom ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu pana poslance Plzáka. Daná věc je řešena vyhláškou a nesouhlasím, aby byla součástí té jeho novely. Děkuji. A souhlasím s panem Uhlíkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj, jestli má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu, bod číslo 15. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.

 

Pokusím se ještě projednat bod číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - druhé čtení

Za ministra životního prostředí Richarda Brabce uvede tento tisk paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, aby se u stolku zpravodajů připravil pan zpravodaj Miloš Babiš, který je zpravodajem tohoto tisku. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v zastoupení pana ministra Brabce bych si dovolila přečíst úvodní slovo pro tento zákon.

Dovoluji si vám předložit k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je zajištění plné kompatibility české právní úpravy se směrnicí INSPIRE. Jedná se o směrnici 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství, a to tak, aby se Česká republika vyhnula zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie ze strany Evropské komise. Směrnice INSPIRE zakotvuje pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat.

Základní principy směrnice jsou: prostorová data mají být sbírána a vytvářena pouze jednou, to znamená jedním subjektem, zajištění možnosti kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi, zajištění snadnějšího vyhledávání a zveřejňování prostorových dat. (V sále je hlučno.)

Evropská komise v lednu 2013 upozornila Českou republiku v rámci tzv. pilotního projektu na některé nedostatky při transpozici této směrnice. Předmětem kritiky byla zejména chybějící nebo nesprávná transpozice některých definic a pojmů, se kterými směrnice pracuje, a nesprávné provedení požadavků směrnice, aby důvody, pro které je možné odepřít zpřístupnění prostorových dat, byly vykládány restriktivním způsobem.

Předložený návrh představuje novelu technického charakteru, která zpřesňuje stávající právní úpravu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a poprosím sněmovnu o klid. Já bych jenom byl rád, abychom v klidu mohli dojednat do polední přestávky tento tisk. A ty, kteří budou diskutovat o něčem jiném, prosím, aby tak učinili v předsálí.

Prosím pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. Předložený návrh představuje novelu technického charakteru, která zpřesňuje stávající právní úpravu zpřístupňování prostorových dat. K věcným změnám v předmětném materiálu nedochází. Předkládaný návrh mimo jiné zavádí nové legální definice některých pojmů, např. metadata nebo služby založené na prostorových datech, pravidlo, podle kterého lze v případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu požadovat úhradu za prohlížecí služby pouze tehdy, pokud tato úhrada slouží k zajištění, zachování a údržby prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na prostorových datech, povinnost restriktivního výkladu důvodů odepření zpřístupnění prostorových dat.

Návrh zákona byl dne 21. října 2014 projednán v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou, dne 12. listopadu 2014 ve výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Žádné pozměňovací návrhy nebyly uplatněny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 298/1 a 298/2. Prosím tedy pana zpravodaje Miloše Babiše, aby se ujal slova se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením, které výbor pro životní prostředí na své 15. schůzi dne 12. listopadu 2014 přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tisk 298. Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many, zpravodajské zprávě poslance Miloše Babiše, po rozpravě výbor pro životní prostředí za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl připomenout nejprve, že jsme k tomuto návrhu diskutovali v prvním čtení a zejména pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura kritizoval složitý jazyk, nesrozumitelnost předloženého materiálu. Když jsem to pak studoval, tak jsem si říkal, že asi když tedy mají být tyto pojmy definovány, tak ten exaktní jazyk asi je namístě, nebo aspoň to jinak nejde. Takže se nebudu ve svém příspěvku nějak zase vracet k této kritice. Já jsem pak kritizoval možnost odmítnout zveřejnění některých dat. I to myslím si, že je nějak v tom zákoně vysvětlené.

Ale chtěl bych se zaměřit na dvě věci. První věcí je, že v § 11b se obcím přidávají ještě dvě povinnosti. Totiž obce zpřístupňují data, pouze pokud tvorbu, shromažďování nebo šíření těchto dat ukládá zvláštní právní předpis. Původně tam bylo pouze slovo tvorba, novela přidává i shromažďování nebo šíření. Tady je třeba vzít v úvahu i to, zdali, i když tedy zákon říká, že dopad na veřejné rozpočty je nulový, zdali právě tyto povinnosti nezatíží obce nutností pořizovat si nějaké nové informační systémy, případně nějaké nové nosiče dat, což by tedy jejich rozpočty zatížilo.

Druhá věc, o které se chci zmínit, se týká § 12 stávajícího zákona, tedy paragrafu, který není předmětem vládního návrhu. Ten § 12 hovoří o zprávě o stavu životního prostředí. Je to zpráva, jejíž projednání je na programu této schůze Sněmovny a my se k němu asi dostaneme v nějakém tom pokračování únorovém, protože je to bod, který má číslo větší, než je jedno sto. Přesto k tomu chci hovořit.

Do roku 2009 Ministerstvo životního prostředí vydávalo krajské zprávy o životním prostředí, což byly materiály, které nějak souvisely s tou zprávou o životním prostředí České republiky, vycházely z dat, která byla shromážděna pro tu velkou zprávu, a já musím doložit ze své zkušenosti, že krajům tyto zprávy velmi pomáhaly. Stát totiž ukládá krajům celou řadu povinností, které kraje musí plnit, zpracovávat různé zprávy, záměry, plány rozvoje, strategie územního rozvoje a tam se jim exaktní informace o stavu životního prostředí, navíc každým rokem předkládané, velmi hodí. Proto před rokem výbor pro životní prostředí svým usnesením požádal vládu, aby zvážila možnost vydávání těchto zpráv v dalších letech, a to v elektronické podobě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP