(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi školství. A nyní paní zpravodajka, jestli se nehlásí k závěrečnému slovu po podrobné rozpravě. (Nehlásila se.) Protože v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 14.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 15. Tím je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 308/ - druhé čtení

Paní ministryně Šlechtová už je u stolku zpravodajů, protože bude přednášet z pověření vlády tento návrh, a vítám i pana kolegu Josefa Uhlíka, který je zpravodajem výboru. Prosím paní ministryni Karlu Šlechtovou, aby se ujala slova s uvedením návrhu zákona. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych stručně uvedla tento bod.

Důvodem zpracování dané novely je především úprava zmocnění k vydání prováděcího předpisu, konkrétně vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody mezi příjemci služeb. V této souvislosti je v novele upraveno zrušovací ustanovení, kterým se ruší zmocnění k vydání stávající vyhlášky, které je dosud obsaženo v energetickém zákonu. Novelou zákona o službách budou odstraněny problémy, které jsou vyvolány současnou úpravou zmocňovacího ustanovení, které je podle názoru vládní legislativy pravděpodobně v rozporu s ústavními principy České republiky na požadavky ustanovení mezí zákona při vydávání podzákonných předpisů.

Novela reaguje i na změnu zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedena povinnost instalovat do bytu přístroje registrující dodávku tepelné energie, a to úpravou obsaženou v § 6 odst. 1, kde se stanoví možnost rozúčtování nákladů na teplo a teplé užitkové vody podle jiných pravidel, než stanoví vyhláška, avšak vždy odvozeně z náměrů měřičů tepla a tepelné energie.

Dalšími důvody k návrhu novely zákona o službách je odstranění zbytečné tvrdosti zákona v případě uplatnění pokuty při neplnění povinnosti poskytovatele služeb nebo příjemce služeb, kdy se zákonem stanovená výše pokuty jeví značně vysoká - 100 korun za každý započatý den prodlení.

Dále zrušení ustanovení o možnosti uplatnění poplatků z prodlení, protože občanský zákoník již nadále s institutem poplatků z prodlení nepočítá a pro případy z prodlení s peněžitým plněním upravuje pouze možnost účtovat úrok z prodlení. V praxi působí tato dvojkolejná úprava velké problémy.

Dalším důvodem je sjednocení názvosloví.

Vládní návrh zákona o službách, ve stručnosti, byl v prvním čtení projednáván 29. října 2014 a byl přikázán k projednání a projednán ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a podvýboru pro bytovou politiku. S pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení číslo 78 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoje ze dne 12. listopadu Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové. Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 308/1. Žádám pana zpravodaje výboru pana poslance Josefa Uhlíka, aby přenesl zpravodajskou zprávu. Prosím.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 12. listopadu 2014. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing. Zdeňky Pikešové, ředitelky Úřadu Ministerstva pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Josefa Uhlíka a po rozpravě přijal tříbodové usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 308, návrh, projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. - Pozměňovacích návrhů je deset, z nichž devět se týká upřesnění pojmů a sladění s legislativou obdobného charakteru. Desátý pozměňovací návrh se týká účinnosti zákona, kdy se posouvá na 1. leden 2016.

Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což tak činím. Za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do té se přihlásil pan poslanec Plzák a já mu hned uděluji slovo. Zatím jediný přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně zde zdůvodnila, proč dochází k novele tohoto tzv. zákona o službách, že se jedná hlavně o to, aby se odstranila diskrepance mezi novým občanským zákoníkem a stávajícím zákonem. Já bych chtěl upozornit na oblast, která si myslím, že není v tomto zákoně a v té novele úplně dobře řešena, a to se jedná o rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu a nákladů na rozúčtování tepla.

Co se týká rozúčtování tepla a teplé vody, je tato oblast poměrně dobře a podrobně řešena, a to v § 6 novely tohoto zákona, a odkazuje na další prováděcí právní předpis v § 7. Ne tak je tomu v případě studené vody, kde tohoto rozúčtování se týká § 5, a tady bych rád citoval. Týká se to, a ta specifikace je poměrně vágní, budu citovat z § 5 odst. 2.

Nedojde-li k ujednání nebo rozhodnutí družstva nebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto: a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorách v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby. - Není zde žádný odkaz na další podzákonnou normu, případně vyhlášku, která by řešila to, co se stane, nebo jak se má rozúčtovat, nebo jaké vodoměry se mají použít, kolik jich má být, kde mají být umístěny, jak se má postupovat při poruše vodoměru, jak účtovat, když nelze zjistit stav na vodoměru zaviněným či nezaviněným uživatelem bytu, jak postupovat při změně uživatele bytu a kdo odpovídá za pravidelné ověřování vodoměrů a dalších podrobností.

Tyto podrobnosti by podle mého názoru měly být upraveny podzákonnou normou, případnou vyhláškou, ale jelikož Ústava nám umožňuje vydat prováděcí předpis pouze na základě zákona, v podrobné rozpravě bych rád uvedl pozměňovací návrh, který by tuto nedokonalost měl odstranit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Eviduji jeho přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další do obecné rozpravy. Nikoho nemám ani nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou a žádám pana Plzáka, aby přednesl svůj pozměňovací návrh, potom pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Takže můj pozměňovací návrh by se týkal zmíněného § 5 odstavce 2 písm. a) a zněl by následovně. Písmeno a) Stávající úprava je: "dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech;" Nyní by bylo doplněno: "podrobnosti pravidel pro rozúčtování dodávek vody podle podružných vodoměrů jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu, kterým se stanoví podrobnosti pro rozúčtování a vyúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé i studené vody." Dále již pokračuje stávající text. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Nyní pan zpravodaj poslanec Josef Uhlík v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP