(12.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

V tom případě přistoupíme k volebním bodům, které jsou pevně zařazeny. Prvním bude

 

97.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu
do Meziparlamentní unie - 2. kolo

Prosím, aby předseda volební komise pan Martin Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Pane předsedající, děkuji za slovo. Všem přeji hezký den a pustíme se do volebních bodů. Dnes toho bude, vážené kolegyně a vážení kolegové, trošku více. Pokusím se být stručný a efektivní, a hlavně vše pečlivě vysvětlit, tak abychom se u voleb zbytečně nezdržovali, anebo nedošlo k chybám. Registruji dnes velký zájem o naši práci na ochozu, na galerii, tak vysílám divákům pozdrav a věřím, že i díky těmto návštěvám bude činnost Poslanecké sněmovny pozitivně vnímána veřejností. Dobrý den na balkon.

Nyní tedy k volebním bodům. Začneme bodem volba vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Sněmovnu si dovolím poprosit o klid, aby vám nic neuniklo. Připomenu, že v této volbě se jedná o uvolněné místo vedoucího této stálé delegace, kterou zastávala naše bývalá kolegyně Kateřina Konečná, která byla zvolena europoslankyní.

Poslanecká sněmovna ve druhé volbě v prvním kole, bylo to 30. listopadu, vedoucího této stálé delegace nezvolila. Do druhého kola tehdy 30. listopadu postoupili kolegové poslanci Stanislav Grospič za KSČM, získal 58 hlasů, a kolega poslanec Jaroslav Lobkowicz za TOP 09 a Starostové, který získal 41 našich hlasů.

Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, rozpravu už mít nebudeme, a já vás nyní, pane předsedající, prosím, abyste bez rozpravy přerušil projednávání tohoto bodu a otevřel další bod, kterým bude Návrh na volbu vedoucího stálé delegace do Středoevropské iniciativy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji jednání na tajnou volbu. Rozprava se nevede, protože ta již byla ukončena. Otevírám bod

 

98.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Opět prosím předsedu volební komise, aby nás uvedl do tohoto bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tady je situace malinko jiná. Zde ještě volba zatím neproběhla, protože připomenu, že na podzimních schůzích jsme teprve donominovávali další členy této delegace, a je to tedy delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. I zde volební komise vyhlašovala lhůtu na podání nominací na uvolněné místo po paní poslankyni Kateřině Konečné.

Volební komise na své schůzi 4. listopadu přijala usnesení číslo 85, kde pověřuje předsedu komise, tedy mne, aby vás seznámil s tím, že návrh na vedoucího stálé delegace byl pouze jeden, a byl to návrh na pana poslance Stanislava Grospiče za KSČM. Druhým bodem onoho usnesení je konstatování, že v souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou. Usnesení volební komise bylo e-mailem zasláno všem předsedům poslaneckých klubů a komise konstatovala, že podle volebního řádu můžeme přistoupit k volbě tajné.

V tomto bodě nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Protože i tady se jedná o volbu tajnou, kterou budeme realizovat za chvíli ve Státních aktech, prosím, abyste i tento bod v tuto chvíli přerušil a otevřel další volební bod, to bude návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Sněmovny pro vyšetření závažných pochybení na D47.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod, a než budeme pokračovat, načtu jednu omluvenku. Dnes, 4. 12., se od 11.50 z resortních důvodů omlouvá pan ministr Daniel Herman.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

99.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě
a realizaci stavby dálnice D47

Opět prosím, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, připomenu, že tuto komisi jsme se rozhodli ustavit, že jsme ji volbou už také naplnili, ale během poslední schůze při přerušování programu nedošlo k volbě předsedy této komise. Bohužel už je to téměř měsíc a půl, ale komise ve chvíli, kdy nemá svého předsedu, logicky zatím nemůže fungovat.

Připomenu také to, že ve stanovené lhůtě byly volební komisi poslaneckými kluby doručeny dva návrhy na volbu předsedy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo. Já vás, kolegyně a kolegové, požádám o klid, abychom se navzájem nepřekřikovali. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Byly předloženy dva návrhy, a to poslanec Jan Birke za ČSSD a Stanislav Pfléger za ANO. Jedná se o usnesení volební komise číslo 84 z 15. schůze dne 4. listopadu. Podle § 75 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předsedové komisí Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním, standardně dvoukolově, to je konstatování faktů.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, do rozpravy jsem se přihlásil a vysvětlím proč. Bude to, řekněme, taková organizační prosba, nebo žádost na vás na Sněmovnu jménem budoucího předsedy této komise, ať jím bude zvolen kdokoli ze dvou navržených kandidátů. To vysvětlení je takové. Když jsme tuto komisi ustanovili, bylo to naším usnesením číslo 468 ze dne 23. října, tak jsme jí v bodu 3 tohoto usnesení dali do vínku šest měsíců na její práci. To znamená, konstatovali jsme, že má předložit výsledky své práce do šesti měsíců od ustavení komise. Jak jsem řekl před chvílí, bohužel uplynul téměř měsíc a půl, komise ještě nepracuje, takže bych vás v tuto chvíli - návrh nebo způsob jsem předjednal a neměl by být v rozporu s jednacím řádem - v tuto chvíli bych vás požádal o to, aby Sněmovna upravila svoje usnesení a konstatovala, že dává komisi lhůtu šesti měsíců ode dne zvolení předsedy.

Procesně by to bylo tak, že v tuto chvíli navrhuji nové usnesení Poslanecké sněmovny, které by znělo takto: Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 468 ze dne 23. října 2014 v bodu 3 takto: Poslanecká sněmovna stanoví lhůtu pro předložení zjištění komise s návrhem Poslanecké sněmovně na termín do šesti měsíců ode dne zvolení předsedy této komise.

Pochopitelně se pojďte v rozpravě vyjádřit k této změně. Pokud nebude žádný problém, měl by být tento návrh teď okamžitě hlasovatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Usnesení Sněmovna samozřejmě změnit může, ale důležité je, aby se k tomu případně v rozpravě vyjádřili i jiné kolegyně a kolegové, zda nemají problém s takto navrženým postupem. Nemají, dobře.

Navrhuji postup, že ukončím rozpravu v případě, že se do ní nikdo nepřihlásí, a následně dám hlasovat před přerušením tohoto bodu o změně usnesení. Nikdo nevznáší námitku, dobře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, není potřeba. Myslím, že to není konfliktní bod, předjednal jsem ho s jednotlivými kluby. Pokud je souhlas, můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak zde bylo načteno, a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přítomných poslankyň a poslanců je 157, pro návrh 136. Takto navržené usnesení bylo přijato.

 

Patrně dáte návrh na přerušení bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, chci poděkovat jménem budoucího předsedy této komise, že jste lhůtu posunuli, aby byl čas na práci, a nyní tedy, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přerušuji tento bod a otevírám další volební bod a tím je

 

100.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise číslo 87 ze dne 2. prosince 2014. Opět vás žádám, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky připomenu to, že tento návrh zaslal Poslanecké sněmovně pan ministr kultury Daniel Herman. Nominace pana ministra byla ve volební komisi projednána a přijata v usnesení číslo 87, které máte rozdáno na svých lavicích a které bylo také zasláno předsedům poslaneckých klubů se stručnou charakteristikou jednotlivých kandidátů. Stejně tak dopis pana ministra i životopisy jednotlivých nominantů jsme rozeslali na všechny poslanecké kluby a bylo to 21. listopadu 2014. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP