(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Němcová, po ní pan poslanec Benešík. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, tuto smlouvu předkládá nebo měl by předkládat první místopředseda vlády, ministr financí Andrej Babiš. Není tady, je omluven. Předkládá ji za něj tedy pan ministr životního prostředí. Já mu z tohoto místa chci poděkovat, ale to myslím fakt vážně, za to, že tady vždycky je. Myslím, že tím vyjadřuje dostatečně vážnost Poslanecké sněmovně, akorát že na druhou stranu na sebe strhává možná podezření, že vzhledem k tomu, že všichni jeho ministerští kolegové musí někde pracovat, tak on že na práci nic nemá, protože to za ně tady může všechno vždycky vzít. Ale to už je na vašem uvážení, vážený pane ministře, jak s tím naložíte.

Ale když se vrátím, tak tedy tuto smlouvu předkládá první místopředseda vlády. Část poslanců této vlády s ní má problém. Tato smlouva má jak rozměr zahraničněpolitický, tak také rozměr finanční. Vzhledem k tomu, že tu není ani ministr zahraničních věcí ani ministr financí jako předkladatel, dávám tedy procedurální návrh pro Sněmovnu na přerušení projednávání této smlouvy do doby přítomnosti jak ministra zahraničních věcí, tak ministra financí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat nyní a hned. To znamená, ještě předtím vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili.

 

Budeme hlasovat o tom, že přerušujeme projednávání tohoto bodu do té doby, než budou přítomni ministr zahraničních věcí a ministr financí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 32, přítomných poslankyň a poslanců je 147, pro návrh 137. Návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

(O slovo se hlásí poslanec Zlatuška.) Je přerušen bod a v tento moment mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. Omlouvám se. (Poslanec Zlatuška sděluje, že jde o ministra zahraničí.) Jestli můžu poprosit na mikrofon.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, omlouvám se, já jsem se hlásil už před hlasováním. Ale Česká republika nemá ministra zahraničních věcí. Ta podmínka je nesplnitelná!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, opravíme to ve stenoprotokolu. Ano, máme ministra zahraničí.

 

Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je

 

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací
na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace
/sněmovní tisk 137/ - druhé čtení

Prosím, aby se ujal slova opět pan ministr životního prostředí. Máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že po tom, co řekla paní kolegyně Němcová, jsem se nad sebou vážně zamyslel, jestli nemám odejít něco dělat, ale věřte, že pro mě je zasedání Sněmovny tak zásadní, že já zvládám obě ty věci dohromady. (Potlesk.) Já se pak pokusím s panem premiérem dohodnout na nějaké satisfakci a vánočních odměnách, ale zatím jsem to zkoušel jednou a nesetkalo se to úplně s úspěchem, tak doufám, že mě v tom podpoříte.

Dovolte mi, abych tentokrát z této pozice promluvil za pana ministra dopravy. Tady si myslím, že částečně to odůvodněné je, už proto, že pan ministr Ťok, nový ministr dopravy, byl teprve před několika okamžiky jmenován na Hradě panem prezidentem, takže už se určitě příštího jednání zúčastní a nenechá mne v tom. Já mám dnes balík bodů, tak se budu snažit vás nezdržovat.

Dovolte mi tedy, abych vás seznámil s návrhem na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace. Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace jsou sjednávány se zeměmi, které se z celosvětového hlediska významně podílejí na vesmírném programu a disponují velice kvalitní technologií. Smyslem předkládané dohody je zajistit úzké zapojení Švýcarska do fází budování a provozu evropských programů globálních družicových navigačních systémů Galileo a EGNOS. Zapojení Švýcarska do evropského programu globálního navigačního družicového systému je považováno za politicky i ekonomicky velmi přínosné a vhodné. Švýcarsko je totiž, víme, nejbližším partnerem Evropské unie při spolupráci v rámci programu Galileo už od jeho počátku. Přispívá politicky, technicky i finančně, a to ke všem fázím programu Galileo prostřednictvím svého členství v Evropské kosmické agentuře a prostřednictvím své neformální účasti v řídicích strukturách určených pro program Galileo. Tato dohoda dodá spolupráci formální charakter.

Dohoda o spolupráci byla podepsána ministrem dopravy 5. prosince loňského roku v Bruselu. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a s dalšími závazky přijatými v rámci platných smluv.

Dovolil bych si vás tady touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance René Čípa, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 137/1. Máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Jak zde uvedl již univerzální pan ministr Brabec, v podstatě jde o něco, na co můžeme být tedy naopak teď skutečně právem hrdí, co může dokonce pomoci i nevidomým spoluobčanům.

Já bych si dovolil načíst usnesení zahraničního výboru. Zahraniční výbor na své 10. schůzi dne 21. května 2014 předmětnou dohodu projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace." Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Je tomu tak? Je tomu tak, rozpravu končím. Táži se, zda si chce pan ministr vzít závěrečné slovo. (Ne.) Pan zpravodaj? Není tomu tak.

 

V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování číslo 33, přítomných poslankyň a poslanců 153, pro návrh 138. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání tohoto. Máme ještě dvě minuty - minutu. Vzhledem k tomu, že na 12.30 máme zařazeny volební body, tak už bych další bod neotevíral, abychom ho nemuseli přerušovat v průběhu jeho projednávání, a přistoupili bychom rovnou k těmto volebním bodům, zda nemá nikdo námitky proti tomuto postupu. Není tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP