(18.10 hodin)
(pokračuje Marksová)

A jenom ještě poslední poznámku k směrným číslům. Dohoda na Asociaci krajů byla, že to bude průměr za poslední tři roky. To znamená, za tři roky, kdy u toho tato vláda nebyla. Takže jestli se to někomu nelíbí, tak zpytujte své vlastní svědomí, kdo u toho byl a kdo tato čísla v těch posledních třech letech určoval.

Co se týče Prahy, tak tam za prvé bych trošku podotkla, že zatímco v únoru se to dohodlo, tak ta Praha se začala probírat asi tak někdy v červenci. A ještě je také důležité vědět, že Praha se liší od ostatních krajů mimo jiné tím, že je zároveň krajem i obcí. To znamená, že ona ještě na rozdíl od těch krajů má další výnosy z rozpočtového určení daní, a to je potřeba mít také na mysli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní ministryni. Nyní prosím se závěrečným slovem paní zpravodajku, paní poslankyni Hnykovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, vy, kdo nejste členy rozpočtového a sociálního výboru, vidíte, o jak závažné problematice jsme nyní hovořili. V obecné rozpravě vystoupilo 12 kolegů a kolegyň a s faktickou poznámkou čtyři a s přednostním právem jeden. Chci říci, že jsme nejvíce probírali procentní podíl krajů, účinnost převodu na kraje, případně její odložení. Také se zde mluvilo o přísnějších pravidlech, to znamená nahrazení metodiky nařízením vlády. Probrala se tady i inspekce kvality a také příprava zákona. Samozřejmě byl tu vznesen požadavek i na větší veřejnou kontrolu zastupitelstvy kraje. Byly zde i představeny sociální služby a jejich největší problematika. A samozřejmě tu byl vznesen i požadavek na Ministerstvo práce, co se týká dopadů pozměňovacích návrhů do rozpočtu.

Já vám chci říci, že zítra se schází mimořádně výbor pro sociální politiku, kde probere všechny pozměňovací návrhy k této novele. Není nám to jedno, jak budou sociální služby vypadat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jak tady v jiné souvislosti zaznělo, odpovědi, té se nedočkáš. To je jedno, ale vložím řečnickou otázku a možná že ne pro všechny. Víte, co je to Biafra rozumu? Biafra je jednou z provincií Libérie a někdy, já nevím, byl jsem ještě hodně mladý, probíhala tam občanská válka. Nakonec to skončilo, že každý střílel po každém, jakmile se dva potkali. Tomu se říkalo potom Biafra, protože válka v Biafře. To se přeneslo do duchovního světa jako termín Biafra rozumu, naprostý chaos.

Paní ministryně tady tím, co řekla, tak se jí povedlo fakticky popřít to, co tady říkali hejtmani, exhejtmani, možná politici sociální demokracie. Jestli jste zaznamenali, co řekla, tak přesný opak. Takže já už opravdu nevím. Fakt jenom Biafra rozumu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní přistoupíme konečně k podrobné rozpravě, kterou tímto zahajuji. Mám do ní přihlášenou paní poslankyni Hnykovou. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Pecková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který doplňuje můj pozměňovací návrh, který byl přednesen na výboru pro sociální politiku, a to bod 32 § 119 zní: Zmocňovací ustanovení, vláda vydává nařízení k provedení, a teď vkládám § 101, a pokračuji, a § 101a odst. 7. Bylo to vloženo do systému pod sněmovním dokumentem 1348. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Peckovou. Připraví se paní poslankyně Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, já se přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1189. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím k mikrofonu paní poslankyni Aulickou. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vilímec.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi přihlásit se k svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1344. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Vilímce k mikrofonu, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 1327. Jde o pozměňovací návrhy, které jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kaňkovského, připraví se paní poslankyně Chalánková.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající, dovoluji se přihlásit tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 1369.

Na úvod si dovolím jasnou poznámku, že náš pozměňovací návrh nebourá dokončení převodu financování sociálních služeb na kraje. Náš návrh se věcně dotýká dvou oblastí. V bodě 2 a 5 navrhujeme úpravu v legislativním rámci financování sociálních služeb, a to jednak stanovením podmínky tvorby střednědobých plánů tak, aby jejich rámec upravoval prováděcí právní předpis, a nikoliv pouze metodika MPSV. Dále náš návrh deleguje pravomoc rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků a jejich rozdělení na nejvyšší orgán kraje, krajské zastupitelstvo. Navrhujeme také, aby stanovení procentuálního podílu krajů stanovil pro každé rozpočtové období prováděcí právní předpis. Poslední, pátý bod se týká stanovení obvyklých nákladů na jednotlivé sociální služby prováděcím právním předpisem. Aby nedošlo k narušení převodu financování sociálních služeb na kraje, souhlasili jsme u některých, dalo by se říci možná trošku kolizních ustanovení s žádostí MPSV a navrhli odloženou účinnost těchto ustanovení.

Vrátím se ještě k bodu 1. Ten vyplynul z opakovaných žádostí Národní rady osob se zdravotním postižením a v tomto bodu navrhujeme změnu v přiznání příspěvků na péči ve čtvrtém stupni postižení těm osobám, které jsou sice schopny komunikace a jsou v odborné terminologii řečeno osobami orientovanými, ale nezvládají všechny ostatní základní životní funkce. V současnosti tyto osoby spadají vesměs do třetího stupně, přičemž ale vyžadují vesměs 24hodinovou péči blízké osoby nebo osoby pečující. Jsem si vědom, že v této oblasti jsou v posuzování nároků na jednotlivé stupně příspěvků na péči ještě další problémy, které je třeba řešit, a pevně věřím, že se tomuto problému budeme intenzivně věnovat ve výboru pro sociální politiku a že se tím dál bude zabývat i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem je, abychom dospěli k systémovému řešení této problematiky a aby žádná ze skupin těchto zdravotně postižených se necítila nějakým způsobem ohrožena.

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu našich návrhů a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní poprosím paní poslankyni Chalánkovou a připraví se pan poslanec Beznoska.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu 1368.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní poprosím pana poslance Beznosku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. V § 101 odst. 7 navrhuji nahradit slova "31. prosince 2014" slovy "31. prosince 2015." Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a končím též druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat dalším bodem číslo 18, kterým je

 

18.
Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy,
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů
a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
/sněmovní tisk 57/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP