(18.20 hodin)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k poměrně složité materii, ale především vzhledem k času, který je k dispozici, se pokusím svoje úvodní slovo zkrátit, byť to není vzhledem k okolnostem úplně snadné. Ale ten návrh -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale prosím svoje kolegy, aby vydrželi. Já vím, že je to dnes dlouhý den, ale prosím, ztište se. Pokud si máte co říct, učiňte tak v předsálí. Děkuji.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji i já. Návrh byl projednán ve výborech pro obranu, pro životní prostředí a pro veřejnou správu a regionální rozvoj a já předpokládám, že s usneseními jednotlivých výborů vás seznámí určení zpravodajové.

Hlavním důvodem, jak všichni víme, je optimalizace vojenských újezdů, redukce počtu armády. Ta má na to zásadní vliv. Čili v počtu, který vykazujeme dnes, to je zhruba těch 21 tisíc vojáků, nepotřebujeme újezdy, které byly dimenzovány pro 115 tisíc vojáků. Dalším podstatným důvodem je narovnání občanských práv obyvatel vojenských újezdů. Ti nemohou volit ani být voleni a nemohou vlastnit ani nemovitý majetek. Ta myšlenka samozřejmě už má svoji historii a svůj průběh, vychází z Bílé knihy o obraně, vychází z detailní a komplexní analýzy Generálního štábu Armády České republiky.

Vojenské újezdy Boletice, Hradiště a Libavá svými podmínkami plně vyhovují výcviku jednotek armády ve všech druzích příprav, vojenský újezd Březina pak nabízí specifické podmínky pro základní výcvik a i zdokonalovací výcvik profesionálů. Na rozdíl od toho vojenský újezd Brdy je prioritně určen k výcviku dělostřelectva. Vzhledem ke své rozloze výcvikových ploch, a to je pouhých 12 % území újezdu, neumožňuje plnohodnotný výcvik. Náš návrh zákona přináší změnu stávajících hranic újezdu Boletice, Březina, Hradiště, Libavá a pak zrušení vojenského újezdu Brdy. Na vyčleněných územích bude umožněn vznik nových obcí nebo se vyčleňované území přičlení k území přilehlých obcí. Realizací uvedeného návrhu lze uvolnit cca 42 tisíc ha z celkového počtu zhruba 130 tisíc ha vojenských újezdů. Je to i umožnění více než dvěma tisícům obyvatel vojenských újezdů realizovat, jak jsem už naznačil, ústavní právo na samosprávu vznikem nových obcí. Doposud správu vykonává tzv. újezdní úřad.

Rád bych zdůraznil, že Ministerstvo obrany během celého toho procesu sjednávání a vypracovávání usilovalo o co největší zapojení dotčených obyvatel a starostů přilehlých obcí do všech jednání. Byla k tomu zřízena i mezirezortní komise Ministerstva obrany a na přípravě podkladů i toho návrhu participovala řada institucí jako ministerstva vnitra, životního prostředí, financí, zemědělství, pro místní rozvoj, Český úřad zeměměřický a katastrální a samozřejmě zástupci dotčených krajů, krajských úřadů a zástupci dotčených obcí.

Opět zkrácení mého úvodního slova. Návrh optimalizace zahrnuje i dohodu o převodu majetku z vlastnictví Ministerstva obrany na nově vzniklé obce. Vznik nových obcí je de facto obnovením původních samospráv. Nové obce vzniknou ze sídelních útvarů, které po více než 60 let spravovala armáda, a dochází tedy k nápravě nepřirozeného stavu, který vznikl v roce 1949.

Dále bych ještě rád zdůraznil jednu věc, že ten návrh zákona je výsledkem dlouhodobých, skutečně dlouhodobých a složitých jednání a je spojen s velkým očekáváním občanů, kterých se bude týkat. Ti již několikrát a opakovaně věřili právě v narovnání svých občanských práv a bohužel stát je už několikrát v minulosti zklamal, když ta jednání skončila bezvýsledně. Neschválení předloženého návrhu zákona by zásadním způsobem, domnívám se, otřáslo důvěryhodností nejen Ministerstva obrany a Armády České republiky, ale také celé státní správy.

Vzhledem k časovému skluzu, který nastal během projednávání - původně zamýšlený návrh, aby obce vznikly k 1. 1. 2015, není samozřejmě už technicky možný, ani teoreticky - takže v návrhu je posunutí tohoto termínu. S tím jsou obce srozuměny. Podstatné pro ně je přijetí v co nejkratší době a ukončení dlouhodobé nejistoty spojené právě se vznikem nových obcí.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si úplným závěrem dovolím tvrdit, že to je dobrý a velmi pečlivě prodiskutovaný kompromis, který přináší vhodné řešení dlouhodobě odkládaného a neřešeného problému. Na jedné straně vyrovnává dluh, který náš stát několik desetiletí má vůči části svých občanů, a na straně druhé vychází vstříc požadavkům armády na úpravu výcvikových ploch v souladu s jejími reálnými potřebami a finančními možnostmi. Proto věřím, že návrh podpoříte a doporučíte k dalšímu projednávání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a výboru pro životní prostředí. Iniciativně tento návrh projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 57/1 až 3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu ze 6. schůze dne 9. dubna 2014 k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), sněmovní tisk 57.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodní informace ministra obrany Mgr. Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky genpor. Ing. Petra Pavla a zpravodajské zprávě poslance Ivana Gabala a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 57, schválila;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

3. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek a zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro životní prostředí tento tisk projednal na svém zasedání 9. dubna a přijal k tomu následující usnesení:

1. Považuje za zásadní, aby z hlediska ochrany přírodních hodnot v současném vojenském újezdu Brdy byl dnem zrušení vojenského újezdu Brdy den vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

3. Zmocňuje zpravodaje - tedy mě, abych s ním seznámil plénum Poslanecké sněmovně.

K tomu bodu 1 bych doplnil, že po debatě ve výboru pro životní prostředí byl zde v tomto směru dán příslib zástupcem Ministerstva životního prostředí, že skutečně dnem zrušení vojenského újezdu bude vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy, a už se na tom pracuje. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP