Středa 17. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

18.
Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy,
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů
a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
/sněmovní tisk 57/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k poměrně složité materii, ale především vzhledem k času, který je k dispozici, se pokusím svoje úvodní slovo zkrátit, byť to není vzhledem k okolnostem úplně snadné. Ale ten návrh -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale prosím svoje kolegy, aby vydrželi. Já vím, že je to dnes dlouhý den, ale prosím, ztište se. Pokud si máte co říct, učiňte tak v předsálí. Děkuji.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji i já. Návrh byl projednán ve výborech pro obranu, pro životní prostředí a pro veřejnou správu a regionální rozvoj a já předpokládám, že s usneseními jednotlivých výborů vás seznámí určení zpravodajové.

Hlavním důvodem, jak všichni víme, je optimalizace vojenských újezdů, redukce počtu armády. Ta má na to zásadní vliv. Čili v počtu, který vykazujeme dnes, to je zhruba těch 21 tisíc vojáků, nepotřebujeme újezdy, které byly dimenzovány pro 115 tisíc vojáků. Dalším podstatným důvodem je narovnání občanských práv obyvatel vojenských újezdů. Ti nemohou volit ani být voleni a nemohou vlastnit ani nemovitý majetek. Ta myšlenka samozřejmě už má svoji historii a svůj průběh, vychází z Bílé knihy o obraně, vychází z detailní a komplexní analýzy Generálního štábu Armády České republiky.

Vojenské újezdy Boletice, Hradiště a Libavá svými podmínkami plně vyhovují výcviku jednotek armády ve všech druzích příprav, vojenský újezd Březina pak nabízí specifické podmínky pro základní výcvik a i zdokonalovací výcvik profesionálů. Na rozdíl od toho vojenský újezd Brdy je prioritně určen k výcviku dělostřelectva. Vzhledem ke své rozloze výcvikových ploch, a to je pouhých 12 % území újezdu, neumožňuje plnohodnotný výcvik. Náš návrh zákona přináší změnu stávajících hranic újezdu Boletice, Březina, Hradiště, Libavá a pak zrušení vojenského újezdu Brdy. Na vyčleněných územích bude umožněn vznik nových obcí nebo se vyčleňované území přičlení k území přilehlých obcí. Realizací uvedeného návrhu lze uvolnit cca 42 tisíc ha z celkového počtu zhruba 130 tisíc ha vojenských újezdů. Je to i umožnění více než dvěma tisícům obyvatel vojenských újezdů realizovat, jak jsem už naznačil, ústavní právo na samosprávu vznikem nových obcí. Doposud správu vykonává tzv. újezdní úřad.

Rád bych zdůraznil, že Ministerstvo obrany během celého toho procesu sjednávání a vypracovávání usilovalo o co největší zapojení dotčených obyvatel a starostů přilehlých obcí do všech jednání. Byla k tomu zřízena i mezirezortní komise Ministerstva obrany a na přípravě podkladů i toho návrhu participovala řada institucí jako ministerstva vnitra, životního prostředí, financí, zemědělství, pro místní rozvoj, Český úřad zeměměřický a katastrální a samozřejmě zástupci dotčených krajů, krajských úřadů a zástupci dotčených obcí.

Opět zkrácení mého úvodního slova. Návrh optimalizace zahrnuje i dohodu o převodu majetku z vlastnictví Ministerstva obrany na nově vzniklé obce. Vznik nových obcí je de facto obnovením původních samospráv. Nové obce vzniknou ze sídelních útvarů, které po více než 60 let spravovala armáda, a dochází tedy k nápravě nepřirozeného stavu, který vznikl v roce 1949.

Dále bych ještě rád zdůraznil jednu věc, že ten návrh zákona je výsledkem dlouhodobých, skutečně dlouhodobých a složitých jednání a je spojen s velkým očekáváním občanů, kterých se bude týkat. Ti již několikrát a opakovaně věřili právě v narovnání svých občanských práv a bohužel stát je už několikrát v minulosti zklamal, když ta jednání skončila bezvýsledně. Neschválení předloženého návrhu zákona by zásadním způsobem, domnívám se, otřáslo důvěryhodností nejen Ministerstva obrany a Armády České republiky, ale také celé státní správy.

Vzhledem k časovému skluzu, který nastal během projednávání - původně zamýšlený návrh, aby obce vznikly k 1. 1. 2015, není samozřejmě už technicky možný, ani teoreticky - takže v návrhu je posunutí tohoto termínu. S tím jsou obce srozuměny. Podstatné pro ně je přijetí v co nejkratší době a ukončení dlouhodobé nejistoty spojené právě se vznikem nových obcí.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si úplným závěrem dovolím tvrdit, že to je dobrý a velmi pečlivě prodiskutovaný kompromis, který přináší vhodné řešení dlouhodobě odkládaného a neřešeného problému. Na jedné straně vyrovnává dluh, který náš stát několik desetiletí má vůči části svých občanů, a na straně druhé vychází vstříc požadavkům armády na úpravu výcvikových ploch v souladu s jejími reálnými potřebami a finančními možnostmi. Proto věřím, že návrh podpoříte a doporučíte k dalšímu projednávání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a výboru pro životní prostředí. Iniciativně tento návrh projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 57/1 až 3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu ze 6. schůze dne 9. dubna 2014 k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), sněmovní tisk 57.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodní informace ministra obrany Mgr. Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky genpor. Ing. Petra Pavla a zpravodajské zprávě poslance Ivana Gabala a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 57, schválila;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

3. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek a zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro životní prostředí tento tisk projednal na svém zasedání 9. dubna a přijal k tomu následující usnesení:

1. Považuje za zásadní, aby z hlediska ochrany přírodních hodnot v současném vojenském újezdu Brdy byl dnem zrušení vojenského újezdu Brdy den vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

3. Zmocňuje zpravodaje - tedy mě, abych s ním seznámil plénum Poslanecké sněmovně.

K tomu bodu 1 bych doplnil, že po debatě ve výboru pro životní prostředí byl zde v tomto směru dán příslib zástupcem Ministerstva životního prostředí, že skutečně dnem zrušení vojenského újezdu bude vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy, a už se na tom pracuje. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, ráda bych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 7. schůze ze dne 10. dubna 2014.

Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), sněmovní tisk 57. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 7. schůzi po odůvodnění návrhu panem magistrem Martinem Stropnickým, ministrem obrany, po zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 57 projednat a schválit v předloženém znění s důrazem na nutnost zabezpečení rozvoje nově vznikajících obcí finančními prostředky ve výši dvojnásobku rozpočtového určení daní a metodickým poradenstvím ze strany Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu;

3. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je s přednostním právem přihlášen předseda Sněmovny pan Jan Hamáček. Prosím, aby se připravil pan poslanec Novotný. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem k tomuto zákonu vystupoval v prvém čtení a nebojte se, nebudu opakovat všechny argumenty, které jsem uvedl, protože k tomu druhé čtení neslouží. Pouze mi dovolte pár poznámek a poukazů na řekněme nové skutečnosti.

Za prvé, já pokládám způsob projednávání tohoto zákona za velmi nešťastný. Tento zákon totiž v sobě spojuje dvě věci. Spojuje to, o čem mluvil pan ministr, to znamená nápravu křivd v případě těch čtyř ostatních vojenských újezdů, a potom zahrnuje zrušení vojenského újezdu Brdy. A to, že ten zákon je ve skluzu a že se nepodaří ustavit nové obce ve čtyřech vojenských újezdech, to je právě ten problém onoho spojení změn hranic a rušení vojenského újezdu Brdy. Kdyby Ministerstvo obrany možná vyslyšelo názory oponentů a už v té první fázi ty věci rozdělilo, tak nové obce dávno mohly vzniknout, nemuseli jsme projednávat tento zákon ve lhůtě 120 dnů a k žádnému skluzu by nedošlo.

Já předesílám, že nemám vůbec nic proti úpravám, které se týkají hranic vojenských újezdů, kromě Brd. S čím zásadně nesouhlasím, je zrušení vojenského újezdu Brdy. A jak jsem řekl, argumenty jsem uvedl v prvním čtení. I z usnesení výboru pro životní prostředí zaznívá obava o brdskou přírodu a to je jeden argument a snad jediný argument, ke kterému se chci vyjádřit. Protože celou dobu tato věc je velmi pečlivě sledována i obyvateli Středočeského i Plzeňského kraje a zaznívá obava, co bude s tím prostorem poté, co armáda odejde. Já samozřejmě respektuji a beru na vědomí příslib Ministerstva životního prostředí, že bude vyhlášena chráněná krajinná oblast, což je vlastně jediná možnost, jak tu přírodu potom chránit, jakkoliv jsem přesvědčen, že tím nejlepším způsobem, jak je příroda chráněna, v této době je, že existuje vojenský újezd. Nicméně proti tomu jdou potom zprávy, které se objevují v poslední době, a zejména iniciativa, která se objevila v Příbrami, a to já pokládám za velmi nebezpečné. V denním tisku jsme si mohli přečíst, že příbramské hnutí ANO, jehož čelným představitelem je Jindřich Vařeka, zveřejnil celou sadu článků o tom, jak by se mělo nakládat s územím Brd poté, co bude zrušen vojenský újezd. A pokud se dozvídáme, že si nechal zpracovat studii toho, jak v Brdech vybudovat multifunkční sportovní areál, jehož centrem by mohl být sjezdový areál na svazích Třemošné se šesti tratěmi, záchytným parkovištěm, altány, lanovými dráhami - no takhle já si chráněnou krajinnou oblast nepředstavuji.

Já nechci nikoho podezírat a nejsem ani příznivcem konspiračních teorií, myslím si, že ta věc spíše zkomplikovala život panu ministru obrany, protože patří ke stejné politické straně a teď se bude velmi obtížně vysvětlovat iniciativa hnutí v regionu. A právě proto jsem přesvědčen, že bychom se měli znovu zamyslet nad tím, jestli ještě teď ty věci neoddělit. Jestli nenechat změny hranice vojenských újezdů, těch, které jsou v pořádku, kde je to vyjednáno a kde problém není, a problematiku Brd dát stranou, vrátit se k tomu, debatovat. Protože mimochodem kromě toho, že je tam aspekt ochrany životního prostředí, nějakých developerských plánů, tak stále není dohoda mezi Plzeňským a Středočeským krajem na tom, jak to vlastně bude. Středočeský kraj nesouhlasí se zrušením vojenského újezdu Brdy a Plzeňský kraj má opačné stanovisko. Já pokládám za nešťastné, že zde budeme tlačit Sněmovnou něco, co je proti vůli jednoho z klíčových hráčů, tedy Středočeského kraje.

Takže bych moc prosil o to, abyste věnovali pozornost dvěma pozměňujícím návrhům, které přečtu a ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Jeden z nich se týká právě onoho rozdělení, že tedy vyjmeme z tohoto zákona všechno, co se týká Brd, a umožníme vznik nových obcí v jiných vojenských újezdech. Ten druhý pozměňovací návrh je takový záložní, kdyby snad náhodou Sněmovna trvala na zrušení vojenského újezdu Brdy, tak je to pozměňovací návrh, který upravuje některé majetkové vztahy, které tento současný návrh zákona podle mě pomíjí.

Děkuji vám za pozornost a hlásím se tímto i do podrobné rozpravy. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Novotného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já tady nechci diskutovat k tomu, zda ano, či ne zrušení újezdu Brdy či stanovení hranic vojenských újezdů. Spíš bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který potom načtu v podrobné rozpravě, a chtěl bych ho zdůvodnit.

V mém pozměňovacím návrhu se doplňuje v ustanovení § 9 majetkové zabezpečení obcí a krajů, na konci odst. 4 se doplňuje věta, která zní: "K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů obcí a krajů."

Zdůvodním proč. Vládní návrh zákona spočívá v nové právní úpravě, která ruší vojenský újezd Brdy, stanovuje hranice vojenských újezdů a mění hranice krajů. V přímé souvislosti pak mění řadu dotčených zákonů. Účinnost je navržena od 1. 1. 2015. Tento nový zákon např. v § 4 mění hranice vojenského újezdu Hradiště, známého též jako Doupov, a definuje vznik nových obcí Bražec a Doupovské Hradiště. V ustanovení § 7 mění hranice území Karlovarského a Ústeckého kraje. V ustanovení § 9 upravuje majetkové zabezpečení obcí a krajů. V § 10 upravuje uspokojování potřeb obyvatel v mnoha oblastech včetně správy komunikací a zajišťování dopravní obslužnosti.

V roce 2012 vznikla pro oblast řešení pozemních komunikací k optimalizaci vojenského újezdu Hradiště pracovní skupina řízená odborem dopravy silničního hospodářství Karlovarského kraje, dále jen ODSH. V této pracovní skupině byli zástupci ODSH, krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště, zástupci dotčených obecních samospráv a přípravného výboru nových obcí. Pracovní skupina prověřila fyzicky všechny komunikace nacházející se v předmětném území Hradiště a byly předjednány návrhy dohod o zařazení těchto komunikací, resp. navrženy majetkové poměry k těmto komunikacím. Z následných jednání byly pořízeny protokoly. Výstupem byl vznik dokumentu, soubor dokumentů na ODSH, Optimalizace Vojenského újezdu Hradiště - zařazování pozemních komunikací.

Zásadní problém nově navržené legislativy vnímá Karlovarský kraj v tom, že určení souvisejícího majetku, zejména nemovitého, tzn. pozemky a na nich komunikace, nemají být zákonem definovány, nýbrž že mají být sepsány do seznamu, viz § 9, a tento seznam má být schválen vládou. Tento seznam musí však vláda schválit nejpozději třicet dnů před dnem vzniku nových obcí, tzn. před 1. 1. 2015, přičemž daný seznam musí ministerstvo dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před předložením vládě - a teď pozor - pouze projednat. Není tedy vyžadován žádný akt dohody či nějakého prvku odsouhlasení.

Z výše uvedeného důvodu doporučuji přijmout pozměňovací návrh tak, aby se související možné zejména ekonomické problémy či projednávání zmíněného seznamu mezi Ministerstvem obrany a kraji, resp. obcemi předem co možná nejvíce eliminovaly.

Takže znovu opakuji, nové a úplné znění § 9 odst. 4 zní: Seznam věcí, které jsou předmětem přechodu na obce nebo kraje podle odst. 1 nebo 2, ministerstvo projedná s dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před jeho předložením vládě. K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů obcí a krajů.

Děkuji za pozornost a doufám, že tento pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím, a je to sněmovní tisk, dokument 681, podpoříte. Děkuji. (Výrazný potlesk části poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem k tomuto tématu vystupoval už v prvém čtení, nicméně myslím si, že je dobré vystoupit i nyní ve druhém čtení. Já mám odlišné stanovisko, odlišný názor, než má kolega Hamáček, můj stranický kolega, pan předseda Hamáček. Je to logické. On je Středočech a já jsem z Plzeňského kraje. A jak už tady uvedl, oba kraje mají rozdílný názor na tuto věc. (Hluk v sále.) A mě docela mrzí, že tato věc především mezi -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale opět stoupá hladina hluku. Už vydržme tu čtvrthodinu a poslouchejme se. Děkuji.

 

Poslanec Václav Votava: ­- že tato věc, především co se týká rušení vojenského újezdu, budí takové emoce. Koneckonců to vyplývalo i z jednání v prvém čtení, z mediálních výstupů atd.

Já si myslím, že námitky některých poslanců, které tady zaznívaly především v prvním čtení, nebyly ani moc přesvědčivé, ať to byl názor, že armáda tento prostor vlastně vůbec nepotřebuje - beru slova pana ministra. Pan ministr říká, že ho nepotřebuje, myslím vojenský újezd Brdy, jinak řečníci, kteří tady byli v prvém čtení, říkali, že armáda vojenský újezd potřebuje, že je nezbytný pro armádu. Já si taky myslím, že ho armáda nepotřebuje, ale když to koneckonců říká pan ministr, tak to asi musí být pravda.

Určitě také padaly a skloňovaly se otázky toho, co bude s tím újezdem, až se zruší, s tím prostorem, že se na něj vrhnou developeři, že tam bude bezbřehá výstavba různých hotelů, sjezdovek. Koneckonců už jsme to tady slyšeli od pana předsedy Hamáčka, který citoval nějakého pana Vařeku nebo jak se tento pán jmenuje. Já to beru za naprosté hlouposti. K tomu můžu říci jen tolik, že odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje nechal již v roce 2013 zpracovat urbanistickou studii na budoucí využití tohoto území a v ní se vůbec nepočítá s žádnou developerskou výstavbou právě v těchto nových územích. Studie koresponduje i s připravovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Záměr zřízení chráněné krajinné oblasti byl Ministerstvem životního prostředí schválen již v srpnu 2012, a to v tzv. velké variantě, která se netýká jenom toho vlastního újezdu, ale týká se i širšího území okolo tohoto újezdu. Takže si myslím, že i tyto názory, co se týkají nějaké developerské činnosti, jsou liché.

Emoce vzbuzuje samozřejmě to, že se na tom nedokážou domluvit tyto dva kraje, Plzeňský kraj a Středočeský kraj. Důvodem je to, že část toho území, katastru, má připadnout obcím Plzeňského kraje na úkor Středočeského kraje, ale to má nějaký historický důvod. Tehdy, když se zřizoval tento vojenský újezd, tak tomu samozřejmě bylo obráceně vzhledem k tomu, aby byla zachována nějaká celistvost toho vojenského újezdu. Takže navržení do těch původních historických hranic je pro Plzeňský kraj a jeho obce důležité. Já už jsem říkal v prvním čtení, proč je to důležité. Je to důležité především pro řešení ochrany proti vodám, jako protipovodňová opatření, ochrana zdrojů pitné vody. Téměř každoročně dochází k tomu, že se rozvodňuje říčka Klabava, zanechává za sebou velké materiální škody v prostoru katastru obcí Strašice, Hrádek, Rokycany a zejména Dýšina, Nová Huť, takže proto je tento prostor důležitý, aby zde obce mohly řešit protipovodňová opatření.

Moc bych proto žádal a apeloval, protože je tady předložen pozměňovací návrh, byť tedy mého stranického kolegy, kterého si nesmírně vážím, aby se zvážil tento pozměňovací návrh, aby se nepřijímal, protože opravdu je potřeba, aby ten újezd byl zrušen, a tím zrušením samozřejmě se vyhoví i požadavkům obcí na řešení jejich problémů. Myslím si, že je to pro ty obce velice důležité.

Já tady nepřednáším pouze svůj osobní názor. Jsem zastupitelem Plzeňského kraje, nejen že žiji v Plzeňském kraji, samozřejmě, takže jsem povinen i hájit zájem Plzeňského kraje a hájit zájem jeho obcí. Já jsem se s řadou starostů na toto téma setkal nejenom jako zastupitel Plzeňského kraje, ale i jako poslanec. Opravdu to řada obcí vnímá tak, že je potřeba schválit tento návrh zákona tak, aby tam ale zrušení vojenského újezdu Brdy zůstalo.

A ještě bych chtěl říci, že s navrhovaným řešením, tak jak jej předložilo Ministerstvo obrany, ta iniciativa nevycházela z Plzeňského kraje ani nevycházela ze Středočeského kraje, ale byl to hlavně názor Ministerstva obrany, Generálního štábu, že vojenský újezd je opravdu pro obranu zbytný, že ho prostě k výcviku nepotřebuje.

Já se tedy domnívám, že je potřebné, aby brdské obce a území Brd se mohly opět vrátit k normálnímu životu, k normálnímu řádu, protože řada obcí byla tím, že tam je ten vojenský újezd, omezena. Je třeba, aby se ten prostor otevřel. A znovu zdůrazňuji, ne pro developery, ale aby se jeho nádherná krajina otevřela také pro ostatní občany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní se vypořádáme se dvěma faktickými poznámkami. První přichází pan poslanec Vondrášek, druhý v pořadí pan předseda Sněmovny Hamáček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Vondrášek: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na krásná slova kolegy Votavy. Já jsem Středočech a mám tady vyřídit od všech starostů Středočeského kraje, že prostor rušit nechtějí. Chtějí, aby tam zůstal vojenský prostor. A protože vždycky za vším jsou peníze, tak bych se zeptal pana ministra, když se tolik ušetří na zrušení prostorů Brd, kolik platíme za nájem pozemků v ostatních vojenských výcvikových prostorách. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana předsedu Hamáčka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já tady nechci vést vnitrostranickou polemiku, my si to ještě vyříkáme na klubu, ale docela závidím panu kolegovi Votavovi jeho optimismus. Protože označit za nesmysl studii, kterou si nechal zpracovat kandidát na příbramského starostu za jednu z vládních stran, já bych byl opatrnější. Buď ten pán neví, co dělá, a má dost peněz na to, aby je vyhazoval za nesmyslné studie, anebo velmi dobře ví, co dělá. Já prostě říkám, že pokud vojenský újezd v Brdech zůstane, tak studie bude k ničemu. Všechny ostatní alternativy takto jistě nevypadají.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil obrátit naši pozornost k vojenskému újezdu Boletice, který je předmětem zejména § 2 předloženého zákona. Vojenský prostor Boletice je součástí Jihočeského kraje a významně ovlivňuje život obyvatel na obvodu jeho hranic. Jihočeský kraj se dlouhodobě zabýval myšlenkou civilního využití území vojenského prostoru Boletice a v tomto ohledu jsme tehdy, když jsem býval hejtmanem Jihočeského kraje, jednali s Armádou České republiky o možnostech, jak civilně prostor využít. Zabývali jsme se myšlenkami postupně, od zrušení vojenského újezdu až tedy po určitý kompromis, který byl při jednání s představiteli armády dosažen v roce 2005 a 2006. Tehdy bylo dojednáno, že budeme společně podporovat uvolnění jihozápadní části vojenského újezdu, té části, která přiléhá k městu Horní Planá, tedy k lipenské oblasti. (V sále je velký hluk.)

Tato myšlenka pak byla zhmotněna v deklaraci, kterou 24. května 2006 podepsali tři ministři vlády České republiky: ministr obrany, ministr pro místní rozvoj a ministr životního prostředí s hejtmanem Jihočeského kraje. Deklarace samozřejmě platí -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, pane poslanče. Počkáme, až se kolegové ztiší. Děkuji.

 

Poslanec Jan Zahradník: Též děkuji.

- a nedošlo k jejímu naplnění. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola pak pokračoval v této snaze, uzavřel další deklaraci s ministrem obrany Vondrou, kde se též mluvilo o určitých mírnějších podmínkách na využití.

Nakonec tedy dochází k tomu, že v současném návrhu je vojenský prostor Boletice zmenšován o určité marginální části na svém obvodu, mimo jiné také o katastrální území Houbový Vrch, které se převádí k obci Horní Planá. Je to dobře. Město Horní Planá je vlastně, dá se říci, sevřeno mezi lipenskou přehradní nádrží z jihozápadu a ze severu pak vojenským újezdem Boletice. Lipno je pro Horní Planou významným rozvojovým územím, lipenská nádrž jí poskytuje možnost využívat turismus. Ovšem ze severu je obec sevřená, a proto vítám tento návrh. Dokonce si myslím jako člověk, který deklaraci tehdy podepsal, že je mou povinností pokusit se navrhnout, aby byla nyní završena.

Vzhledem k tomu, že území, které jsme tehdy navrhovali, je těžko popsatelné, dovoluji si ve svém pozměňovacím návrhu, který jsem předložil do systému, k území Houbový Vrch ještě navrhnout vyjmout z území újezdu Boletice katastrální území Maňávka u Českého Krumlova. Toto území spolu s územím Houbový Vrch má rozlohu zhruba 2 800 ha a tvoří 13 % území vojenského újezdu. Celé území, které svým návrhem navrhuji vyjmout, je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je také chráněno režimem Natura 2000 tak jako ptačí oblast a také jako oblast stanovišť. Jsou zde ještě další režimy ochrany přírody. Takže o ochranu přírody zde v tomto území není potřeba mít žádnou obavu. Myslím, že jižní Čechy a oblast Šumavy si zaslouží, aby byl tento návrh podpořen a aby pro jeho obyvatele, ale zejména pro jeho návštěvníky, pro turisty, byla dána nová možnost využít krásné území Pošumaví.

Návrh je velmi jednoduchý: V § 2 odst. 3 písm. c), který hovoří o vynětí Houbového Vrchu, se právě za slova "Houbový Vrch" doplní slova "a Maňávka u Českého Krumlova". Kromě toho je třeba zase také vymezit v § 6, kde se naopak vymezují hranice zbylého vojenského újezdu Boletice, právě ono území Maňávky, čili je tam třeba vyškrtnout písm. d) a následující písmena přeznačit.

Toto je můj pozměňovací návrh, o jehož odporu ve třetím čtení vás všechny prosím a ke kterému se v podrobné rozpravě následně přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, aby se připravil pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezký podvečer, dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně. Já bych zase vrátil rád pozornost zpět na Brdy.

Slova pana poslance Votavy byla milá, hezká, já ho chápu z pozice plzeňských starostů, nicméně když se vrátíme zpět do středních Čech, tak jsme tam byli několikrát na několikahodinových jednáních se starosty. Mimo jednoho starosty by všichni byli rádi, kdyby vojenský újezd Brdy zůstal tak, jak je teď, protože samozřejmě jedna věc je příroda, která je tam fakt nádherná, musím říct, že to tam je krásné, ale další otázkou je, jestli se povede vůbec ten prostor vyčistit. Protože jak už zde bylo řečeno, jsou tam místa, která jsou zamořena, a náboje už jsou pět metrů pod tím, jsou nad tím vzrostlé břízky. Jestli se vůbec dá něco podobného vyčistit, jestli je to vůbec možné. Další věc je, že jsou tam objekty, které si myslím, že se nedají ani zrušit. Jestli v této chvíli opravdu nestojí za zamyšlení v současné situaci, co se týče bezpečnostní situace, jestli se armáda nebude opět zvyšovat, jestli se nebude navyšovat a jestli nebude znovu potřeba nějaké místo, kde by se cvičilo, jestli to není velký krok dopředu.

Samozřejmě chápu pana ministra, chápu všechny, kteří říkají, že to stojí peníze, ale myslím si, že ve chvíli, kdy se to otevře, tak za prvé armáda přijde o místo, kde může cvičit, a za druhé příroda, která tam je, to místo se nedá ochránit, ani pokud to bude chráněná krajinná oblast, protože už dneska starostové říkají: lítají tady na čtyřkolkách. Ti lidé, kteří se snaží nějakým způsobem tomu bránit - často se jedná o organizované skupiny -, jsou to vojáci. Natož ve chvíli, kdy tam bude jeden člověk a bude mít chytat někoho, kdo tam bude jezdit na čtyřkolkách. Víme, jak to funguje.

Takže pokud mohu požádat, podpořte pozměňovací návrh pana Hamáčka, kolegy předsedy, na to, aby vojenský újezd Brdy byl vyňat z rušení vojenských újezdů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci Černochovi. Vzhledem k tomu, že se blíží 19. hodina a zbývají nám vteřiny do 19. hodiny, končím dnešní jednací den, přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji schůzi do zítřejšího dne 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat podle schváleného programu. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP