(12.00 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, o návrhu tohoto zákona jsem už podrobně hovořila v rámci prvního čtení, a tak jenom připomenu, že tento návrh definuje nový typ nekomerční služby péče o dítě a jeho cílem je rozšířit a doplnit existující škálu služeb péče o předškolní děti a zároveň těmto službám, které již v řadě případů existují, dát nějaká jasná pravidla. Myslím, že jednotlivé pozměňovací návrhy, které vzešly z jednání na výborech, vám budou přečteny zpravodaji těchto výborů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ve výboru pro sociální politiku, Stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů a komise byla doručena jako sněmovní tisky 82/1-3.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Hana Aulická-Jírovcová.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vám přednesla usnesení sociálního výboru, který přijal na své 7. schůzi 28. května 2014, usnesení č. 45. Toto usnesení máte pod sněmovním tiskem 82/2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny poslanec Zdeněk Soukup a poté pověřený zástupce výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Pavel Ploc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mám tu čest vás seznámit s usnesením, ke kterému došla Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny na své 5. schůzi dne 30. května 2014.

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny po zdůvodnění zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Zdeňka Soukupa a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem na vydání zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 82, ve znění schválených pozměňovacích návrhů;

II. pověřuje předsedkyni komise, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje komise Zdeňka Soukupa, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já také děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Pavla Ploce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Ploc: Dobrý den, dámy a pánové. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové za Ministerstvo práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslance Františka Adámka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, tisku 82, ve znění tohoto pozměňovacího návrhu:

1. V části první hlava II § 3 odst. 2 se na konci písmene e) slovo "nebo" zrušuje -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, ale nemusíte číst celé usnesení, stačí odkázat na sněmovní tisk.

 

Poslanec Pavel Ploc: Odkazuji na usnesení výboru, sněmovní tisk 82.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní, než otevřeme obecnou rozpravu, dovolte, abych omluvila z pracovních důvodů pana ministra financí pana Andreje Babiše z pracovních důvodů od 12 hodin do konce dnešního jednacího dne.

Poprosím, pane poslanče, ještě jednou načtěte číslo sněmovního tisku.

 

Poslanec Pavel Ploc: Je jedna oprava. Odkazuji na usnesení školského výboru, na tisk 82/3. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já také. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili paní poslankyně Semelová, paní poslankyně Hnyková, pan poslanec Beznoska a paní poslankyně Nohavová a paní poslankyně Kovářová. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Návrh zákona o dětské skupině vyvolal rozsáhlou diskusi jak při prvním čtení, tak na výboru či různých seminářích, kde jsme měli možnost slyšet názory pro i proti. Jednotlivci i různé skupiny nás pak oslovili i prostřednictvím mailové pošty.

Mnozí z diskutujících oprávněně upozorňují na potřebu rodičů s malými dětmi nastoupit do práce. Zájem rodičů je zcela pochopitelný. Velké množství rodin s dětmi se zvlášť po přijetí asociálních reforem Nečasovy vlády potýkají s výraznými finančními problémy, kdy jim scházejí peníze na základní životní potřeby, což se významně dotýká právě jejich dětí. Velmi špatně jsou pak na tom z tohoto hlediska matky samoživitelky. Varující je údaj, že 50 % z nich se po rozvodu ocitá na hranici chudoby, do níž se propadají i se svými dětmi. Z tohoto pohledu je proto snaha matek či otců nastoupit co nejdříve do práce naprosto pochopitelná. Jiná otázka ovšem je, zda mají při současné nezaměstnanosti, zvlášť v některých regionech, vůbec šanci nějakou práci najít. Logický je v té souvislosti samozřejmě i zájem rodičů umístit dítě do předškolního zařízení. Jenže to je další problém. Řada mateřských škol a většina jeslí totiž v 90. letech zanikla a nyní sklízíme plody tohoto nesystémového řešení.

Tímto úvodem chci zdůraznit, že rodičům, kteří hledají různé cesty řešení, naprosto rozumím. Jenže řešení, které vláda, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí, již nereflektuje zájem dítěte. A v tom vidím problém.

Poskytnutí hlídání dětí v dětské skupině je na úkor jeho zdravého vývoje, na úkor bezpečnosti a především nebere v úvahu jeho právo na rovné podmínky přístupu ke vzdělání. Přijetím tohoto návrhu se sníží kvalita péče o dítě, ať již pokud jde o neodpovídající prostory, vybavení, denní režim, stravování, kdy vyváženou zdravou výživu, kterou zabezpečují mateřské školy, má nahradit ohřívání balíčků, jež si každé dítě přinese z domova. Problematický je i věkový rozsah umisťovaných dětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

Za nejzávažnější z těchto výhrad však považuji porušení práva dítěte na rovný přístup ke vzdělání. Ty děti, které budou v dětské skupině, budou oproti dětem z mateřských škol výrazně znevýhodněny, resp. nebudou vůbec připravovány na vstup do základní školy. Tuto výhradu považuji za zásadní. Význam předškolního vzdělávání pro budoucí vývoj dítěte potvrzuje řada průzkumů, mimo jiné i lékařů, kteří prováděli výzkum mozku a došli k závěru, že nejvíce schopný pro získávání dovedností je do čtvrtého roku věku dítěte. Proto je tak důležité zařadit dítě do předškolního vzdělávání, zvláště pak děti ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí, a to co nejdříve. Z dalších expertních výzkumů zaměřených na tuto problematiku zase vyplývá, že až 85 % osobnosti jedince se formuje do šesti let jeho věku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP