(12.10 hodin)
(pokračuje Semelová)

Způsob utváření by však měl probíhat pod vedením kvalifikovaných pedagogů, kteří vědí, co dítě ve kterém věku potřebuje, co může a má zvládnout, aby se mohlo dál vzdělávat. Odpovídající přípravu, souhrn znalostí z oblasti pedagogiky a vývojové psychologie mají jednoznačně učitelky mateřských škol, které tak dokážou zabezpečit vzdělávací a výchovné potřeby dětem daného věku. Připraveny jsou i na poskytování péče a vzdělávání dětem s různými druhy postižení a se speciálními vzdělávacími potřebami. Pominout nelze ani význam, který mají mateřské školy pro vyrovnávání sociálních a ekonomických rozdílů. Nakonec ne náhodou chce Ministerstvo školství poslední rok v mateřské škole stanovit jako povinný, s čímž se dá jedině souhlasit. Bohužel, zakotvením dětských skupin do speciálního zákona se může stát, že dosáhneme pravého opaku, neboť tak otevíráme vrátka pro další možný úbytek mateřských škol. Pro některé obce bude ekonomicky výhodnější vytvářet podmínky pro vznik dětských skupin místo toho, aby zřizovaly mateřskou školu.

Skupina dětí nemusí splňovat stejné hygienické podmínky jako mateřinky. Zákonem legalizujeme privatizaci těchto služeb a rezignaci státu na předškolní vzdělávání. Jde o krok zpět, jak už jsem říkala při prvním čtení, do 19. století. O ústup od kvalitního systému předškolního vzdělávání k pouhým hlídárnám. Přitom si stěžujeme na nízkou úroveň vzdělání. Vláda by proto měla maximálně podpořit mladé rodiny s dětmi ne dětskými skupinami, ale výstavbou jeslí a rozšiřováním kapacit mateřských škol, které mají vzdělávací plán vytvořený na základě potřeb dětí tohoto věku.

Vzhledem k tomu, že však není vůle k odmítnutí tohoto zákona, předkládám pozměňovací návrhy, k nimž se přihlásím v podrobné rozpravě, které by měly řešit hlavní problémy, o nichž jsem v souvislosti s dětskými skupinami mluvila. Jedná se o povinnost poskytovatele zabezpečit dětem vzdělání na základě zpracovaného vzdělávacího plánu, dále navrhuji, aby od tří let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky pečovala o tyto děti osoba, která má kvalifikaci učitelky mateřské školy, a konečně poslední pozměňovací návrh se týká povinnosti poskytovatele zabezpečit dětem v dětské skupině stravování, které bude odpovídat potřebným normám.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám tady nyní dvě faktické poznámky, se kterými se vypořádáme. První je paní poslankyně Nováková, poté prosím paní poslankyni Adamovou, aby se připravila. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, ráda bych zopakovala to, co jsem říkala už při debatě na podvýboru o regionálním školství. Jestliže je nějaké zařízení péče o dítě, které je předem koncipováno tak, že je budou využívat rodiče v době, kdy se nemohou bezprostředně o dítě starat, my nemůžeme automaticky tomuto zařízení připisovat zcela pejorativní nádech, že to je zařízení nedostatečné. Prosím, abychom přestali automaticky říkat, že když to zařízení není oficiální mateřská škola, znamená to, že ten, kdo o děti pečuje, je nekvalifikovaný, nepečlivý nebo že písemný výchovně vzdělávací plán nahradí všechno. Sami máme zkušenosti dlouholeté například s mateřskými centry a víme, že tam pečují o děti lidé, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, často třeba bývalí učitelé, čili není to vůbec nic pejorativního pečovat o děti v dětské skupině prostřednictvím lidí, kteří nejsou takzvaně oficiálně vedeni jako pedagogičtí pracovníci v mateřských školkách. Prosila bych, abychom toto zařízení nediskriminovali touto formou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, než se tady rozběhne - zase asi očekáváme dlouhou diskusi - dlouhá diskuse a budeme tady reagovat na různé takovéto, řekla bych, kolikrát až nepravdy, které tady už zazněly z úst předřečnice - nemyslím teď paní kolegyni Novákovou, ale mám na mysli paní kolegyni Semelovou -, tak se prosím zamysleme nad tím, že se tady hovoří o určité alternativě. Alternativě pro rodiny, pro rodiče s dětmi, pro samotné děti. Nehovoříme tady o tom, že chceme něco nahrazovat. Nechceme nahrazovat mateřské školky dětskými skupinami. To by bylo opravdu naprosto liché a demagogické.

Berme to tak, že je tady celá řada rodičů, kteří by se velmi rádi vrátili třeba do zaměstnání na nějaký částečný úvazek, opravdu jen na pár hodin týdně, a jim může tato skupina pomoci. Je tady celá řada takových případů, kdy může být dětská skupina pomocná. Není důvod si myslet, třeba vezmu-li jen jako jednu z věcí, která tady zazněla, že by se rodiče o své dítě nedokázali postarat tím, že mu dají do dětské skupiny jídlo, které mu připraví, a tam mu ho ohřejí. Kdybychom takové věci tady měli do detailu rozebírat, tak by se jich našla celá řada. A myslím si, že bychom tady mohli zase být až do večera a bavit se o tom, co je a co není správné a jak to má všechno být přesně ošetřeno. Ale berme to tak, že se tady bavíme o alternativě. Prosím, přistupujme k tomu tak. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím s další faktickou paní poslankyni Semelovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Mám obavy že pánské faktické teď vystřídají dámské faktické. Já bych jenom chtěla reagovat na to, co tady zaznělo.

Já v žádném případě nechci nijak očerňovat ty ženy, které se starají o děti v různých mateřských centrech a alternativách. Vím, že tomu dávají hodně a že se snaží o děti co nejlépe pečovat. To za prvé.

Za druhé, tyto alternativy existují a není kvůli tomu potřeba přijímat zvláštní zákon. Já jsem tady chtěla upozornit na to, že pokud bude přijat tento zvláštní zákon, tak se tím skutečně otevírají další cesty k dalšímu rozšiřování těchto dětských skupin právě na úkor mateřských škol, které poskytují vzdělávání, což dětské skupiny dělat nebudou. Tam je jenom výchovný plán pro péči o dítě.

Poslední věc, kterou jsem ještě chtěla zmínit, pokud jde o stravování. Já vím, že je většina rodičů takových, kteří se snaží o děti pečovat co nejlépe. Na druhou stranu je skupina rodičů, kteří tak nečiní z různých důvodů, z různých příčin. Pokud jde o stravování, stačí se opravdu podívat na to, co děti dostávají například v první třídě základní školy s sebou na svačinu. Dostávají různé sladkosti, brambůrky apod., kofoly, coca-coly, případně si to kupují potom ve škole. Ne každý rodič se takto bude starat a právě mateřská škola má zajistit, aby zdravé stravování děti v ní dostaly a bylo poskytnuto pro všechny děti, i ty, o kterých jsem právě teď mluvila.

Podívejte se na to, jaké jsou výsledky týkající se lékařských prohlídek, co říkají zubaři na zdravý vývoj dítěte. To je jeden z úkolů mateřské školy. A v prvém případě samozřejmě vzdělávání.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s faktickou prosím paní poslankyni Adamovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji. Já jenom ještě jednou zopakuji - bavíme se tady o něčem, co je pro ne úplně široké spektrum uživatelů. Nemusíme tímto opatřením obsáhnout úplně všechny, to znamená, že bychom zde vlastně vymysleli návod na to, jak uspokojit úplně každého rodiče v této zemi. Bavíme se tady o něčem, co může pomoci určitému segmentu, dejme tomu, když to tak nazvu, tohoto trhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP