(9.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A ke sporu k zákonu o dráhách. To je dlouholetý spor o to, jestli můžeme zařadit na pořad bod, kterému ještě neuplynula lhůta. Legislativa má výklad, že nemůžeme. Mnozí staří kozáci kývají, že to je pravda, tak se pak ptám, jak to, že máme při začátku v programu a v pozvánce třetí čtení, když ještě neuplynula lhůta ve druhém čtení. Výklad je zvykový, podle mne je vachrlatý, ale budiž. Protože se to vždycky tak dělalo, tak třetí čtení může už být v pozvánce, přitom nevíme, kdy bude druhé čtení a jestli stihneme lhůtu na třetí čtení. Ale tak to v pozvánce je. Nechci to komplikovat, nechci o tom dneska debatovat. Ten spor je skoro zbytečný, dá se to načíst ve středu ráno. Všichni včera souhlasili se zkrácením lhůty na pět dnů. Jenom upozorňuji na to, že legislativa a letité zvyky tady se dívají na různé typy bodů programu jinak. A je to podobné, jak jsme se včera přeli o tom - a vždycky ten argument zní: to se ještě nikdy nestalo. Ale to ještě neznamená, že se to stát nemůže. Já souhlasím, že se to třeba ještě nikdy nestalo.

Než aby byl spor, tak ať pan poslanec Šidlo načte ty dráhy ve středu ráno. Vyhoví požadavku legislativy, že předtím, než uplyne lhůta, se to zařadit nedá. Myslím, že to nebude nikdo blokovat, že dohoda o zkrácení na pět dnů byla i s opozicí, jinak by lhůta byla třicet dnů, a takhle budeme ztrácet čas dohadováním, kdo má pravdu. Ale snad do příští schůze bychom zase mohli požádat legislativu o to, jak to, že to u třetího čtení jde, že už to máme na programu, přestože neuplynula lhůta po druhém, a v jiných případech to nejde. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já jsem zaznamenal váš požadavek a určitě legislativa opět zpracuje další vysvětlující stanovisko. Myslím, že ke konci tohoto volebního období budeme mít úplně a naprosto jasno, jak aplikovat jednací řád v praxi.

Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, tak se pustíme do hlasování.

 

Pan poslanec Klučka navrhuje tisk 81, což je zákon o kybernetické bezpečnosti, zařadit jako první bod jednání Sněmovny 18. 6.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo s tím souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno 148, pro 138, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Šidlo si přeje pevně zařadit bod 15 jako první bod na 17. 6. a rovněž pevně zařadit bod 6 taktéž na 17. 6. Můžeme tyto dva návrhy hlasovat najednou, nebo je zde žádost na oddělené hlasování? Není, můžeme asi jedním hlasováním rozhodnout, kdo souhlasí s návrhem na pevné zařazení bodu 15 na 17. června jako první bod a bodu 6 jako druhý bod 17. června.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 72, přihlášeno 150, pro 143, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pak je zde návrh na nové zařazení bodu, druhé a třetí čtení tisku 201, s tím, že druhé čtení tohoto tisku by se zařadilo pevně jako první bod... (Radí se s ředitelkou organizačního odboru.) Ano, takže by to byl druhý bod po bodu 78, který jsme zařadili. Byl by to tedy druhý bod 18. 6. To jsou v principu tři návrhy. Můžeme hlasovat najednou? (Výkřiky ze sálu: Odděleně.) Tak pokud pan poslanec Chvojka požaduje oddělené hlasování, tak já mu musím vyhovět. Zeptám se tedy, zda by aspoň souhlasil s tím, že bychom zařadili druhé a třetí čtení najednou jedním hlasováním a pak bychom rozhodli o pevném zařazení. Dobrá.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom zařadili dva nové body, to znamená druhé a třetí čtení tisku 201? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 73, přihlášeno 150, pro 143, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Současně budeme hlasovat o pevném zařazení druhého čtení tisku 201 jako druhý bod 18. 6. dopoledne.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 74, přihlášeno 151, pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

To jsou asi všechny návrhy pana poslance Šidla. Je tomu tak? Ano.

 

Pak zde byl ještě návrh pana poslance Vondráčka, abychom ne vyřadili, ale abychom přesunuli bod číslo 5 na 17. 6. jako třetí bod. Je to tak? Ano.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 75, přihlášeno 151, pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Ptám se, zda jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které zazněly. Necítí se nikdo krácen na svých právech? Není tomu tak. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.

 

Můžeme přikročit k bodu

 

88.
Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2014
(Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2013)
/sněmovní tisk 128/

Já bych zde mezi námi přivítal guvernéra České národní banky pana Miroslava Singera. Dobrý den.

Podle zákona číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Prosím tedy pana guvernéra České národní banky, aby zprávu uvedl. Pane guvernére, prosím, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení přítomní, abych netrávil příliš mnoho času, v tuto chvíli projednáváme zprávu o inflaci z prvního čtvrtletí, ale mezitím už vznikla zpráva o inflaci číslo dvě, takže já se pokusím zaměřit se na obě dvě, to znamená na aktuální vývoj české ekonomiky.

Česká ekonomika se v loňském roce konečně odrazila ode dna hospodářského cyklu. Její růst ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zrychlil. Hrubý domácí produkt se mezičtvrtletně zvýšil takřka o 2 %, meziročně překmitl do růstu o 1,1 %, na čemž se podílela především domácí poptávka. To bylo již dopředu signalizováno pozitivním vývojem průmyslové produkce, stavební výroby a další urychlení signalizovaly i maloobchodní tržby, které posledních šest měsíců rostou v reálném vyjádření.

Sezónně očištěný podíl nezaměstnaných osob ještě v loňském roce narůstal, ale stejně tak rostla průměrná mzda nebývale nízkým tempem, dokonce ve čtvrtém čtvrtletí poklesla o 1,8 %, ale vývoj byl dán ze značné části daňovou optimalizací z posledního čtvrtletí předchozího roku. Na trhu práce se však od počátku letošního roku v souladu s naším očekáváním a ve vazbě na rostoucí ekonomiku objevují jasné známky pozitivního obratu. O něm svědčí pozorovaný pokles sezónně očištěného podílu nezaměstnaných osob v lednu až květnu a snižování obecné míry nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí.

Co je také důležité, zaznamenali jsme v prvním čtvrtletí růst mezd, který dosáhl hodnoty 3,6 % v podnikatelské sféře a v nepodnikatelské 2 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP