(9.20 hodin)
(pokračuje Singer)

Celková meziroční inflace byla v souladu s naším očekáváním velmi nízká, avšak kladná. Zažili jsme kladné hodnoty 0,01 % a 0,02 % na začátku roku, teď setrvává na 0,04 %, což současně potvrzuje, že naše listopadové rozhodnutí použít devizový kurz jako další nástroj měnové politiky významně přispělo k odvrácení hrozby deflace. Oslabený kurz se promítá přes ceny dovozu, podotýkám však, že ceny dovozu rostly zhruba polovičním tempem než ceny vývozu, tzn. že výrobní sféra samozřejmě inkasuje prémii, která se už projevila na evidentním zlepšení celkových výsledků nefinančních podniků ve čtvrtém čtvrtletí tak, jak je reportuje Český statistický úřad.

Vrátím-li se k poslednímu vývoji, očekáváme, že ekonomika v letošním roce vzroste o 2,6 %, k čemuž bude přispívat jak zahraniční poptávka a uvolnění měnové politiky, tak i příspěvek fiskální politiky k růstu hrubého domácího produktu. Zřetelněji se bude zvyšovat i spotřeba domácností v návaznosti na zrychlující dynamiku mezd v podmínkách nízké inflace, zlepšující se vývoj na trhu práce a uvolněné měnové podmínky.

V příštím roce růst české ekonomiky zrychlí na 3,3 %, k čemuž přispěje další mírné zrychlení ekonomiky eurozóny a již poměrně robustní růst domácí poptávky při výrazně expanzivním působení rozpočtové politiky. K růstu tak přispějí, stejně jako letos, všechny složky domácí poptávky a rovněž český vývoz. (V sále je vysoká hladina hluku.)

Zrychlující růst se ještě dále odrazí v pozitivním vývoji na trhu práce. Pro letošek předpokládáme ještě v zásadě stagnaci míry nezaměstnanosti, ale ukončení oněch známých "kurzarbeitů", v příštím roce pak už i zřetelné snižování míry nezaměstnanosti. Letošní mzdy se zvýší o více než dvě procenta, v roce 2015 očekáváme, že jejich dynamika vzroste na 4 %.

Pokud jde o inflaci, letos očekáváme mimořádně nízké hodnoty. Inflace bude nejnižší za deset let. Příští rok by inflace měla na počátku roku mírně překmitnout nad inflační cíl 2 %, vrchol by měl nastat v druhém čtvrtletí příštího roku na 2,3 %, koncem roku by se pak inflace měla dostat na 2,2 % neboli držet se poblíž cíle. Ta prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb v tomto roce a až někdy do příštího roku v podstatě na nule našich sazeb a setrvání kurzu koruny poblíž hladiny 27 korun za euro až do počátku příštího roku. Stále považujeme hladinu kurzového závazku za vhodně zvolenou a předpokládáme udržování kurzu poblíž této hladiny, jak jsme vždy avizovali, nejméně do začátku roku 2015 s tím, že se poněkud zvýšila pravděpodobnost, že ho nebudeme opouštět na prvním zasedání v únoru, ale někdy později.

Tím si dovolím skončit tak, abych nevyčerpával váš čas.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane guvernére. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 128/1. Já prosím pana zpravodaje tohoto výboru pana poslance Adolfa Beznosku.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Velmi krátce, protože pan guvernér tu situaci popsal. Vy sněmovní tisk číslo 128 máte, jsou tam samozřejmě data historická, nejsou to tedy úplně aktuální záležitosti. Předpokládám, že jste se s materiálem seznámili. Zpráva České národní banky o inflaci z ledna, tak jako ve všech zprávách už od roku 1998 je tam rozebírán klíčový úkol, hlavní úkol, tedy dodržení inflačního cíle. Zodpovězení této otázky je provedeno ve zprávě, je tam makroekonomická analýza a jsou tam prognózy budoucího vývoje na příštích 18 měsíců.

Jak bylo uvedeno, zpráva samozřejmě hájí intervenční zásah České národní banky, díky němuž se podařilo v povolených mezích držet inflaci. Samozřejmě intervence České národní banky, a avíza, která tu byla teď přednesena, pravděpodobně neskončí hned na počátku roku 2015, ale s velkou pravděpodobností budou pokračovat případně až do poloviny tohoto roku. Oprávněnost kroku České národní banky se myslím potvrzuje v datech, která máme k dispozici. Podpořil to ve čtvrtém čtvrtletí stagnující zahraniční obchod a devizová intervence ho povzbudila.

Čísla, která máte k dispozici za první čtyři měsíce tohoto roku, ukazují na to, že hrozba deflace v podstatě ještě zcela nepominula. Česká národní banka na tento cíl vlastně bere jako jediný zřetelný, nebere ohled na ostatní rozpočtové dopady. Prognózy vývoje počítají tedy, že inflace se bude držet po celý letošní rok ještě ve spodní části tolerančního pásma. V příštím roce by pak toleranční pásmo měla atakovat z horní hranice, to znamená, měla by dosáhnout až 2,2 %. Co se týče ekonomické aktivity a tak dále, reálná ekonomická aktivita, a to už sledujete, se dostává z té fáze poklesu, to znamená začínají tady být pozitivní signály k jakémusi oživení.

Já myslím, že v tomto okamžiku bych zprávu zpravodaje ukončil, protože vše podstatné zaznělo ve zprávě guvernéra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. V podrobné rozpravě, kterou jsem otevřel, vás poprosím o návrh usnesení.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Usnesení rozpočtového výboru z 8. schůze ze dne 9. dubna 2014 ke Zprávě České národní banky o inflaci: Po úvodním slově člena bankovní rady České národní banky Jiřího Rusnoka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci, tedy zprávu o měnovém vývoji za 2. pololetí roku 2013.";

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby tuto zprávu přednesl ve Sněmovně.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se pana guvernéra, případně pana zpravodaje, zda chtějí závěrečná slova. Pan zpravodaj ne. Pan guvernér ano. Prosím.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Já si jenom dovolím upřesnit informaci, která tu zazněla. My ten závazek držíme, ale už přes půl roku jsme na trhu nepotřebovali být. Kurz se vlastně už přes šest měsíců udržuje nad těmi 27 na základě nabídky a poptávky neboli tržních sil. Čili po těch prvních několika dnech vlastně na tom trhu už neoperujeme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu guvernérovi za závěrečné slovo.

 

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které zde přečetl pan zpravodaj, to znamená, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí tento materiál.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 76, přihlášeno 155, pro 120, proti byli 2. Tento návrh byl přijat a návrh usnesení byl tedy schválen. Končím projednávání bodu 88.

 

Otevírám bod

 

89.
Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2013
/sněmovní tisk 148/

Nicméně v tomto bodě, jakkoliv je to formalita, musíme hlasovat o souhlasu s přítomností pana guvernéra Singera. (Jmenovaný se chystá k odchodu.) Já si myslím, že se nemusíte zvedat k odchodu, pane guvernére. To zvládneme rychle.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby pan guvernér mohl být přítomen. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 77, (přítomno 156) pro 111, proti 1. Sněmovna souhlasila s přítomností pana guvernéra.

 

Já bych vás ještě informoval, že tuto zprávu nám ČNB předložila v souladu s zákonem č. 6/1993 Sb. a zprávu projednal rozpočtový výbor. Asi můžu rovnou poprosit pana zpravodaje Beznosku, aby nás informoval o jednání výboru. A samozřejmě pokud by pan guvernér chtěl vystoupit, tak může v obecné rozpravě, kterou otevřu poté. Pane zpravodaji, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP