(9.10 hodin)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády v demisi, dovolte mi, abych vám popřála dobré ráno, a zároveň mi dovolte, abych vás informovala o jednání mandátového a imunitního výboru ve věci vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání pana poslance Bronislava Schwarze.

Dne 27. listopadu roku 2013 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání pana poslance Ing. Bronislava Schwarze, který byl nepravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Mostě dne 18. března roku 2011 zproštěn obžaloby pro trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb., porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb. a trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., protože v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

K odvolání státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem v trestní věci obžalovaného Bronislava Schwarze rozhodl dne 20. prosince 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem o zrušení napadeného rozsudku v celém rozsahu a vrácení věci soudu prvního stupně. Od doby vrácení spisu Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 22. května roku 2012 jsou nařizována hlavní líčení, v současné době je dokazování téměř ukončeno a ve věci by mohlo být rozhodnuto.

Bronislav Schwarz nabyl dne 26. října letošního roku poslanecký mandát, získal poslaneckou imunitu a bez souhlasu komory, jejímž je členem, je trestní stíhání vyloučeno.

Žádost Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání Bronislava Schwarze převzal dne 28. listopadu 2013 předseda mandátového a imunitního výboru. Výbor žádost o souhlas Sněmovny s vydáním poslance Schwarze k trestnímu stíhání projednal dne 3. prosince roku 2013, jednání v této věci přerušil a v souladu s usnesením výboru si dne 4. prosince 2013 vyžádal od Okresního soudu v Mostě opravu žádosti o vydání poslance Schwarze k trestnímu stíhání, a to v části, kde je odkazováno na neplatné znění článku 27 odst. 4 Ústavy. Opravená žádost byla Okresním soudem v Mostě doručena mandátovému a imunitnímu výboru dne 12. prosince 2013. Dne 16. prosince tohoto roku mandátový a imunitní výbor na své páté schůzi obnovil přerušené projednávání žádosti Okresního soudu v Mostě a poslanci Bronislavu Schwarzovi bylo umožněno, aby se k věci osobně vyjádřil.

K uvedené žádosti Okresního soudu v Mostě přijal mandátový a imunitní výbor usnesení č. 25, které, jak již zmínil pan předseda Poslanecké sněmovny, vám bylo rozdáno. Dovolte mi tedy, abych vás na závěr ještě seznámila s podrobným zněním tohoto usnesení. Má dvě části:

Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově místopředsedy výboru Stanislava Polčáka, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Dolejše a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze;

2. pověřuje mě k tomu, abych vás s tímto usnesením seznámila.

To je tedy moje zpráva o projednání žádosti mandátovým a imunitním výborem. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a v rámci podrobné rozpravy avizuji, že bych předložila návrh Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní předsedkyni za úvodní slovo a otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím, pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Vážený pane předsedo, dobré jitro. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jenom několik slov. Nepřišel jsem se do Poslanecké sněmovny schovávat za imunitu, to vám chci všem říct. Chtěl jsem vám taky říct, že kdybych ten skutek, který je mi dáván za vinu, měl zopakovat, tak kdykoli to své jednání zopakuji i dneska, protože jsem jednal podle zákona a udělal jsem všechno to, co správný policista, a ještě ve funkci, musí udělat: zastat se slušných lidí. A pokud to udělá podle zákona, tak to tak má být.

To je všechno. Hezký den vám přeji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se - závěrečná slova asi v této fázi nejsou třeba. Otevřu rozpravu podrobnou a tam svou přihlášku avizovala paní předsedkyně Němcová. Já ji prosím, aby nám teď přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte tedy, abych odkázala na usnesení, které vám bylo rozdáno. Toto usnesení schválil mandátový a imunitní výbor pod číslem 25 dne 16. 12. a doporučuje Poslanecké sněmovně dát souhlas k trestnímu stíhání pana poslance Ing. Bronislava Schwarze, tak jak je vše obsaženo ve výše zmíněném usnesení. To je tedy můj návrh v rámci podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda jsou ještě některé další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo paní předsedkyně nežádá, a tím pádem asi můžeme přistoupit k hlasování. Usnesení vám bylo přečteno.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 92, přihlášeno je 181, pro 139, proti 17. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a Sněmovna vyslovila souhlas s trestním stíháním pana poslance Schwarze. Tím končím bod číslo 41.

 

Otevírám bod 47, kterým je

 

47.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
 

Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za výzvu, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, i vám dobré dopoledne.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckého klubu tyto návrhy a přijala k nim na své páté schůzi dne 16. prosince 2013 usnesení č. 26. Jako vždy ta informace je rozdělena nejdříve na rezignace a poté na nominace, stejně tak budeme i hlasovat.

Co se týká rezignací, tak ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny rezignuje Ivana Dobešová z hnutí ANO a ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů rezignuje Pavel Čihák, také z hnutí ANO.

A nominace: do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jana Pastuchová, hnutí ANO, a stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Helena Válková, hnutí ANO.

Krátce konstatuji, že zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování také veřejné zde v sále pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců, a poté Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů komisí Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhl jejich poslanecký klub. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

A nyní vás, pane předsedo, prosím o otevření rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP