(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Semelová, která bude interpelovat ministryni práce a sociálních věcí.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, dobré odpoledne. Vážená paní nepřítomná ministryně, v této republice žijí stovky lidí, kterým jsou strhávány pro exekuční účely plnění z dávek, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se především o důchodové dávky, ať již ze starobních, či invalidních důchodů. Přestože v celé řadě případů došlo již k zastavení exekucí, tato plnění jsou Českou správou sociálního zabezpečení strhávána i nadále a jsou zadržována na této instituci.

Za všechny mohu uvést příklad, kdy občanovi byla nařízena exekuce pro částku 4 tisíce korun, kterou měl zaplatit okresnímu soudu. Následně pak tento občan zmíněnou dlužnou částku uhradil sám, avšak exekuční srážky jsou již více jak rok Českou správou sociálního zabezpečení strhávány, a to i přes pravomocné usnesení okresního soudu o zastavení exekuce. Z důchodu jsou přitom strhávány téměř 2 tisíce korun, takže na exekuci, která měla činit 4 tisíce korun, již bylo tomuto občanovi strženo víc jak 20 tisíc, aniž by však okresnímu soudu byla poukázána částka, pro niž se exekuce vedla. Jak jsem již uvedla, nejedná se přitom o ojedinělý případ.

Vážená paní ministryně, je vám znám tento stav? A pokud ano, proč dosud nebyla přijata žádná opatření k nápravě? Případně vás žádám o sdělení, jak tuto situaci chcete dál řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dalším bude pan poslanec Rykala interpelující pana ministra školství, který je přítomen.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji, pane ministře, že jste si udělal čas jako jeden z mála ministrů a jste přítomen na ústních interpelacích.

Vážený pane ministře, má otázka bude velice jednoduchá. Já bych se vás chtěl zeptat, zdali bude koncept státních maturit pokračovat, jestli máte nějakou představu, jakým způsobem, protože mi není dnes zcela jasné, co se bude dít, když končí smlouvy s dodavateli, když neexistuje široká shoda na tom, jak by měla zkouška z dospělosti vypadat. Přece jen tak či tak, maturita ročně zkazí mnoha studentům nějakou budoucnost, protože někteří studenti nebo žáci nejsou schopni dosáhnout maturity. A nejhorším příkladem, který bych mohl uvést, je vlastně maturita v minulém roce, kdy spousta mladých lidí nedostala možnost nastoupit na vysokou školu v zahraničí, protože na rozdíl od těch českých nebyla možnost termín maturitní zkoušky posunout.

Takže já bych se vás chtěl zeptat, vážený pane ministře, jestli máte představu, jak dál se státními maturitami, a jestli máte představu, jestli bude docházet ke změnám, jestli budete třeba i diskutovat ty změny v rámci politického spektra a v rámci odborné veřejnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr má prostor pro odpověď. A vzhledem k tomu, že jeho odpověď pravděpodobně zabere více než dvě minuty, tak oznámím, že toto také bude poslední interpelace, které se budeme dnes věnovat.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za tu otázku. Na úvod bych rád řekl, že máme za sebou letos první část společné maturitní zkoušky. Studenti znají výsledky písemných prací a didaktických testů a čekají nás ještě ústní zkoušky a profilová část na jednotlivých školách. Už teď je možné říct, že se podařilo splnit hlavní cíl, který jsme si po nepovedeném loňském ročníku dali, tedy stabilizovat situaci a nepoškozovat zájmy studentů, dát maturantům a školám jakousi jistotu.

Maturita zatím letos probíhá velmi dobře, v mnohem lepší atmosféře a podmínkách. Zlepšení informovanosti a přehlednosti celé zkoušky hodnotí pozitivně jak učitelé, tak sami studenti. S potěšením také konstatuji, že testy byly připraveny v souladu s katalogem požadavků. Validační komise potvrdila, že zadání bylo korektní. Je dobré, že jsme se vyhnuli chybám minulého roku.

Připomenu, že na podzim mnou navržené změny školského zákona, které schválila i tato Sněmovna, přinesly organizačně jednodušší model maturitní zkoušky pro letošní rok i pro roky následující. Maturující měli letos k dispozici nejrůznější formy informační podpory, takže všichni věděli, do čeho jdou.

Výsledky písemných prací a didaktických testů, které včera zveřejnil CERMAT, zhruba odpovídají loňským výsledkům. Nás musí, když budeme uvažovat o budoucnosti maturitní zkoušky, zneklidňovat především výsledky našich dětí v matematice, kde zkoušku neudělalo 20 % maturantů, na rozdíl od českého jazyka, kde se neúspěšnost pohybuje pod 2 %. Výsledky matematiky odpovídají tomu, co víme z mezinárodních i národních srovnávacích testů. O problémech dětí s matematikou víme a děláme řadu konkrétních opatření.

Protože máme před sebou ještě ústní část maturit, tak bychom měli asi s jakýmkoli hodnocením počkat, až proběhnou. Ale to, co by pro nás všechny mělo být určitým poučením, je to, že nejdůležitější pro učitele, školy a vůbec pro to, aby maturita měla smysl, je, aby maturita představovala něco, na co se lze připravit, co se neustále nemění a co vykazuje i jisté prvky stability.

My máme k dispozici v tuto chvíli doporučení pracovní skupiny, kterou jsem sestavil a která zahrnuje nejširší spektrum odborníků. Tato pracovní skupina doporučila, aby se v budoucnosti povinná maturita konala ze tří předmětů - z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka, resp. angličtiny - a abychom alespoň částečně přešli na elektronickou podobu maturity.

Já jsem na základě tohoto doporučení zadal dvě studie proveditelnosti takového návrhu, abychom věděli, do čeho bychom šli a co by to znamenalo. Jednak jsme ověřovali možnosti technické realizace státních maturit. Přechod na elektronickou podobu maturitní zkoušky by byl postupně možný, ale bylo by ho nutné dobře připravit a také nejprve testovat. Ověřovali jsme možnost změny obsahu státních maturit, a to jak ve vazbě na rámcové vzdělávací programy, na reálný stav výuky ve školách, na data získaná v letech 2011, 2012 a teď i 2013 a i v souladu s požadavky, které kladou na uchazeče vysoké školy. Ukázalo se například, že pokud bychom chtěli zavést povinnou maturitní zkoušku z matematiky, mohli bychom to udělat nejdříve v roce 2020, dříve by takové opatření ani možné nebylo.

Dámy a pánové, nyní máme schválený funkční model maturity, který letos ukazuje, že může v praxi být dobře uplatňován, že není tak lehký, jak někteří předpokládali, že je předvídatelný a že funkce maturity plní. Z tohoto důvodu si myslím, že je rozumné, abychom ho nechali nějakou dobu fungovat. Pokud se jako společnost rozhodneme, že chceme mít jinou podobu maturitní zkoušky, tak k tomu musíme přistoupit po řádné diskusi. Musí to být model, který bude promyšlený (upozornění na čas) - dobře - a bude především dobře připravený. A tímto závěrečným konstatováním bych skončil.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nicméně pan poslanec Rykala má ještě prostor, pokud by chtěl uplatnit doplňující dotaz. (Nemá zájem.) Nemá ho tedy. A jak jsem řekl, to tedy byla poslední interpelace.

Já ještě předtím, než skončím jednání, zopakuji upozornění, že zítra začíná Poslanecká sněmovna v 10 hodin. Tím končím dnešní jednací den a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřka do 10 hodin. Na shledanou a hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP