(12.30 hodin)
(pokračuje Kohoutová)

Usnesení za čtvrté obsahuje, že upravuje některé body, které se týkají vysílání zahraničních zaměstnanců zaměstnavateli do České republiky. Dále upravuje pozměňovací návrh postihy práce bez pracovní smlouvy, čili postihujeme černou práci.

Výbor pro sociální politiku dále v bodě dvě zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, paní zpravodajko. Pokud se již nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tuto rozpravu končím. Zeptám se ještě pan ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Hlasování o návrhu na zamítnutí zákona proběhne ve třetím čtení, a proto v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

 

17.
Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 374/ - druhé čtení
 

Taktéž tento návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů je třetím v balíku předkládaném v rámci sociální reformy. Jenom zopakuji to, co jsem uvedl již v prvním čtení, že cílem této úpravy je především zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním postižením.

Současný systém je složitý, nepřehledný a roztříštěný, proto se navrhuje dosavadní systém transformovat do dvou dávek - jedné pravidelné měsíční, opakující se peněžité dávky příspěvku na mobilitu a dále do jednorázové dávky poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku, která bude sloužit na pořízení kompenzačních pomůcek, pořízení motorového vozidla, zvláštních oprav motorového vozidla nebo bytu a na pořízení vodícího psa. Zvyšuje se cílenost poskytování této dávky vzhledem k tomu, že u ceny nižší než 24 000 korun se bude sledovat příjem žadatele, tak aby pomoc byla cílená na ty osoby se zdravotním postižením, které si vzhledem ke svému příjmu nemohou dovolit z vlastních prostředků zafinancovat ani tyto levnější typy kompenzačních pomůcek.

Dále zákon stanoví nově zvláštní režim pro pořízení velmi drahých pomůcek, jako jsou stropní zvedací systémy a schodišťové plošiny, kde dosavadní systém přidělování dotace na pořízení takovéhoto zařízení narážel na dvě celkem důležité překážky. Za prvé to, že například schodišťová plošina, když se dostane do majetku osoby se zdravotním postižením a ta osoba potom například zemře, schodišťová plošina zůstává v majetku dědiců a není možné ji využít pro další osoby se zdravotním postižením. A za druhé jde tam o limit celkového součtu cen těch prostředků, tak aby osoby, které potřebují například schodišťovou plošinu, nebyly vyloučeny z nároku na jinou kompenzační pomůcku. Proto se u takovýchto velmi drahých kompenzačních pomůcek zavádí zapůjčení takovéto pomůcky, která potom může tedy sloužit několika různým osobám.

Dále se upravují průkazy osob se zdravotním postižením, které budou nahrazovat dosavadní průkazy osvědčující mimořádné výhody. Je to pouze náhrada nosiče a chci zde znovu ujistit, že rozsah výhod, které jsou poskytovány podle dosavadní úpravy, zůstane zachován. To jsou výhody spojené s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/P.

Dále také návrh odstraňuje dosavadní problém neústavnosti právní úpravy, kdy podmínky nároku jsou doposud upraveny podzákonným právním předpisem, vyhláškou číslo 182/91. Tedy text vyhlášky je převeden, nebo ty nároky, které dnes upravuje vyhláška, jsou nově navrhovány upravit přímo zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisky číslo 374/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala slova zpravodajka výboru paní poslankyně Lenka Kohoutová.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, pro lepší srozumitelnost bych ráda zopakovala, že zákon a jeho pozměňovací návrh, který přijal výbor pro sociální politiku, se týká dávek pro osoby se zdravotním postižením. Za velmi důležité považuji, že v tomto ohledu ctíme dobrovolnost. Dobrovolnost v rozhodování osoby se zdravotním postižením, jakým způsobem přijme jednotlivou dávku, čili finanční dávku pro osobu se zdravotním postižením na mobilitu a nebo na nejrůznější pomůcky. Tedy každý se může dobrovolně rozhodnout, jakým způsobem bude dávka vyplacena, a karta sociálních systémů v tomto ohledu a pro účely tohoto zákona není a ani nebude povinným platebním nástrojem.

Zákonem se prolíná to, co je součástí dalších sněmovních tisků, a to, že pro posuzování jednotlivé dávky stejně tak jako pro příspěvek na péči bude pouze jedno vyšetření, čili jedno posouzení podle mezinárodní klasifikace ICF, které je součástí sněmovního tisku 372. Jde o funkční posuzování, které je prováděno v přirozeném prostředí u žadatele o příspěvek či jednotlivou dávku. Posuzování by mělo být pouze jedno, jak jsem již uvedla, a další takzvané posouzení by mělo být provedeno při zhoršení zdravotního stavu. Posuzování bude po přijetí zákona zajišťovat posudková služba a fakticky ho provádět odborně proškolený sociální pracovník, který bude zaměstnancem úřadu práce.

Úřad práce také bude veškeré dávky vyplácet. Připomínám tedy, že zavádíme jedno výplatní místo, a to na úřadech práce. Zde narážíme na další změnu, která se prolíná všemi tisky, a to je převod kompetencí z obcí na úřady práce. K tomuto převedení došlo po dohodě Ministerstva práce a sociálních věcí a Svazu měst a obcí, které respektuji. Zdali tato změna je správná, ukáže čas.

Usnesení výboru pro sociální politiku načtu v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já bych uvítala, paní zpravodajko, kdybyste nás s usnesením výboru seznámila teď. Teď je na to ten správný prostor.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Kolegové, takže bych vás ráda seznámila s 58. usnesením výboru pro sociální politiku z 10. schůze, která se konala 30. srpna 2011, a to k vládnímu návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů obsaženému ve sněmovním tisku 374.

Po úvodním slově prvního náměstka ministra práce sociálních věcí Vladimíra Šišky, náměstka ministra práce a sociálních věcí Davida Kafky, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Kohoutové a po rozpravě výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a souvisejících zákonů. Plné znění usnesení máte od úterý ve svých lavicích. Nepřipadalo by mi tedy moudré načítat celý pozměňovací návrh.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní není žádná přihláška. Nehlásí se nikdo z místa, proto obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou a zvu paní poslankyni Martu Semelovou.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Z důvodů, které jsem uvedla dnes ve svém vystoupení, i tady navrhuji zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Další vystoupí paní poslankyně Jitka Chalánková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP