(12.20 hodin)
(pokračuje Váhalová)

Navrhovaná novela zákona tento trend dále posiluje zejména zavedením principu tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání. Dle tohoto návrhu se zavádí možnost převést zprostředkování zaměstnání z úřadu práce na pracovní agentury. Jedná se v podstatě o plíživou privatizaci funkcí úřadu práce, která zatíží i státní rozpočet. Problematiku nezaměstnanosti tato novela ve své podstatě navrhuje řešit na základě tržních mechanismů a snižuje faktickou roli státu v aktivní politice zaměstnanosti, vytváří tlak na zaměstnance a nezaměstnané v podobě snižování jejich sociální ochrany a rozkolísává celkový systém státní aktivní politiky zaměstnanosti.

Musím konstatovat, že se vůbec nehledal při projednávání tohoto, a nejenom tohoto zákona ve výboru pro sociální politiku konsenzus s opozicí. Pozměňovací návrhy byly předkládány ne za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté. Nebyl prakticky žádný prostor na prostudování stále se měnících návrhů. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli opustit podrobnou debatu a hlasování pozměňovacích návrhů ve výboru. Nebyli jsme ochotni hlasovat o tak vážných otázkách, týkajících se existence našich spoluobčanů, bez znalosti podstaty těchto návrhů.

Na základě výše uvedeného budu v podrobné rozpravě navrhovat zamítnutí tohoto vládního návrhu.

Samotné projednávání v našem sociálním výboru i veřejné slyšení k zákonům projednávaným ve výboru pro sociální politiku ukázalo, jak velké výhrady jsou k jednotlivým vládním návrhům. Osobně mě velmi mrzí, že je dávána přednost doslova válcování před hledáním konsenzu.

Vzhledem k tomu, že je velmi mnoho nejasností a výhrad z řad odborné veřejnosti, chtěla bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby v případě, že návrh zákona nebude zamítnut, bylo alespoň odloženo nabytí účinnosti a byl dán čas a prostor na přípravu zavedení do praxe. Své návrhy načtu v podrobné rozpravě ve dvou variantách. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, zda se do ní ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak... Hlásí se paní zpravodajka? Ne, nehlásí. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní je přihlášena jako první paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji ještě jednou za slovo. Dámy a pánové, jak jsem již avizovala, chtěla bych za prvé navrhnout zamítnutí vládního návrhu zákona. V případě nepřijetí zamítnutí návrhu zákona navrhuji za druhé nové znění v části 8 Účinnost, článek 11, a to ve dvou možných variantách.

Varianta A zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. 1, bod 37 a 43, čl. 2 bodů 4 a 5 a čl. 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Pokud tento návrh nebude schválen, variantně navrhuji alespoň kompromis, odložení účinnosti o půl roku. Tedy varianta B: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2012 s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 37 a 43, čl. 2 bodů 4 a 5 a čl. 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Marta Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Stejně jako má kolegyně dávám pozměňovací návrh na zamítnutí této novely.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další vystupující je paní poslankyně Jitka Chalánková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům k tomuto sněmovnímu tisku č. 373, a to k bodu 42 a bodu 40. Jejich text máte rozdán na lavicích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Zatím posledním přihlášeným v podrobné rozpravě je pan poslanec Roman Sklenák. Má slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán a který se týká ustanovení, podle kterého by byl z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen ten, kdo odmítne vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce. Rozumím snaze předkladatelů o motivaci nezaměstnaných hledat si práci, ale domnívám se, že vůči krátkodobě nezaměstnaným je toto ustanovení příliš přísné a jednoznačně zhoršuje jejich postavení na trhu práce. Více než k čemu jinému bude totiž motivovat nezaměstnané přijmout první práci, která se naskytne, z obavy, že jinak budou muset jít zametat ulice. Domnívám se, že není možné podmiňovat pouhé evidování uchazeče o zaměstnání vykonáváním veřejné služby, a nejsem si jist, zda je návrh v souladu s právním řádem České republiky.

Navrhuji variantně zavedení veřejné služby do systému evidence uchazečů o zaměstnání z návrhu vypustit, nebo navrhovanou lhůtu prodloužit na pět měsíců tak, aby korespondovala s dobou výplaty podpory v nezaměstnanosti, a měla tedy za cíl aktivizovat uchazeče o zaměstnání ještě předtím, než se stane závislým na systému dávek pomoci v hmotné nouzi.

Podrobné zdůvodnění tohoto mého návrhu je součástí jeho písemné podoby. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále vystoupí zpravodajka paní poslankyně Kohoutová.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s 57. usnesením výboru pro sociální politiku z 10. schůze, která se konala 30. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Vše je obsaženo ve sněmovním tisku č. 373.

"Po úvodním slovu prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky, náměstka ministra práce a sociálních věcí Davida Kafky, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Kohoutové a po rozpravě výbor pro sociální politiku za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s těmito změnami a doplňky..." Plné znění usnesení máte od úterý na svých lavicích, nepřipadalo by mi moudré číst jednotlivé body. Seznámím vás s jednotlivými okruhy, kterých se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrh předložili ve výboru pro sociální politiku poslanci Lenka Kohoutová, Ivana Řápková, Gabriela Pecková, Dagmar Navrátilová a Martin Vacek.

Za prvé. V novele zákony jsou vyčleněny z agenturního zaměstnání osoby, které nejsou občany Evropské unie. V tomto ohledu doplňujeme vyčlenění z agenturního zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Považujeme za velmi důležité v tomto ohledu běžné zaměstnávání naopak podporovat a nepodporovat kšeftaření s lidmi se zdravotním postižením. Lidé se zdravotním postižením potřebují naši ochranu, a ne pouštění je do agenturního zaměstnávání, které velmi často nenese rysy řádného zaměstnávání. (V sále je rušno.)

Za druhé. Zpřesnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce, a to podmínky, za jakých úřad práce vymezí jednotlivá chráněná pracovní místa. V tomto ohledu precizujeme podmínky pro ty, kteří si jednotlivá chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením vymezí. Podotýkám, že chráněné pracovní místo bude možné vymezit nejen v rámci tzv. chráněného pracovního trhu, ale i v běžném pracovním prostředí. Tedy v běžném pracovním prostředí si bude moci nejen zaměstnavatel toto místo vymezit, ale také na něj dostat finanční podporu nejenom pro vznik, ale dále i na provoz.

Změna podpory pro zaměstnavatele z původně uvedených 6 000 korun na příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením měníme na 8 000 korun a příspěvek na částečný provoz... (Poslankyně se odmlčela.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Požádám naše kolegyně a kolegy, aby vám věnovali větší pozornost. Současně chci pro všechny konstatovat, že paní zpravodajka přednáší sice v podrobné rozpravě, ale je to i svým způsobem závěrečné slovo paní zpravodajky. Zaslouží si tedy dosti pozornosti.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Příspěvek na částečný provoz chráněného pracovního místa z původních 4 000 na 2 000 korun s tím, že příspěvek na provoz se nadále nebude hradit na takové pracovní místo, které je domácí prací nebo prací, které bude vymezeno mimo běžné pracoviště zaměstnavatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP