(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, jak říkal pan ministr, hlavním cílem navrhované právní úpravy, je zajištění adaptace přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti ekologického zemědělství, které byly přijaty po roce 2007 s účinností většiny jejich ustanovení od 1. ledna 2009. Tyto předpisy přinesly novou právní úpravu ekologického zemědělství, respektive ekologické produkce. Právní rámec ekologického zemědělství byl novými předpisy Evropské unie významně přepracován, hlavní část produkčních pravidel ze starého nařízení byla novými předpisy Evropské unie převzata. Nová nařízení jsou celkově přehlednější a jasnější než dosavadní nařízení č. 20/92/91/EHS. Výslovně formulují základní cíle a zásady ekologické produkce, stanovují změny týkající se označování produktů, kromě toho upravují nová nařízení také řadu přechodných pravidel a výjimek z ekologické produkce.

Navrhuje se odstranit ze zákona ustanovení, která jsou obsažena v nařízeních. Navrhovaná novela odkazuje na terminologii užitou v předpisech Evropské unie. Nově je s ohledem na nařízení Evropského společenství č. 834/2007 a nařízení Evropského společenství č. 889/2008 upravena procesní stránka povolení výjimek z pravidel ekologické produkce. Přepracována jsou ustanovení upravující správní trestání, a to s ohledem na právní předpisy Evropské unie.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský bude nově rozhodovat o žádostech o povolení rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství. Využije přitom elektronické databáze odrůd, jejíž rozmnožovací materiál získaný z ekologického zemědělství je dostupný na území České republiky. Tuto databázi vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský již nyní, a to na základě § 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.

V zákoně se navrhují i další úpravy vyplývající z praktických poznatků z fungování ekologického zemědělství. Jedná se například o zjednodušení procesu registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství či nutnost upřesnit a zpřísnit podmínky pro zrušení této registrace.

Předložený návrh také obsahuje návrh novely zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Počet ekologických zemědělců se dynamicky zvyšuje a v současné době již dosáhl, pokud mám správné číslo, 3500. V současné době vstupuje do systému ekologického zemědělství několik set nových ekologických zemědělců ročně a předpokládá se, že tento počet v dalších letech bude obdobný.

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. Z hlediska podnikatelských subjektů se naopak příznivě projeví usnadnění procesu jejich registrace jako osob podnikajících v ekologickém zemědělství. A mně nezbývá než říci, že ji doporučuji propustit do projednávání v zemědělském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Neeviduji žádnou přihlášku ani písemnou, ani z místa. Obecnou rozpravu proto uzavírám, přivolám naše kolegy, neboť se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zemědělskému. Já se ujistím, že nikdo z vás... Prosím, pane poslanče, máte slovo, pravděpodobně chcete dát návrh k projednání tohoto tisku jinému výboru.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, ekologické zemědělství nemá jenom produkční stránku, ale problematika se týká i krajiny, biodiverzity a vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Proto po projednání se zemědělským výborem navrhuji, aby tento zákon byl přikázán i výboru pro životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Máme zde tedy dva návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 103 z přihlášených 163 poslanců pro 125, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme nyní hlasovat o dalším návrhu, kterým je přikázat tento tisk k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 z přihlášených 163 poslanců pro 125, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru zemědělskému a výboru pro životní prostředí. Končím projednávání tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního schváleného pořadu schůze. Tím je

 

45.
Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se již zabývali na 16. schůzi Poslanecké sněmovny, to bylo 10. května tohoto roku, kdy jsme obecnou rozpravu přerušili. U stolku zpravodajů již zaujala místo za navrhovatelky paní poslankyně Ivana Řápková, též vyzývám pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jeronýme Tejce, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Do této je přihlášena jako první paní poslankyně Ivana Weberová. Já jí dávám slovo. Pardon, paní poslankyně Weberová je sice přihlášena, nicméně není přítomna. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Weberová: To bude velmi krátké. Já se omlouvám, já jsem se nehlásila, tam došlo k nějakému nedopatření.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: V tom případě můžu konstatovat, že do obecné rozpravy se nikdo další nehlásí. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Dobře, pojďme na to a přihlášky, které jste dali písemně, berme, jako že byly podány. Teď už konečně vidím - paní poslankyně Lenka Kohoutová. Prosím, máte slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, navrhovaná novela zákona o hmotné nouzi, který spolu s kolegyní Ivanou Řápkovou předkládáme, je svým způsobem pouze a jen o rovném přístupu ke všem našim občanům. Jde o možnost exekuovat příspěvek na živobytí, který doposud exekuci nepodléhá. Na toto téma proběhla široká diskuse nejenom v médiích, ale samozřejmě na půdě Parlamentu. V Poslanecké sněmovně proběhl seminář, který diskutoval právě tuto novelu. K tématu novely se souhlasně vyjádřil Svaz měst a obcí a mnoho starostů a primátorů.

Z vyjádření Svazu měst a obcí cituji: "Svaz vždy vystupoval především jako zastánce prevence v otázkách sociální integrace občanů České republiky. Je však pravdou, že v situacích, kdy tato prevence selže, jsou města a obce České republiky dnes v podstatě bezmocné a nemohou daný sociální problém řádně řešit. Právě pro tyto situace by územní samospráva měla mít určité efektivní nástroje, které budou v rovnováze se snahou o sociální inkluzi. Takový nástroj může představovat návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi a opatření, které omezuje přístup do místa, ve kterém jsou opakovaně a soustavně páchány přestupky. Protože současná opatření nedovolují účinně čelit společensky negativním jevům, se kterými se města a obce v praxi potýkají, vítá Svaz měst a obcí České republiky snahu nalézt účinné a efektivní nástroje k řešení uvedených problémů." Konec citace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP