(17.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Samozřejmě, má to své opodstatnění, nicméně v některých případech je racionální a správné, aby úřední záznam mohl být užit jako důkaz v hlavním líčení před soudem, a my zde navrhujeme, že toto bude možné v případě, že s tím bude souhlasit jak státní zástupce, tak obžalovaný. To znamená, nebude úřední záznam rozporován, tedy bude možno ho užít jako důkaz, aniž by musel za každou cenu vždy probíhat nový výslech svědka v rámci hlavního líčení.

Dámy a pánové, já vás dál nechci zdržovat, sál se postupně vylidňuje, takže řeknu ještě poslední důležitou věc, kterou v novele shledávám, a to jsou změny pravidel pro užívání odposlechů, návrat do původní úpravy před prosazením nového trestního zákoníku, to znamená snížení oné horní hranice z deseti na osm let, což povede k tomu, že odposlechy bude možno využívat u organizované, například majetkové trestné činnosti, kde vznikaly v praxi docela problémy, když nebylo možno nasadit operativní techniku, a tak zajistit důkazy pro odhalení takovéto závažné trestné činnosti.

Dámy a pánové, snažil jsem se vám zde při výčtu některých příkladů této novely ukázat, že jde o relativně komplexní novelu, která reaguje jak na judikaturu Nejvyššího, Ústavního soudu, tak Evropského soudu pro lidská práva, tak reaguje na praxi, která ukazuje, kde je možno případnou změnou přispět k efektivnějšímu a rychlejšímu trestnímu řízení. Ostatně celá filozofie této novely je zrychlit a zkvalitnit trestní řízení a tomu jsou též jednotlivá ustanovení této novely poddána.

Prosím vás o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do dalšího čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím nyní zpravodajku pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Marie Nedvědová, aby se ujala své úlohy a dávám jí slovo.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, navrhovaná novela se týká řady oblastí včetně zvýšení ochrany práv poškozených či oblasti mezinárodní spolupráce a využití videokonferenčních zařízení v trestním řízení atd. Její hlavní těžiště je však v úpravě vazebního řízení, které upravuje zpravidla v souladu s nálezy Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Jde o poměrně závažné a rozsáhlé změny, kdy s některými změnami lze jistě polemizovat a budou předmětem diskuse v Poslanecké sněmovně.

Ale já vidím určité problémy v této novele. Především v prodloužení některých lhůt například v žádosti o propuštění z vazby, kde se prodlužuje lhůta, ve které je možno opětovně požádat o propuštění z vazby, ze 14 dnů na 30 dnů od právní moci posledního rozhodnutí o vazbě. Ještě vážnější důsledky má však prodloužení lhůty pro přezkoumání důvodu vazby v nově navrhovaném znění § 72 odst. 1 trestního řádu ze tří na šest měsíců, což sice usnadní práci orgánům činným v trestním řízení, ale fakticky to bude znamenat možnost mnohem větších průtahů a povede to s největší pravděpodobností k prodloužení doby vazebního řízení, neboť zde nebude takový tlak na rychlost vazebního řízení jako doposud. A to i u poměrně jednoduchých věcí. Přezkoumávání trvání vazebních důvodů v tříměsíční lhůtě a jejich omezení a zpřísnění podmínek pro případ opakovaného prodlužování trvání vazby bylo naprosto odpovídající a lépe zajišťovalo, aby vazba trvala jen skutečně nezbytnou dobu.

Pokud novela upravuje vazební řízení, pak možná měla více věnovat pozornosti postavení státního zástupce. Měla možná odebrat možnost státnímu zástupci rozhodovat o trvání či důvodech vazby, neboť státní zástupce je jednou ze stran trestního řízení. Neměl by tedy mít možnost, jak je navrhováno v § 73b a v § 175 odst. 1 písm. c) novely, rozhodovat o žádosti o propuštění z vazby, o důvodech vazby či nahrazení vazby jiným opatřením. Zde by měl zřejmě rozhodovat soud. V tomto směru poukazuji i na příslušnou evropskou judikaturu.

Tato poměrně rozsáhlá novela má platit od 1. 1. 2012, přičemž podle výhledu legislativních prací vlády na léta 2012 až 2014 vzatého na vědomí usnesením vlády č. 69 ze dne 26. ledna 2011 má být ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 projednáván další návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a ve třetím čtvrtletí roku 2013 chce podle tohoto výhledu vláda předložit návrh celkové rekodifikace trestního práva procesního, tedy zcela nový trestní řád. Pokud by tak tomu hypoteticky bylo, projednávaná rozsáhlá novela by platila fakticky několik měsíců, maximálně podle uvedeného výhledu 2,5 roku. Než si tedy orgány činné v trestním řízení zvyknou a naučí se ji v praxi používat, bude zde podle nynější vlády zcela nová, jiná úprava. Bylo by možná spíše na místě urychlit práci na rekodifikaci trestního řádu a tyto změny do něj navrhnout rovnou.

Přes všechny své výhrady s tím návrhem v podstatě souhlasím a navrhuji propustit ho do druhého čtení a přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku a nevidím, že by se někdo do této rozpravy chtěl přihlásit, proto obecnou rozpravu ukončuji a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Taktéž paní zpravodajka se k tomuto návrhu přidala. Má někdo ještě jiný návrh k přikázání jinému výboru? Nikoho takového nevidím, a proto budeme hlasovat o tomto přikázání výboru ústavněprávnímu.

 

Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 102. Z přihlášených 154 poslanců pro 113, proti žádný. Návrh byl přijat a já mohu konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu.

 

Končím projednávání tohoto tisku a přistoupíme k projednání bodu následujícího.

 

Tímto následujícím bodem je bod číslo

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 355/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, aby se teď ujal slova. Pane ministře, je to vaše.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Dovolte, abych nyní uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ekologickém zemědělství a také zákon o správních poplatcích.

Cílem navrhovaného zákona je především provedení implementace nových, přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti ekologické produkce a označování ekologických produktů. Dalším cílem je také přizpůsobování právní úpravy v oblasti ekologického zemědělství poznatkům dosavadní aplikace platných právních předpisů. A co přináší tato zmiňovaná novela prvořadě, je to zjednodušení procesu registrace osob, které podnikají v oblasti ekologického zemědělství. Dále také upřednostňuje podmínky pro zrušení registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství, odstraňuje veškeré duplicity, které vyplývaly z nařízení české legislativy a evropské legislativy. A potom upravuje procesní úpravy vydávání rozhodnutí v případech, kdy je nutné v mezích unijních předpisů slevit z požadavků na ekologickou produkci s ohledem na místní podnebí nebo zeměpisné podmínky, zvláště chovatelské postupy nebo stupeň rozvoje.

Zavádí také skutkové podstaty správních deliktů osob pověřených kontrolou ekologických zemědělců a přináší přepracované skutkové podstaty právních deliktů přizpůsobené rovněž požadavkům přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP