(18.20 hodin)
(pokračuje Zemánek)

Zkracuje rozhodné období pro splnění podmínek pro získání nároku na podporu v nezaměstnanosti ze tří na dva roky. Podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet pouze převodem na účet nebo tzv. sociální kartou. Výrazným způsobem se tedy zpřísňuje zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Na základě těchto navržených opatření je třeba tuto novelu zákona důrazně odmítnout jako celek.

Tato novela zákona dále zhorší zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Navrhuje se například transformovat institut chráněné pracovní dílny do institutu chráněného pracovního místa. Tímto se má podporovat začlenění zdravotně postižených osob na volný pracovní trh. Zároveň se snižuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením z 8 na 6 tisíc korun na osobu. Podle navrhovatele tedy úprava má vést k omezení zneužívání poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Otázkou však je, zdali by nebylo lepší zvýšit kontrolu dosavadního systému a zachovat jeho fungující části. Všechny tyto návrhy totiž mohou zhoršit zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Na základě uvedených zkušeností navrhuji hlasovat proti přijetí tohoto zákona, který vede k faktické privatizaci politiky zaměstnanosti a zhorší postavení nezaměstnaných. Navíc spolupráce úřadů práce s pracovními agenturami může navýšit výdaje státního rozpočtu bez faktické kontroly. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Jenom na vysvětlenou. To, co jsme viděli na světelných tabulích, byla chyba elektronického zařízení. Skutečnost je taková, že máme posledního přihlášeného do rozpravy, kterým je pan poslanec Seďa. Pokud nedojde k dalším přihláškám, bude rozprava ukončena, což je můj vzkaz zejména našim kolegům, kteří nás sledují mimo tento sál.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, novela zákona o zaměstnanosti počítá s výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby, a to v rozsahu až 20 hodin týdně. A pokud uchazeč takovou nabídku zaměstnání bez vážných důvodů odmítne, bude z evidence úřadu práce vyřazen. Osobně podporuji institut veřejných prací, ovšem za podmínky zajištění dostatečné dostupnosti, kvality a ocenění těchto veřejně prospěšných prací či služeb. O tom v návrhu zákona zmínka není.

Z novely zákona vyplývá zpřísnění pravidel pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Oproti současné situaci, kdy je tato přiznána lidem, kteří v posledních třech letech odpracovali nejméně 12 měsíců, budou nově nuceni stejnou dobu odpracovat během dvou let. Jsem přesvědčen, že tímto opatřením hodlá vláda administrativně snížit současný vysoký počet evidovaných mladých lidí bez práce namísto toho, aby jim vláda pomohla svou aktivní politikou najít zaměstnání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, problematickým se jeví převod zprostředkování zaměstnání z krajských poboček úřadů práce na pracovní agentury. Celý institut tzv. sdíleného zprostředkovávání zaměstnání má velmi zásadní postavení. Agentury podle důvodové zprávy by měly dostat na každého uchazeče o zaměstnání, kterému bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání, příspěvek ve výši 5 tisíc korun, za umístění uchazeče do pracovního poměru na dobu neurčitou 1 250 korun a za jeho setrvání v takovém pracovním poměru po dobu nejméně 6 měsíců dalších 500 korun. Odhad Ministerstva práce a sociálních věcí nákladů spojených se sdíleným zprostředkováním zaměstnání hovoří o výši až 180 milionů korun při 90 tisících takto zaměstnaných osob.

Já osobně nebudu podporovat systém, ve kterém bude velmi těžké ze strany státu kontrolovat oprávněnost požadovaných finančních prostředků. Předložená novela nijak nespecifikuje, jakou cestou by měly být agentury práce vybírány, případně zda se nebude jednat o jednu agenturu či o omezený okruh agentur v rámci ČR. Je otázkou, zda se tímto neotevírá prostor pro možné korupční jednání, které by směřovalo k ovlivňování výběru té či oné agentury. Stejně problematickým se zdá být poukazování příspěvků za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou. V tomto případě je nebezpečí skryto v možnosti zcela účelového uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou, které by byly po poskytnutí příspěvku zrušeny ještě ve zkušebním období.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, a pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, tak tuto rozpravu uzavírám. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ano, děkuji. Skutečně jenom velmi stručně tři poznámky. Jinak bych chtěl říci, že vítám samozřejmě ještě všechny náměty na zlepšení úprav nad rámec toho, co navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a předkládá vláda.

První poznámka je, že skutečně v některých ohledech je to ideový spor. A já to ukážu na jednom konkrétním případě, který tady byl zmíněn. Pokud někdo dostane nabídku místa od úřadu práce, na to místo nastoupí a po týdnu z toho místa odejde sám dobrovolně ve zkušební době, tak můj pohled je naprosto jednoznačný: u takového člověka samozřejmě je zbytečné, aby dostával další nabídku od úřadu práce. Takový člověk prostě musí být vyřazen, protože jinak ten systém motivuje k nekalému jednání. To je ale skutečně ideový pohled a já rozumím tomu, že z jiné strany politického spektra může být pohled jiný. Já si myslím, že je potřeba, aby ten systém byl funkční v tom smyslu, aby nenaváděl ke zneužívání systému.

Druhá poznámka. Co se týká napadaného zrušení povinnosti informovat o volných pracovních místech ze strany zaměstnavatele. Existuje paralelní způsob výběrových šetření, kdy výběrová šetření zkoumají stejnou oblast, a musím říci na základě svých zkušeností ze statistiky, výběrová šetření jsou mnohem přesnější než evidenční údaje o volných pracovních místech ze strany zaměstnavatelů, protože bohužel musím konstatovat, že výběrová šetření jsou průkaznější v tom smyslu, že v nich obvykle respondenti uvádějí pravdu, a nikoliv to, co si přejí, aby bylo zveřejněno, protože výběrová šetření nejsou zveřejněna, co se týká individuální response, na rozdíl od toho samozřejmě povinnost hlásit volné pracovní místo je principiálně veřejná informace. Tedy ta změna nebude k horšímu, bude k lepšímu, protože informace z výběrového šetření jsou přesnější než informace z evidence úřadů práce.

Třetí poznámka. Podpora v nezaměstnanosti a nutné splnění odpracované doby. Tady se zase naprosto zásadně lišíme pravděpodobně v pohledu nebo v nepochopení účelu podpory v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti na rozdíl od dávek sociálního systému má za cíl vyrovnat krátkodobý nedostatek finančních prostředků při přechodu z příjmu ze zaměstnání do případného zachycení sociální sítí. To je krátkodobé vyrovnání rozdílu mezi příjmem z pracovní aktivity a příjmem ze sociální sítě. A pokud v dnešním systému pro vznik podpory v nezaměstnanosti stačí odpracovat jeden rok ze tří, tak ten systém neplní svoji funkci, protože pokud někdo má třetinu období nějaký příjem, tak potom se nejedná o žádné vyrovnávání, ale prostě o další část příjmu, který ten systém vytváří. A je potřeba se také podívat do okolních zemí, kde i navrhovaný systém - jeden rok ze dvou, to znamená povinnost odpracovat jeden rok ze dvou posledních let tak, aby vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti - tak i tento nový systém je jedním z nejkomfortnějších z evropských zemí. Systém jedna ze tří, tedy stačí odpracovat jeden rok ze tří posledních let pro vznik nároku podpory v nezaměstnanosti, ten nemá v Evropě obdobu a je potřeba ho změnit, protože je prostě nesprávně nastaven. A znovu zdůrazňuji, že není řeč o sociální síti. Je řeč o podpoře v nezaměstnanosti jako krátkodobém, několikaměsíčním přidělení prostředků na překlenutí doby, kdy člověk ztratí plný pracovní příjem a ještě neupravil svoje výdaje tomu, že například můžou jeho příjmy být pouze příjmy ze sociální sítě.

Tolik k jednotlivým bodům. Samozřejmě detailně se k té diskuzi dostaneme, doufám, při projednávání ve výboru. Tedy prosím o podporu toho, aby tento návrh mohl projít do druhého čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP