(17.10 hodin)
(pokračuje Drábek)

Samozřejmě navržených úprav je celá řada. Z těch stěžejních bych ale chtěl zdůraznit to, že se navrhuje v zákoně o zaměstnanosti změna právní úpravy definice nelegální práce tak, aby případy nelegální práce byly lépe prokazatelné a aby bylo lépe možné odhalovat práce fyzickou osobou vykonávané mimo pracovněprávní vztahy, ačkoliv z charakteru vykonávané práce je zřejmé, že je konána závislá práce.

Dále se navrhuje transformace kategorie osob zdravotně znevýhodněných, a tedy sloučení osob zdravotně postižených a osob zdravotně znevýhodněných do jedné skupiny, protože to umělé rozdělení mezi osoby zdravotně postižené a osoby zdravotně znevýhodněné už je překonáno. Samozřejmě úprava je navrhována s dlouhým přechodným obdobím, aby byl dostatek času na sloučení těchto dvou kategorií.

Dále se navrhují úpravy podpory chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst, taktéž s cílem zjednodušit, zpřehlednit tuto úpravu a zároveň ji zacílit tak, že bude nižší administrativní náročnost při zpracování a obsluze této podpory. Tedy transformace kategorie chráněných pracovních dílen umožní mnohem cílenější a adresnější podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem je, aby zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo mnohem lépe uskutečnitelné a lépe propracované.

Dále návrh zákona obsahuje i opatření v tzv. náhradním plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, kde se zavádí horní limit pro náhradní plnění vztažené na jedno pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením, abychom tak lépe cílili podporu a zamezili zneužívání této dosavadní právní úpravy při poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání těchto osob.

Dále se navrhuje zavést možnost sdíleného zprostředkování zaměstnání, kde by byla dána možnost pro pobočky úřadu práce využít pružněji spolupráci s agenturami práce. Mělo by to zvýšit efektivitu zprostředkování.

Dále, pro zvýšení motivace uchazečů o zaměstnání je navrhováno posílení flexibility při výběru vhodné rekvalifikace, rekvalifikačního zaměstnání tak, aby si uchazeč o zaměstnání v případě, že mu úřad práce nenalezne vhodnou rekvalifikaci, aby si takovou rekvalifikaci mohl vybrat a zvolit sám a úřad práce potom mu na takovou rekvalifikaci přispěje.

Dále se v návrhu řeší oblast zaměstnávání cizinců prostřednictvím agentur práce, kde je naprosto jednoznačné, že tento způsob zaměstnávání cizinců není v souladu s účelem pracovního povolení pro cizince, protože takové pracovní povolení pro cizince je vždy specifikováno na konkrétní pracovní místo, takže nadále se předpokládá využití agenturního zaměstnávání pouze pro tuzemce a samozřejmě občany EU, kteří mají postavení na trhu práce stejné jako občané ČR.

Dále se v návrhu zákona odstraňuje nesystémovost dosavadní právní úpravy, která spočívá v tom, že fyzická osoba, která pracuje a zároveň studuje formou prezenčního vysokoškolského studia, nemůže být v případě zaměstnání evidována jako uchazeč o zaměstnání, což je velmi nepatřičné opatření, které těm, kteří se snaží si zvyšovat svoji kvalifikaci, v podstatě neumožňuje při ztrátě zaměstnání řešit svoji situaci standardním způsobem, to znamená, znevýhodňuje ty, kteří usilují o zvýšení kvalifikace, oproti těm, kteří o zvýšení kvalifikace neusilují.

Z důvodu snížení administrativní zátěže se navrhuje také zrušit povinnost zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa povinně úřadu práce. Tato povinnost je již přežitá a nesplňuje svůj účel. Je to významný příspěvek ke snížení administrativní zátěže a na druhou stranu k posílení motivace jak úřadů práce, tak zaměstnavatelů při hledání vhodných uchazečů o pracovní místo.

Tolik k základním principům. Stejně jako v minulém návrhu zákona jde především o naplnění cíle zvýšit efektivitu všech činností, které jsou upraveny zákonem o zaměstnanosti, významně posílit možnosti boje proti nelegálnímu zaměstnávání, což je fenomén, který ubírá významné prostředky jak sociálnímu systému, tak zdravotnímu systému, tak samozřejmě systému daní, který přivádí prostředky do státního rozpočtu, na druhé straně přehodnotit všechny možné povinnosti a podmínky jak při zprostředkování zaměstnávání, tak při různých podporách poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby byly co nejlépe cíleny a co nejvíce efektivní. ***

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Chci vás seznámit s omluvou. Omlouvá se od 17 hodin ze zdravotních důvodů paní místopředsedkyně Kateřina Klasnová.

A nyní požádám paní zpravodajku poslankyni Lenku Kohoutovou, aby se ujala své úlohy.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, milá vládo, dámy a pánové, dovolte mi seznámit vás s nejdůležitějšími body novely zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., sněmovní tisk 373, který je v platnosti od roku 2004. Od té doby prošel zhruba 20 změnami, především pak v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a agenturního zaměstnávání.

Cílem předkládaného návrhu změny zákona o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů je změnit především nelegální práci, definici a kontrolu. Navrhovaná změna upravuje definici nelegální práce a omezuje praktiky, kdy fyzické osoby vykonávají práci pro jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu mimo pracovněprávní vztahy, to znamená zabránit obcházení zaměstnání formou výkonu samostatně výdělečné činnosti nebo na základě občanskoprávních smluv. Změna usiluje také o dosažení účinné kontroly nelegální práce, jakož i zjednodušení a zkrácení kontrolního procesu. Novela nastavuje pořádkové pokuty za porušení zákona o zaměstnanosti.

Zprostředkování zaměstnání. Cílem návrhu je zvýšit účinnost zprostředkování a umožnit efektivnější využití různých forem zprostředkování uchazečům o zaměstnání, kteří sami aktivně práci hledají.

Pak se zde jedná o úpravy agenturního zaměstnávání cizinců. Jde o regulaci pracovního trhu ve vztahu k zaměstnávání cizinců mimo EU, čili lidí, kteří nejsou občany EU a chtějí u nás pracovat.

Evidence uchazečů, kteří sami ukončili zaměstnání. Současná právní úprava umožňuje, aby se uchazeči o zaměstnání, kteří nastoupili do zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce a po krátké době jej bezdůvodně ukončí, mohli ihned opětovně evidovat jako uchazeči o zaměstnání. Ve většině případů se jedná o uchazeče o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Toto chování bohužel nelze postihnout, ačkoliv se zprostředkováním zaměstnání a se zaškolením zaměstnance jsou ze strany úřadu práce i zaměstnavatele spojeny nemalé náklady.

Úprava veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Nabídky na přijetí veřejně prospěšných prací a veřejné služby by měly být více provázány na zprostředkování zaměstnání a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti stanoví, co se rozumí vhodným zaměstnáním.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Toto opatření umožní státu prostřednictvím úřadu práce podporovat ve větší míře zaměstnávání těch osob se zdravotním postižením, které toto skutečně potřebují, po přechodné období i těch, které o statut invalidity přijdou. Do budoucna se nepočítá, ale až po dvou letech, s podporou lidí se zdravotním znevýhodněním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP