(17.00 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Já jsem se nad tím zamýšlel, než jsem nastoupil do Senátu. Já jsem inicioval úpravu, abychom nezdaněné dopravy prostě neměli, abychom nelétali zadarmo. Když se nám to nepovedlo prosadit, tak jsem z toho pro sebe vyvodil závěr, že jsem tuto výhodu nikdy nečerpal. Já jsem skutečně nikdy nejel veřejným prostředkem těch sedm let zadarmo, protože jsem to považoval za nemravné. Ale lidi, kteří to používali, utratili statisíce, nás tady teď budou kárat!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Miroslav Opálka a po něm další faktická pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vaším prostřednictvím se chci omluvit panu kolegovi, který přede mnou hovořil, chci se omluvit i těm občanům České republiky, které to uráží, ale musím se omluvit i těm občanům, kteří za mnou chodí do poslanecké kanceláře a byli zvyklí, že jsem byl celé pondělí přítomen a že se dnes nemůžu zúčastňovat všech akcí, kterých jsem se v minulosti zúčastňoval.

Vážený pane kolego prostřednictvím předsedající, já jsem nezneužíval systém, já jsem využíval to, co využívali i jiní poslanci z Moravskoslezského a Zlínského kraje, a jestli to kohokoliv urazilo, tak se mu moc omlouvám, ale bohužel vzdálenostní diskriminace, která mezi námi je, ta se vyřešila jenom jednostranně. Co kdybyste se zamyslel taky, kolik tedy berete vy a kolik bere Pražák a jak jsou spravedlivě rozděleny tyto náhrady? Já se k vám rád přidám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Následuje další faktická a poté pravděpodobně konec rozpravy a závěrečná slova. Prosím, pane poslanče Sklenáku.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já také musím zareagovat na vystoupení kolegy Novotného, na jeho slova o tom, že ten dluh, který zde dnes je, je díky tomu, jaké byly sociální výdaje. Prosím vás, to už si nepamatujeme, jakým způsobem se tady transformovala ekonomika, jak se tady privatizoval, či spíše rozkrádal majetek, jaké byly náklady na sanaci bankovního sektoru, náklady na arbitráže ze CME? Další arbitráž máme zřejmě za dveřmi. A pokud už jsme teď v této situaci, řešíte to zase jenom na těch nejpotřebnějších. Proč tedy nejdete na ten náš návrh, který jsme předkládali už opakovaně několikrát, na zvýšení daně pro nejvyšší příjmy, které jsou všude obvyklé? Čili tady vždycky, když je potřeba hledat peníze, tak vy se díváte na ty nejpotřebnější. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pokud se již nikdo nehlásí, nemám zde žádnou přihlášku do rozpravy, a tuto rozpravu ukončuji. Ptám se pana ministra. Přeje si vystoupit se závěrečným slovem. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom opravdu stručně, protože částečně už jsem se vyjádřil. Chci tady podotknout jednu věc, která nepadla při vášnivých diskusích o časovém omezení příplatku na bydlení a doplatku na bydlení, že toto časové omezení se nenavrhuje vztahovat jak na osoby se zdravotním postižením, tak na osoby od určitého věku. To je sociální pojistka, která je férová. Nicméně ekonomicky aktivní kategorie obyvatel by skutečně měla v přechodném sedmiletém období přizpůsobit svoje bydlení svým životním nákladům.

Co se týká silných vyjádření o tom, že návrh není v souladu s ústavním pořádkem a s Listinou základních práv a svobod, tak se odvolám na to, že Legislativní rada vlády samozřejmě posuzovala soulad návrhu s ústavním pořádkem. Neshledala v tomto ohledu žádné závady. Nicméně tím základním arbitrem, kdo v tomto ohledu může rozhodovat, je pouze Ústavní soud. Samozřejmě, že všechna ta opatření jsou navrhována tak, aby byla v souladu s ústavním pořádkem České republiky. To se týká i takových vyjádření, jako že má dojít ke zneužití majetku nezletilých. Takováto silná slova jsou samozřejmě naprostým nesmyslem.

Poslední poznámka, kterou si nemohu odpustit. Já skutečně nevnímám veřejnou službu jako ponížení. Pokud někdo z nás prostě nemůže najít v tu chvíli vhodné uplatnění na trhu práce, tak považuji za naprosto normální, že svým spoluobčanům alespoň částečně přispěje na to, že se na něj skládají, tím, že se snaží odvést nějakou práci, která má svůj smysl a která má nějaký přímý dosah na své spoluobčany. Já nevidím s dovolením ani při svém vzdělání nic ponižujícího na tom pomoci svým spoluobčanům například k tomu, aby byly čisté ulice nebo chodníky. Opravdu na tom nespatřuji nic ponižujícího.

Na závěr mi dovolte znovu požádat o podporu při propuštění do druhého čtení tohoto návrhu zákona. Já to považuji za významný krok k mnohem systémovější úpravě pomoci těm spoluobčanům, kteří pomoc státu, tedy nás všech, skutečně potřebují. Ten krok je navržen jako systémový v řadě oblastí a já ho považuji za velmi potřebný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Pokud si paní zpravodajka již nepřeje vystoupit? Vidím, že si přeje, prosím.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Já bych si jen dovolila upozornit, že byl předložen návrh na zamítnutí, o kterém bychom měli hlasovat. A samozřejmě budeme hlasovat o postoupení výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Je zde návrh na zamítnutí. Podal ho pan poslanec Sklenák, připojili se poslanci Semelová a Seďa. O tomto návrhu budeme hlasovat. Já vás nejdřív všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Počkám, až se ustálí počet a můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje návrh na zamítnutí této předlohy, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 z přihlášených 148 poslanců pro 49, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku a já se ptám, zda někdo navrhuje přikázání ještě některému dalšímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme proto k hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, stiskněte, prosím, tlačítko ano. Kdo je proti, stiskněte, prosím, tlačítko ne.

V hlasování pořadové číslo 51 z přihlášených 150 poslanců pro 149, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu a tím je

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 373/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a já mu uděluji slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že tento návrh zákona navazuje na předchozí projednávaný bod, tak já už si odpustím obecný úvod a budu se věnovat pouze jednotlivým konkrétním úpravám a shrnu tady ty nejdůležitější.***
Přihlásit/registrovat se do ISP