(16.00 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Návrh také nutí rodiče zneužívat pro vlastní potřebu majetek nezletilých dětí, což odporuje obecným zásadám morálky a narušuje rodinné vztahy. Navíc dochází ke kolizi s ustanoveními občanského a rodinného práva, která právě takovému jednání rodičů vůči nezletilým zamezují.

Také si dovolím zmínit skutečnost, že ve České republice existuje vinou nedostatečné sociální sítě rozsáhlá skupina osob bez bydliště, které se zpravidla nacházejí v situaci sociální potřebnosti. Již dnešní úprava bezdůvodně znemožňuje čerpat dávky na podporu bydlení osobám bez trvalého pobytu, i když jde o české občany. Stanovení dalších omezení znamená vyloučení dalších skupin z poskytování nejzákladnější pomoci. Nárok na pomoc by měl být přiznán bez dalšího všem českým občanům, pokud jinak splňují podmínky zákona a nemají nárok na dávky v zahraničí.

Je nutné také konstatovat nesoulad části návrhu s ústavním pořádkem České republiky. Jedná se o časově omezení poskytování doplatku na bydlení a rozšíření veřejné služby. Zákon o pomoci v hmotné nouzi totiž představuje naplnění ustanovení článku 30 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod, tedy že každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Pokud je tedy k zajištění těchto podmínek nezbytné poskytovat doplatek na bydlení, pak jeho odejmutí za jinak nezměněných podmínek znamená, že nejsou zajištěny. Listina základních práv a svobod přitom povinnost státu zajišťovat tyto podmínky neomezuje uplynutím časového období.

Kromě toho Listina základních práv a svobod stanovuje v článku 28 právo na spravedlivou odměnu za práci. Pokud návrh předpokládá vznik situace, kdy stát nebude osobám vykonávajícím veřejnou službu platit odměnu za práci v rozsahu, jak řekl pan ministr až 20 hodin týdně, dochází ke kolizi s uvedeným článkem Listiny základních práv a svobod. Návrh tedy kromě narušení společenských poměrů porušuje ústavně garantovaná práva občanů.

To jsou argumenty, které vy, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci vládní koalice, přehlížíte. Takže pokud bude novela zákona o pomoci v hmotné nouzi přijata, budou sociálně potřební občané připraveni o veškerý majetek, včetně majetku nezletilých dětí, budou zneužíváni jako neplacená pracovní síla živená dávkami pod úrovní potřebnou k důstojné existenci a po několika letech také připraveni o bydlení. Hrozí tak prohloubení již existujících sociálních problémů a zvýšení společenskopatologických jevů.

Závěrem navrhuji zamítnutí tohoto návrhu a dovolím si upozornit všechny poslankyně a poslance, kteří hodlají tuto novelu podpořit, že svým postojem budou zodpovědni za prohloubení sociálních nerovností v naší společnosti.

Děkuji vám za vaši pozornost. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní se přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Tomu dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji vám dobré odpoledne a dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomu předloženému návrhu zákona, protože i když tedy nejsem členem sociálního výboru, tak mě situace, na kterou jsem byl upozorněn v regionu, ve kterém žiji, přinutila, abych navštívil některé úřady práce a sociální pracoviště některých obcí a abych se informoval, jak ta situace vypadá. A samozřejmě tento návrh zákona vlastně navazuje na to a na ty kroky, které už se tady udělaly dříve. Já bych vám rád řekl, že to, co jsem našel na těchto pracovištích, bych nejlépe charakterizoval slovem rozvrat. To je to, co způsobila politika pana ministra Drábka v sociální oblasti. Já vám to řeknu jako člověk, který není specialista, jakou situaci jste vytvořili.

Vy jste udělali to, že jste řekli, že ta práce, ta sociální pomoc, podpora, přejde na úřady práce. Ale ukázalo se, že to není tak, že byste veškerou tu práci, kterou dělaly obce, řekněme obce s rozšířenou působností, převedli na úřady práce. Vy jste se tam rozhodli převést nakonec jenom samotné výplaty těch dávek, nicméně ty obce jste ponechali v naprosté nejistotě, co mají tedy dělat, když vlastně to vypadá tak, že protože ty úřady práce tu sociální práci nebudou dělat, budou jenom vyplácet ty peníze takovým velmi technokratickým způsobem, takový že z toho děláte průmysl, tak ty obce jsou ponechány v otázce, co si teď počnou s těmi, kterým by měly poskytovat sociální pomoc, poradenství a podobně. Protože tam je celá řada otázek. Kolik lidí za nimi skutečně přijde. Protože přece mělo hlubokou logiku, jestliže obce to měly celé na starosti, vyplácely prostředky, tak řešily i problémy těch občanů, které s tím často souvisí, mají třeba vyplácet dávky, zjistí, že ten občan je zadlužený, tak se prostě řešila otázka, co si s tím počít, a prostě ty peníze se řešily ve vazbě i na ty ostatní skutečnosti. A to mělo přece naprostou jasnou logiku, že to sjednocení těchto činností mělo smysl. Vy jste to prostě rozdělili, takže máme sociální práci dneska pravděpodobně - on to nikdo přesně neví - sociální práci v nějakém rozsahu jste nechali na obcích, úřady práce se tedy ujaly a ujmou toho vyplácení a pro obce je dneska veliký otazník, co je vlastně čeká. Kolik těch lidí si na to mají nechat? Jak je budou platit? Kdo je bude platit? Já vám to říkám, jako vám tlumočím otazníky, které na těch obcích jsou a na které tam nikdo nezná odpověď. To je ten rozvrat, o kterém mluvím.

Navíc, když jsem mluvil s těmi sociálními pracovníky, kteří tu práci dělají - což bych vám, pane ministře, vřele doporučil, protože to je pravděpodobně to nejefektivnější - tak mi bylo řečeno, že si vůbec nedovedou představit, jak to může fungovat po tomto rozdělení. Protože člověk, který k nim chodil pro dávky, tak jak jsem řekl, tak s ním řešili ten balík problémů, které s tím souvisely. Oni mají často pochybnosti, že ti lidé k nim vůbec dojdou. To prostě se omezí jenom na vyplácení těch dávek a sociální pomoc, která do té doby fungovala, než jste vy to rozbili, tak ta pravděpodobně se už ani vůbec konat nebude. Řada těch lidí zřejmě do těch obcí ani nedojde. Vy jste prostě systém, který poměrně nějakým způsobem logicky fungoval, vy jste ho z důvodů, o kterých se můžeme jenom dohadovat, prostě a jednoduše rozbili, tu úroveň celé té sociální práce jste opravdu - vy ji prostě dramaticky snižujete. To je podle mě fakt, kdo si tam zajde, podívá se na to, tak to prostě musí vidět. A teď do toho ještě přicházíte s touto znamenitou věcí, to je ta novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ono opravdu platí, co řekla paní poslankyně přede mnou, když řekla: my tedy tady sociální stát rozhodně zavádět nebudeme. My se opravdu mazlit s nikým nebudeme. A já z vystoupení paní poslankyně Kohoutové o tom opravdu nepochybuji! Pan ministr Drábek i paní poslankyně, včetně paní poslankyně Řápkové, jsou pro mě symbolem lidí, kteří se opravdu s nikým mazlit nebudou! A nahlédnutí to vaší novely zákona o hmotné nouzi, to mě ubezpečilo o tom, že ty lidi dneska opravdu nic dobrého nečeká!

Já nevím, jestli jste si všimli například stanovisek pana Varvařovského, veřejného ochránce práv, který - a řekněme, je to určitě člověk, který se v tom orientuje lépe než já - který upozorňuje na to, že ta vaše dosavadní opatření, která jste zavedli v roce 2009, zákon o veřejné službě, jsou porušováním základních principů ústavněprávních. Je tam takový zajímavý problém, vy to samozřejmě dobře znáte: Zákon ukládá občanovi v hmotné nouzi povinnost zadarmo odpracovat měsíčně 20 hodin veřejné služby, aby získal nárok na částku nedosahující ani životního minima 3 126, ale pokud těch zmíněných 20 hodin neodpracuje, například proto, že ta práce není, a zákon neukládá obcím povinnost tu veřejnou službu poskytnout, tak dostanou občané jen existenční minimum těch 2 020 korun. Takže ten občan k tomu přijde jako slepý k houslím. Prostě ona práce pro něho není, on za to dostane méně peněz. Toto, co vám říkám, pouze opakuji stanovisko ochránce práv, veřejného ochránce práv, a ptám se, co s tím budete dělat. Mně připadá stanovisko veřejného ochránce práv jako koncizní, srozumitelné. Připadá mi, že evidentně ti lidé na to nemohou sami reagovat. Když říkáte, že ti lidé mají v té studené vodě sami plavat, tak vám říkám, oni žádné moc možnosti plavat nemají. Vy jim to prostě seberete, protože jim nikdo tu práci nenabídne.

Takže já se ptám, jak budete reagovat na důsledky toho, co jste už zavedli. A to ještě nemáme důsledky toho nového zákona, který předkládáte, o kterém tady jistě jiní jsou schopni mluvit kompetentněji než já, ale minimálně mi připadá, že to, co jsem tam našel, třeba ono opatření, že dle nového zákona by podmínkou nároku na doplatek bydlení bylo získání nároku na příspěvek k živobytí, takže doplatek na bydlení by se poskytoval nejdéle na dobu 84 měsíců během posledních deseti let... No připadá mi, že takhle budete vyrábět bezdomovce - poměrně úspěšně, ve velkém.***
Přihlásit/registrovat se do ISP