(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano. Podrobnou jsem nemohla otevřít, neb se nacházíme v prvém čtení, ale váš požadavek registruji.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Tedy nechám hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46. Z přihlášených 172 pro 117, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Dále zazněl návrh pana zpravodaje na prodloužení lhůty na 90 dní. Opět dle jednacího řádu se musím zeptat pana ministra, zda souhlasí. Ano, souhlasí. Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47. Z přihlášených 172 pro 121, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto tisku. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 365/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře, máte opět slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedající. Tím dalším zákonem, který v zásadě navazuje na občanský zákoník, v tuto chvíli stále ještě obchodní zákoník, je speciální úprava takzvaných přeměn obchodních společností a družstev, což je mimořádně složitá záležitost, která fakticky upravuje různé transformační změny v oblasti korporátního práva. Protože šlo o velmi složitou záležitost, tak zákonodárce před třemi lety zvolil cestu samostatné právní úpravy, tak aby se nezapleveloval tehdejší obchodní zákoník.

My při celkové změně soukromého práva v České republice respektujeme to, že přeměny obchodních společností jsou téma, které je mimořádně dynamické, kde je ročně několik směrnic, které musíme transformovat do našeho právního řádu, a proto se nakonec předkladatelé rozhodli, že otázku přeměn obchodních společností nebudou inkorporovat do zákona o obchodních korporacích, o kterých jsme před chvilinkou hovořili, ale že nechají tento zákon z roku 2008, pouze ho upraví a pozmění tak, aby odpovídal filozofii a obsahu předchozích zákonů, které v celku vytvářejí balík nového soukromého práva.

Tedy to, co projednáváme, je čtvrtý návrh zákona v rámci řekněme celkové změny soukromého práva v České republice. Jedinou výjimkou z hlediska struktury je to, že nejde o úplně nový zákon, protože ten předchozí byl přijat v roce 2008, ale o rozsáhlou komplexní novelu, která má právě reflektovat to, že bude zde případně účinný nový občanský zákoník a nový zákoník o obchodních korporacích.

Chci k danému návrhu konstatovat, že tento návrh byl ještě doplněn o poslední evropskou právní úpravu a změny v oblasti takzvaných přeshraničních fúzí kapitálových společností. Toto bylo do návrhu také zapracováno.

Domnívám se tedy, že pokud bude přijat nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních korporacích, je nutné, abychom i téma přeměny obchodních společností, to znamená různé fúze, často i s přeshraničním prvkem, také doupravili a připravili ho na to, že musí navazovat na nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích. Z hlediska toho se jedná v zásadě o velmi technicistní normu, ještě více technicistní, než je zákon o obchodních korporacích.

Myslím, že na představení tohoto návrhu to v tuto chvíli stačí. Budou-li nějaké dotazy, samozřejmě pokusím se v rozpravě na ně odpovědět.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Byla určena zpravodajka pro prvé čtení. Tou se stala paní poslankyně Jana Suchá, která je omluvená. Role zpravodajky by se tedy ujala Karolína Peake, tak jak se to stalo už u předcházejícího tisku. (Poslanci v lavicích reagují posunky- ukazují na poslance Marka Bendu.) Pardon, omlouvám se. Tak pan zpravodaj Marek Benda. Přesto je to změna - změna zpravodaje, o které nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48. Z přihlášených 171 pro 105, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já předávám slovo zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Marku Bendovi.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím po ministrovi také být stručný, i když se domnívám, že v tomto případě Ministerstvo spravedlnosti nás malilinko šidí a přisouvá do balíku občanského a obchodního zákoníku jednu normu, kterou reálně nechce projednávat ve stejném režimu jako obchodní zákoník a občanský zákoník, protože například v návrhu, který jsme dostali, je navržena účinnost dnem 1. července 2011 na rozdíl od všech ostatních zákonů, které navrhuje, aby účinnost byla od 1. 1. 2013. To samozřejmě budeme muset posunout, ale je dokonce s otazníkem, jestli ji budeme posouvat až na ten rok 2013.

Toto je norma, která sice souvisí s občanským a obchodním právem, ale ve svém reálu je promítáním evropských směrnic, které v podstatě každý rok přinášejí několik nových změn v transformaci, respektive v přeměnách obchodních společností. Proto jsme také před dvěma lety vyňali právě přeměny obchodních společností z obecného obchodního zákoníku a nechali ho jako zvláštní normu, protože je poměrně jasné, že větší část této oblasti se už dneska bude řídit směrnicemi a že tam vlastně naše míra volnosti a možnosti rozhodování výrazně klesá.

Proto doporučuji, abychom návrh zákona přikázali ústavněprávnímu výboru, i když budeme ve větší části dělat jenom sledování, zda se jedná opravdu jen o transpozici, nebo je tam ještě něco navíc. Není to norma, kterou bychom si vymýšleli my sami tady v České republice, ale jedná se opravdu v 90 % o transpozici evropských směrnic.

Myslím, že můžeme také prodloužit lhůtu na 90 dní, abychom ten blok měli jednotný. A je dost pravděpodobné, že navrhovaná účinnost tohoto zákona bude rychlejší než toho bloku občanského a obchodního zákoníku a mezinárodního práva soukromého právě proto, že potřebujeme, abychom splnili své závazky vůči Evropské unii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane zpravodaji.

Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat, zda chce mít zpravodaj nebo navrhovatel ještě závěrečné slovo. Nechtějí.

 

Nyní se tedy můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání ústavně právnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49. Z přihlášených 172 pro 116, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále byl zaznamenán návrh na prodloužení lhůty na 90 dní. Pan ministr? (Hovoří se zpravodajem.) Je třeba se otázat pana ministra, zda souhlasí. Nesouhlasí. Dobře, tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 372/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uveden ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP