(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Teď se chci zeptat, protože jsem chvilku neposlouchala, jestli padl nějaký návrh. Jestli může zpravodajka...?

 

Poslankyně Karolína Peake: Já využiji svého slova, abych navrhla prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů, abychom to zkoordinovali společně s občanským zákoníkem.

Jinak musím říct, že jsem nezaregistrovala návrh - já nevím, jestli pan poslanec Grospič, jestli to mám chápat tak, že navrhuje vrácení zpět? Vrácení zpět k dopracování. Tedy zazněl zde návrh na vrácení zpět k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: V tuto chvíli neregistruji už žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Přivolám kolegy z předsálí. Padl zde návrh na vrácení k dopracování. Poprosím chvilku o strpení, než kolegové přijdou z předsálí, a budeme hlasovat o návrhu. Vidím, že už jsme tady téměř všichni.

 

Znovu tedy opakuji návrh. Padl návrh na vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahájím hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 43, z přihlášených 173 pro 55, proti 86. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak. Nechám tedy hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, z přihlášených 174 pro 143, proti 1.

Tento návrh byl přijat a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Dále zde padl návrh na prodloužení lhůty na 90 dní a zde se musím podle jednacího řádu zeptat pana ministra, zda souhlasí. Souhlasí. Pokyvuje zřetelně hlavou.

Takže zahájím hlasování i o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, z přihlášených 174 pro 146, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi a děkuji paní zpravodajce.

Dříve než přistoupíme k projednávání bodu číslo 36, dorazila mi sem další omluva pana ministra zemědělství Ivana Fuksy dnes od 16 hodin.

 

A nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 36, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém
/sněmovní tisk 364/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova. Dámy a pánové, poprosím vás o klid. Začneme probírat další tisk.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jenom velmi stručně odůvodním tento návrh zákona o mezinárodním právu soukromém. Jedná se z hlediska právního o mimořádně složitou technickou materii, která počítá s tím, že bude nahrazen zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, který byl myslím přijat v roce 1963.

Je asi dobré říci, co takovýto zákon upravuje. Takovýto zákon stanovuje pravidla pro případy, soudní spory anebo jiná právní řešení, kdy v takovémto sporu či takovéto kauze je nějaký určitý přeshraniční prvek a je nutné tak mít pravidla, aby se určilo, podle jakého práva kterého státu se daná věc bude posuzovat, a dále bude nutné též určit, jaké orgány, které země v dané věci budou rozhodovat.

Protože dosud u nás platí zákon z roku 1963, byť se jednalo ve své době o velmi moderní a kvalitní normu na rozdíl od občanského zákoníku, je třeba reflektovat to, že doba se mění a že po 50 letech je celková úroveň mezinárodní spolupráce jinde než před téměř 50 lety. Proto v rámci rekodifikace soukromého práva navrhujeme také změnit tento zákon, který nově upravuje a nově, moderně řeší situace, případy s mezinárodním prvkem, a přináší novou úpravu tzv. kolizních norem. To jsou normy, které právě mají určit, jaké právo se volí, jaký orgán rozhoduje atd.

Já v tuto chvíli to považuji za dostatečné z hlediska prezentace a představení tohoto návrhu. Jak jsem řekl, jedná se o velmi složitou a odbornou materii. Nicméně jsem připraven samozřejmě v debatě reagovat na případné podněty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, na rozdíl od zákona, který jsem zpravodajoval během dopoledne, kde jsem říkal, že je nejdůležitější právní normou, tak teď bych si dovolil tvrdit a vsadit se, že v rozpravě nevystoupí nikdo, protože tohle je nejsložitější právní norma, kterou jsme tady kdy měli, které v celé zemi rozumí jenom pár lidí, a já jim plně důvěřuji v tomto směru, že všechny možné složitosti úpravy vztahů s mezinárodním prvkem, ať už se jedná o rodinné právo, obchodní právo a všechny další upravili a připravili tak, aby to v České republice mohlo fungovat.

Takže doporučuji, abychom stejně jako všechny ostatní body propustili do druhého čtení, přikázali ústavněprávnímu výboru a v podstatě této věci fakt důvěřovali odborníkům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádné písemné přihlášky, takže se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku neregistruji, končím obecnou rozpravu.

Chci se zeptat, jestli chce mít pan navrhovatel nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám. Měl jsem pocit, že otevřete podrobnou rozpravu, když jste řekla předtím obecnou. Já bych chtěl jenom navrhnout, abychom stejně jako v předchozích dvou bodech prodloužili lhůtu na 90 dnů, protože nemá smysl to projednávat odděleně. Je rozumné, aby celý ten blok zákonů přišel do Sněmovny v jednu chvíli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP