(12.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Srovnání s trestním zákoníkem ze strany paní poslankyně Nedvědové, musím říci, mě tedy trošku mrzí, protože paní poslankyni beru jako odbornici. Ale její reakce, že trestní zákoník je nekvalitní a projevuje se to v novelách, nebyla korektní. Byla politická, to tady říkám, a to z jednoho prostého důvodu: Všechny novely trestní legislativy, které byly v posledním roce, buď se týkaly trestního řádu, nikoliv trestního zákoníku, anebo se týkaly trestního zákoníku, ale šlo o implementace evropského práva, které postupně vzniká. S kvalitou nového trestního zákoníku nemá nic společného. A kvalita trestního zákoníku také není o tom, když skupinka poslanců nebo konkrétní poslanci se rozhodnou, že určité jednání má být trestným činem, a že tedy navrhnou svou poslaneckou iniciativu. Mají na to poslanci právo, já to respektuji, ale to prosím není o kvalitě nového trestního zákoníku. Tady musím odmítnout razantně, že by se nový trestní zákoník neosvědčil a v praxi byl nekvalitní.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že po debatě, která zde proběhla, je jednoznačné, že ten zákon, podle mého názoru, může projít do dalšího čtení, měl by být připuštěn k debatě v ústavněprávním výboru, měl by zde být podrobně prodiskutován. My jsme připraveni na semináře, na diskusi, na individuální setkání s jednotlivými poslanci, kteří třeba nejsou členy ústavněprávního výboru. Jsme připraveni rozptýlit obavy, vysvětlit, vyargumentovat, ale jsme také připraveni určité pasáže klidně pozměnit a doplnit, viz diskuse nad anonymními akciemi. Tu jsem tady víceméně přislíbil a je to jaksi naše pozice i stranická, nejen za předkladatele.

Dámy a pánové, já vás tedy prosím, rozhodujme racionálně a pusťme zákon do dalšího čtení. Odmítněme návrhy na zamítnutí. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se pana zpravodaje na shrnutí proběhlé rozpravy, a prosím tedy o návrhy, které zazněly.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, paní předsedkyně, já si nechám svoje projevy do dalších fází, takže můžu jenom konstatovat, že zazněl návrh na zamítnutí od pana poslance Grospiče podpořený dále paní poslankyní Nedvědovou, a pokud tento návrh nebude přijat, podmíněný návrh na vrácení k přepracování. Takže bychom asi nejprve měli hlasovat o návrhu pana poslance Grospiče na zamítnutí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže nejprve byl pan poslanec Grospič, dává návrh na zamítnutí. Nebude-li přijat tento návrh - kontroluje mě pan poslanec Grospič? - budeme hlasovat o druhém návrhu, tedy o návrhu vrácení k dopracování. Je tomu tak?

Já jsem přivolávala naše kolegy, doufám, že už jsou všichni na svých místech a budeme moci zahájit hlasování o těch návrzích, které teď zopakoval pan zpravodaj, pan poslanec Marek Benda.

 

První návrh tedy zní: Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh. Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 34. Přítomno 166, pro 67, proti 97. Návrh přijat nebyl.

 

Druhý návrh je na vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 35. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 35. Přítomno 168, pro 68, proti 96. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru ústavněprávnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36. Kdo souhlasí s přikázáním výboru ústavněprávnímu? Kdo je pro? A kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 36. Přítomno 171, pro 167, proti 2.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Tejce na prodloužení lhůty k projednání nejprve na 120 dnů, poté na 90 dnů. Upozorňuji, že podle § 91 odst. 3 je třeba souhlasu navrhovatele s prodloužením o více než 20 dnů. Táži se tedy na souhlas navrhovatele. (Ministr Pospíšil: Souhlasím s variantou na 90 dnů.)

Čili budu se ptát pana poslance Tejce, zda souhlasí s tím, že je jediná možnost hlasovat o tomto návrhu na 90 dnů. (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 37 a táži se, kdo souhlasí s prodloužením projednání ve výborech na 90 dnů. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 37. Přítomno 173, pro 172, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu a lhůta k jeho projednání byla prodloužena na 90 dní.

 

Tím končí projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 34.

 

Dostáváme se, dámy a pánové, k volebním bodům. Prosím, abyste zůstali ve svých lavicích.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

99.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím o slovo předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, vážená paní předsedkyně, paní a pánové. Především bych chtěl vážené poslankyně a vážené poslance požádat, aby ještě neopouštěli jednací sál, protože v případě dvou voleb do Rady Českého rozhlasu a České televize volební procedura není úplně triviální a byl bych rád, abyste ji slyšeli. Takže moc vás chci požádat, abyste ještě ze sálu neodcházeli.

V tuto chvíli však projednáváme návrh na volbu dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Dne 21. března letošního roku skončilo funkční období člena dozorčí rady SFDI panu Pavlu Hojdovi a paní Věře Jakubkové a 23. března letošního roku Poslanecká sněmovna odvolala z funkce člena této rady pana Jiřího Carbola. K dnešnímu dni jsou tedy tři volná místa v dozorčí radě. (Hluk v sále, poslanci nevěnují řečníkovi pozornost.)

Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě...

Můžu vás, paní předsedkyně, poprosit...?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane předsedo. Dámy a pánové, probíhá volební blok. Prosím, abyste všichni seděli ve svých lavicích, věnovali pozornost panu poslanci Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Čili komise obdržela tři návrhy: Pavel Hojda, Jiří Rusnok, Bořivoj Šarapatka. Tyto návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, leč dosud jsme vždy tento orgán volili tajně, proto také volební komise navrhuje volbu tajnou.

Nově zvoleným členům započne jejich čtyřleté volební období dnem zvolení.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste zahájila rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, otvírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Písemnou přihlášku nemám, z místa se nehlásí nikdo, rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Protože nezazněl žádný jiný návrh na způsob volby, poprosil bych vás, paní předsedkyně, abyste dala hlasovat o tom, že tato volba proběhne tajným hlasováním.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 38. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby volba členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury proběhla tajně. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 38. Přítomno 169, pro 146, proti 1. Způsob volby jsme tedy schválili.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Tím, že jsme schválili způsob volby, tento bod, bych vás poprosil, paní předsedkyně, abyste přerušila a zahájila bod následující.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přerušuji projednávání bodu 99. Zahajuji projednávání bodu číslo

 

100.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Pane předsedo, slovo máte vy.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, tato rada je k dnešnímu dni zcela neobsazena. K 1. listopadu loňského roku rezignoval na funkci člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení pan Evžen Snítilý a 8. listopadu loňského roku skončilo funkční období paní a pánům Zdeňce Horníkové, Františku Benešovi a Petru Bratskému. Konečně pak 12. prosince loňského roku skončilo funkční období i panu Tomáši Kvapilovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP