(12.30 hodin)
(pokračuje Nedvědová)

Na rozdíl od pana ministra já sdílím obavu, aby to s novým občanským zákoníkem nedopadlo jako s trestním zákoníkem. Byť pan ministr uvedl, že změny trestního zákoníku byly jen nepatrné, zřejmě zapomněl, kolik novel a v jakém rozsahu bylo projednáváno touto Sněmovnou jenom v letošním roce, přičemž předkladatelem bylo samo ministerstvo. Nevím, z čeho vychází přesvědčení pana ministra o úspěšném fungování trestního zákoníku. Já mám poznatky spíše opačné, např. s ustanovením týkajícím se recidivy u přečinu krádeže.

Pan ministr nám tady pouze obecně sděluje, jak je nový zákoník sociální, ale už neuvádí konkrétní skutečnosti, v čem je lepší a ochraňuje sociálně slabé občany. Já se omlouvám, ale já jsem v něm takovéto ustanovení nenašla.

Já se tedy připojuji k návrhu, aby Sněmovna rozhodla o zamítnutí tohoto zákona. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Nedvědové. Nyní je zde přihláška pana poslance Davida Šeicha. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, pokud bychom se rozhodli hlasovat ještě před volbou, tak jsem připraven stáhnout svůj příspěvek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jste posledním přihlášeným do rozpravy, takže pokud se nikdo další nehlásí, tak si myslím, že před volbou bychom ještě stihli dokončit tento bod. Ptala jsem se předsedy volební komise, říká, že ten interval časový potřebujeme tak zhruba za patnáct minut, možná za deset. Takže se závěrečným slovem pana ministra a s hlasováním, kdybyste nám vyšel vstříc, tak bychom vám byli vděčni.

 

Poslanec David Šeich: V tomto případě ten čas určitě nepřekročím.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že není možné předstírat, že je to zcela triviální projednávání nějakého tisku typu zákona o lékařské péči či dalších množství směrnic, které tu přijímáme. Je to skutečně kodex, který podle mě přijímá Poslanecká sněmovna jednou ve své historii za dlouhou dobu. A je to kodex, který podle mě přesahuje také jednu generaci politiků. Takže určitě diskuse o tom, jestli česká politická kultura má směřovat spíše k diskusi mezi opozicí, koalicí, vytváření nějakých pozic, které jsou spíše ku prospěchu českých občanů a nejsou předmětem jen politického handrkování a hašteření, tak tento kodex odpovídá bych řekl zcela vyčerpávajícím způsobem. A já myslím, že pan ministr Pospíšil svou osobností, svou profesní charakteristikou i atmosférou, která kolem něj panuje (šum mezi poslanci sociální demokracie)... v ústavněprávním výboru této Poslanecké sněmovny, je tento kodex právě příkladem toho, kde se může takový konsenzus mezi opozicí a koalicí vytvářet. A já si myslím, že není možné říci, že tu vytváříme občanský zákoník podle koalice ODS, TOP 09 a VV, ale je to samozřejmě kodex, který byl vytvořen za pracovních komisí několika ministrů různých politických vlád. A je to přesně příklad, kde musí existovat shoda. Já myslím, že tam možnou diskusi na řadě seminářů, na konferencích, kterých i já jsem byl přítomen, nebo dokonce i organizátorem, byla možnost vydiskutovat si z pozice různých skupin české společnosti, jaký pohled na tento kodex je. Ústavněprávní výbor je také nepochybně touto platformou a já myslím, že není možné předstírat, že tento návrh je překvapením, že v Poslanecké sněmovně ho vidíme poprvé a že dnes se s ním seznamujeme jako se zcela nepřipraveným textem. Já si myslím, že opravdu je to příklad, kde by se měla hledat shoda na změnách, které vyhovují jak opozici, tak koalici, ale je to kodex, který velkou měrou přispěje k modernímu českému právu.

Já musím říct z pozice předsedy Unie malých a středních podniků, ve kterémžto bodu se můžu vyznačovat určitým střetem zájmů, mnohdy je to významný nástroj moderního českého práva, práva jak soukromého, tak korporátního, je to nástroj možnosti posílení konkurenceschopnosti České republiky plně v souladu se zájmy hospodářské sféry, plně se zájmy strategií České republiky v konkurenceschopnosti tak, jak se Česká republika v následujících letech a desítkách let chce ubírat. A v různých dokumentech vytyčených ekonomickou skupinou, ne pozičními dokumenty vlády, je to nástroj, který posílí konkurenceschopnost českých podniků. A myslím si, že ta flexibilnost, nový, moderní právní řád, který v tomto je inkorporován, možnost větší smluvní svobody, větší dohody stran, nejen rigidní diktát státu, je v tomto textu velmi zřejmý. Takže si myslím, že je to zákon, který si zaslouží podporu Poslanecké sněmovny a neměl by být předmětem jen politického handrkování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šeichovi. To byl tedy poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pan kolega Jeroným Tejc se hlásí.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, nebudu dlouho zdržovat. Nicméně k technice. Pro jistotu podávám tento návrh nyní, bude-li třeba, podám ho i později po hlasování. Nicméně v případě, že by nebylo vyhověno návrhům na zamítnutí a vrácení k dopracování, tak bych požádal, aby bylo hlasováno o prodloužení lhůty k projednávání na 120 dnů, je-li to možné. Nebude-li to možné, alespoň na dnů 90.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Lhůty na 120 dnů a druhá možnost je na... ? (Z řad sociální demokracie: 90) 90. Takže končím obecnou rozpravu, jsou před námi závěrečná slova. Prosím nejprve navrhovatele pana ministra spravedlnosti o závěrečné slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, chci být velmi stručný. Jenom ještě několik poznámek. Už jsem jednou vystupoval v rámci diskuse, reagoval jsem na některé připomínky. Dovolte mi pár věcí k panu kolegovi Tejcovi.

Já plně respektuji pohled opozice na danou věc. Ale musím upozornit, a teď to říkám v dobrém, v zásadě přátelsky, na určité rozpory v jeho vystoupení. Na jedné straně odmítání nového občanského zákoníku jako principu, mám-li zde úpravu z 90. let, podle jeho názoru je to v pořádku, stačí to, a na druhé straně zde konstatuje věty, že je dobré přijmout kodifikaci, resp. je dobré přijmout nějakou novou právní úpravu. Bylo by tedy dobré, aby si sociální demokraté sami vyjasnili, jestli současný právní stav, který objektivně není dobrý, délka soudního řízení, kvalita rozhodování, předvídatelnost soudních rozsudků, jsou zkrátka v České republice problémem. To je realita. Tak jestli pro sociální demokracii je ten právní stav v pořádku, nebo je zde pouze problém s konkrétním návrhem, s konkrétní podobou této kodifikace.

Nicméně i přes ten razantní nesouhlas ze strany představitelů sociální demokracie jsem naplněn optimismem, že v dalších týdnech budeme nad návrhem věcně jednat. Neboli slova pana kolegy Tejce, že minimálně v oblasti dědictví a věcných práv jsou třeba změny. To jsou dvě stěžejní části občanského práva. A přidává-li k tomu ze strany expertů obecně kritizovanou dvojkolejnost obligačního práva, tak už jsme v oblasti víceméně majority nebo té většiny masy, kterou nazýváme občanské právo. To znamená, povedeme-li aspoň debatu s opozicí u dědictví, věcných práv, já předpokládám, že ani s dvojkolejností obligačního práva nemohou kolegové z opozičních lavic souhlasit, tak se víceméně vyčerpá celá masa občanského zákoníku. A už je jedno, jestli to bude ve formě nového kodexu, nebo ve formě řekněme nějakých novel. Já jsem přesvědčený, že to má být nový kodex, a to je ten základní rozdíl.

K citaci pana dr. Cvrčka. No, pan dr. Cvrček není civilista, to si zde korektně řekněme. To je právní informatik, který se civilnímu právu nevěnoval, nikdy v té věci nic nepublikoval. Chcete-li zde, kolegové, citovat Ústav státu a práva, pak upozorňuji, že vedoucím vědeckým pracovníkem za civilní právo Ústavu státu a práva je právě prof. Eliáš, autor tohoto návrhu zákona. Tedy Ústav státu a práva v civilu je prof. Eliáš, to je ten, který by za tento ústav měl dávat věrohodná stanoviska a měl by za něj reagovat.

K paní poslankyni Nedvědové. Já jsem většinu těch věcí tady již vyvrátil. Jsou tam zbytečné pasáže, o tom se bavme na ústavněprávním výboru... Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Náklady, transformační náklady, míra právní nejistoty, časté téma, o tom se bavme. Já připravím na ústavněprávní výbor situace z jiných zemí, kde přijímali nový občanský zákoník. Předložím vám informace, jak dlouho se stabilizovala nová právní úprava civilního práva v jiných zemích, typu provincie Québec, typu Holandsko atd. Bavme se o tom. Zatím jsou to obavy, které nejsou podložené fakty. Chce to komparaci s jinými zeměmi, které byly v podobné situaci. Nicméně ten krok čím dříve uděláme, čím dříve ten krok uděláme, tím transformační náklady a míra právní nejistoty bude kratší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP