(12.50 hodin)
(pokračuje Vidím)

Volební komise obdržela ve stanovené lhůty tyto návrhy - bez titulů: Lenka Andrýsová, Jan Babor, František Beneš, Václav Horáček, Zdeňka Horníková. Návrhy byly postoupeny všem poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, dosud jsme však vždy tento orgán obsazovali volbou tajnou, proto také volební komise tuto navrhuje.

Nově zvoleným členům započne jejich čtyřleté volební období dnem zvolení.

Poprosil bych vás, paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otvírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, proto rozpravu mohu ukončit. Slovo má opět předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Poprosil bych vás, paní předsedkyně, abyste dala hlasovat o tom, že tato volba proběhne tajným hlasováním.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 39. Táži se, kdo souhlasí se způsobem volby, tedy aby proběhla tajně. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39. Přítomno 169, pro 143, proti 1. Způsob volby jsme schválili.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Po schválení způsobu volby bych vás poprosil, paní předsedkyně, abyste přerušila projednávání tohoto bodu a abychom přistoupili k bodu 102.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přerušuji projednávání bodu 100. Zahajuji projednávání bodu 102. Je to

 

102.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Na lavici vám bylo rozdáno usnesení volebního výboru číslo 53 z jeho 10. schůze ze dne 26. května tohoto roku. Slovo opět nyní bude patřit předsedovi volební komise panu poslanci Janu Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, v této radě jsou dlouhodobě neobsazená tři místa a dne 23. března letošního roku zemřel člen Rady Českého rozhlasu pan Ladislav Jíša. Čest jeho památce. To znamená, že se dnes jedná o volbu čtyř členů Rady Českého rozhlasu.

Volební výbor v souladu s ustanovením § 46a jednacího řádu provedl výběr kandidátů v počtu odpovídajícím trojnásobku obsazovaných míst v této radě. Jedná se tedy o čtyři členy, znamená to, že máme kandidátku se 12 jmény v abecedním pořadí. Máte, jak už zmiňuje paní předsedkyně, na stole usnesení volebního výboru číslo 53, která tuto kandidátku obsahuje.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Dosud tato rada bývala obvykle obsazována volbou tajnou, a proto volební komise také Poslanecké sněmovně tuto volbu doporučuje a navrhuje volbu tajnou.

Ještě ovšem zde máme jednu komplikaci. A nyní bych vás velmi poprosil, abyste dávali bedlivý pozor. Pro tuto volbu jsou pro tajnou volbu vyhotoveny dva hlasovací lístky, a to dva jak pro prvé, tak dva pro druhé kolo. Oba hlasovací lístky obsahují všech 12 vybraných kandidátů v uvedeném abecedním pořádku. Na jednom z těchto hlasovacích lístků je uvedeno, že se volí jeden kandidát, jehož funkční období skončí dnem 15. 3. 2012. Je to tedy ten, který nahradí zemřelého pana Ladislava Jíšu. Nahradí ho po dobu ukončení jeho mandátu. Je to kratší mandát. Na druhém hlasovacím lístku je pak uvedeno, že se volí tři kandidáti na šestileté volební období.

Byl bych velice rád, abyste si toto uvědomili ve chvíli, kdy budete vstupovat za zástěnu, tedy za plentu. Budete mít dva lístky se stejnými jmény, ale s různým záhlavím hlasovacího lístku. V případě hlasovacího lístku, na kterém budete volit pouze jednoho kandidáta, pak takovýto hlasovací lístek označíte tím způsobem, že zakroužkujete pořadové číslo nejvýše jednoho kandidáta a přeškrtnete velkým tiskacím X všechna ostatní pořadová čísla zbývajících kandidátů. V případě onoho druhého hlasovacího lístku, na kterém můžete zvolit až tři kandidáty na šestileté funkční období, opět zakroužkujete nejvýše tři pořadová čísla a všechna ostatní pořadová čísla přeškrtnete velkým tiskacím X.

Tedy kandidát, který bude zvolen na kratší volební období, a pokud by současně byl úspěšný ve volbě na šestileté volební období, bude automaticky z této volby vyřazen a na jeho místo postoupí další kandidát v pořadí.

Všem čtyřem nově zvoleným členům započne jejich šestileté funkční období dnem zvolení.

Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby, a to nejenom k tomu, zda se zde bude hledat jiný způsob volby než volba tajná, ale zda má někdo dotaz k oné volební technologii.

Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji za toto obšírné vysvětlení. Otvírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Poprosil bych vás, vážená paní předsedkyně, abyste umožnila hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna provede tuto volbu tajným hlasováním.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 40. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby volba proběhla tajně. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40. Přítomno 172, pro 146, proti 1. Způsob volby jsme tedy schválili.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu, tedy bodu číslo 102. Zahajuji projednávání bodu číslo 103. Je to

 

103.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volebního výboru číslo 54 z jeho 10. schůze ze dne 26. května tohoto roku. Pan poslanec Jan Vidím, předseda volební komise, má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, k dnešnímu dni je dlouhodobě neobsazeno jedno místo člena Rady České televize. Ono uvolnění vzniklo rezignací pana Jana Jařaba. A dne 29. června, tedy tuším za tři týdny, skončí funkční období třem členům této rady, a to panu Jiřímu Baumrukovi, Heleně Fibingerové a Aleně Svobodové. Znamená to tedy, že dnes budeme volit čtyři členy Rady České televize.

Volební výbor provedl výběr kandidátů, tak jak bylo jeho povinností, a to v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu obsazovaných pozic. Tedy máme v tuto chvíli kandidátku se dvanácti kandidáty na čtyři obsazovaná místa. Máte na lavicích usnesení volebního výboru, které tuto kandidátku obsahuje.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební výbor navrhuje - a stejně tak i volební komise - Poslanecké sněmovně způsob volby tajnou volbou, tak jak bylo zde obvyklé.

I v tomto případě máme rozdílnou délku výkonu mandátu. Jeden z kandidátů bude zvolen do 19. března 2014, zatímco v případě těch zbývajících tří zvolených kandidátů se jedná o šestiletý volební mandát. Čili je to podobný příběh jako v případě volby Rady Českého rozhlasu. Opět dostanete dva hlasovací lístky se stejnou kandidátkou, ale s různým záhlavím. Na jednom z těch hlasovacích lístků bude uvedeno, že se volí na něm jeden kandidát, jehož funkční období skončí dnem 19. března 2014, a druhý hlasovací lístek s toutéž kandidátkou, v záhlaví bude mít uvedeno, že se volí tři kandidáti na šestileté funkční období.

Kandidát, který bude zvolen na kratší volební období a bude současně úspěšný i ve volbě na šestileté volební období, bude z této volby automaticky vyřazen, a na jeho místo postoupí další kandidát v pořadí.

Nově zvolenému členu - a zde je ještě rozdíl oproti volbě Rady Českého rozhlasu - nově zvolenému členu s mandátem do 19. 3. 2014, zjednodušeně řečeno s tím kratším mandátem, započne jeho volební období dnem zvolení, zatímco oněm třem kandidátům zvoleným na šestileté funkční období započne toto volební období až dnem 30. 6., tedy dnem následujícím po ukončení volebního období oněch tří jmenovaných na úvod mého vystoupení, kterým končí období 29. 6. 2011.

Chci vás poprosit, paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otevírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky do ní. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Budeme hlasovat o způsobu volby. Je to tak, pane předsedo?

 

Poslanec Jan Vidím: Ano. V tuto chvíli bych vás poprosil, abychom rozhodli hlasováním o způsobu volby, o tajné volbě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 41. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tato volba proběhla tajně. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41. Přítomno 171, pro 144, proti 1. Způsob volby jsme schválili. Přerušuji projednávání bodu 103.

 

Slovo ještě patří předsedovi volební komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP