(12.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jedná se tedy o procedurální návrh. Mám tomu rozumět tak. O tomto návrhu budeme rozhodovat bezprostředně, ovšem s tím, že ještě přivolám naše kolegy, abychom mohli v plné sestavě... Chtěl jste nyní o tom, pane kolego, nechat hlasovat? (Souhlas.) Takže vás všechny poprosím o chvíli trpělivosti, abychom mohli přivolat do jednacího sálu všechny kolegyně a kolegy.

Mám tady žádost o vaše odhlášení, takže prosím všechny, abyste se opět přihlásili. Ještě mám avízo, že kolegové teprve přicházejí, takže prosím, vydržme ještě. Pro příchozí zopakuji, že pan poslanec Jeroným Tejc dal procedurální návrh, a to na přerušení projednávaného bodu, tedy vládního návrhu občanského zákoníku, na 120 dnů. Říkám to dobře, pane kolego? - Přerušení projednávání na dobu 120 dnů.

Myslím, že všichni, kteří mohli přijít, jsou už v jednacím sále, takže budu moci zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Tejce na přerušení projednávaného bodu občanský zákoník na dobu 120 dnů. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33 - přítomno 161, pro 70, proti 87. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Slovo v této rozpravě dostane nyní pan poslanec Petr Hulinský a po něm je přihlášen pan poslanec Pavel Staněk.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, sociální demokracie velmi bedlivě sleduje legislativní činnost vlády, pokud jde o postavení nájemců, družstevníků a vlastníků bytů. Jde nám o to, aby bytová politika byla vyvážená, aby lidé mohli realizovat své právo na bydlení a bez strachu o budoucnost své rodiny. Z tohoto hlediska sleduji s obavami přípravu nového občanského zákoníku, který nyní je předkládán nám všem v prvním čtení.

Na straně jedné přináší text nového občanského zákoníku, který vychází z prvorepublikové tradice, i něco pozitivního, jako je právo nájemce přijmout do části bytu podnájemníka bez souhlasu pronajímatele, projednání výpovědi z nájmu bytu soudem, zákaz takových ujednání, která poškozují nebo omezují práva nájemců, a možnost zvyšování nájmů z bytů na základě zákona. Zákona, který bude muset být nejprve přijat. Na druhé straně jsem ale velmi znepokojen snahou vládní většiny v Poslanecké sněmovně pozměnit tato přijatelná ustanovení, a to z pouhých ideologických důvodů, a to bez souhlasu expertní komise odborníků, která text nového občanského zákoníku připravovala. Ještě na své schůzi, na které vláda schválila nový občanský zákoník, zasáhla vláda do jeho textu a vypustila ustanovení o tom, že nájem může být v průběhu dvou let navýšen maximálně o 30 procent.

Chtěl bych říci, že nepřipustíme změny v pozitivních ustanoveních nového občanského zákoníku, a pokud se nám nepodaří s ohledem na současné složení Poslanecké sněmovny, tak pozměníme tato zákonná ustanovení, až se ujmeme vlády odpovědnosti.

Občanský zákoník v podstatě upravuje například institut vlastnictví bytů, a to velmi sporným způsobem. Dosavadní zákon vycházel z pojetí odlišných, spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu jako prostorově omezené části budovy. Vycházel z dualistické koncepce celistvosti reálného vlastnictví bytu a spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Celá osnova zákona preferovala vlastnictví jednotky jako hlavní a spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku, jako by § 1 zákona o vlastnictví bytů nasvědčoval opaku. Ze spoluvlastnictví domu pak plyne, že spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemku sledují neoddělitelný právní osud jednotky ve vlastnictví.

Zavedení nového pojetí, tak jak by nám vládní koalice chtěla předložit, nabízí jako možný výklad odklon od čistě dualistické koncepce a přiklání se ke koncepci dualisticko-monistické, podle které vlastnictví bytu i spoluvlastnictví domu tvoří jediné nedělitelné vlastnické právo. To plyne ostatně i z důvodové zprávy. Zdá se, že celá koncepce vychází z toho, že nejde o zvláštní vlastnictví bytu, nýbrž o spoluvlastnictví celého domu a pozemku, které je však vyjádřené reálnými podíly na jednotlivém spoluvlastnictví, a k tomu směřuje i myšlenkové vyjádření, varianta 1, že podíl lze takto určit vlastníku nemovitosti stejně nebo subjektivně podle polohy bytu, přidělení vlastnického práva k nemovitostem, vlastnické právo k jednotlivým jednotkám.

Je třeba si uvědomit, že praktické důsledky této změny nemůžeme nyní předvídat, ale klademe si otázku, zda vytváření dvojího režimu jednotky je potřebné, neboť obojí přijetí spoluvlastnického práva je nepochybně v rovině technické zcela přijatelné. Pokud jsou důvody pro toto řešení v rovině akademické, navrhuji jednoznačně zvážit tyto změny.

Chtěl bych apelovat na vládní koalici, aby v tomto případě nezneužila své většiny a umožnila opravdu odpovědné projednání předlohy, včetně dostatečných lhůt pro druhé čtení. Navrhuji, aby Sněmovna také doprovodila posunutí do druhého čtení usnesením zavazující předkladatele k uskutečnění semináře či seminářů k pochopení nutnosti a rozsahu navrhovaných změn jak pro poslance, tak ještě i pro odbornou veřejnost.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Petru Hulinskému. Nyní je přihlášen do rozpravy pan kolega Pavel Staněk. Po něm bude hovořit paní poslankyně Nedvědová.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci se také věnovat jednotlivostem a podrobnostem tohoto obsáhlého a usilovného díla, jak zde dnes bylo zmíněno, protože jsem měl možnost se na ně podívat už v Legislativní radě vlády a jsem velmi rád, že po dlouhém období tento návrh doputoval až k nám do Sněmovny před to první čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP