(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně a vážení kolegové, dovolte, abych vám popřála dobré dopoledne a požádala vás o chvilku trpělivosti a pozornosti.

Na 11. hodinu jsme zařadili tři body, které se týkají agendy pana ministra práce a sociálních věcí Drábka, který stále ještě dle informací, které mám, je v Senátu a tam obhajuje své zákony, tedy v horní komoře. Já bych vám chtěla navrhnout následující postup, abychom se nyní, nebude-li tedy námitka, věnovali pokračování projednávání občanského zákoníku, který byl přerušen před přestávkou. Ten bychom projednávali do doby, než by byly vyčerpány všechny přihlášky, případně do doby, než bude zahájen blok volební, který máme ohlášen na dnešek před polední přestávkou. To je můj návrh.

Táži se, zda má někdo něco proti tomu, abychom takto postupovali. Nemá nikdo nic. Budeme tedy pokračovat v projednávání vládního návrhu občanského zákoníku. Prosím ale, aby bylo dáno avizo všem poslancům přihlášeným do rozpravy a také panu ministrovi Pospíšilovi, který by tady jistě měl být.

Pan zpravodaj Marek Benda je zde přítomen. Prosím tedy pana zpravodaje Marka Bendu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Budeme pokračovat v občanském zákoníku.

Požádám o slovo nyní další přihlášenou a tou je paní poslankyně Lenka Kohoutová. Připraví se pan poslanec Josef Novotný, zástupce strany Věci veřejné. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, ráda bych zde řekla pár slov k paragrafům občanského zákoníku, které se týkají veřejné prospěšnosti. Tato část přináší podle mého názoru pozitivní změny pro neziskový sektor. Již dlouho volám já a se mnou i mnozí kolegové z neziskového sektoru právě po statutu veřejné prospěšnosti, která ostatně funguje i jinde ve světě mimo naši republiku.

Část občanského zákoníku, která se týká veřejné prospěšnosti, by měla pomoci vytvořit základ pro transparentní prostředí pro poskytování veřejně prospěšných služeb a aktivit v České republice. Mnoho let zde diskutujeme o možnosti vzniku zákona o veřejné prospěšnosti, mnoho let se vytvářejí podklady k této legislativní úpravě - a nic.

V občanském zákoníku základ veřejné prospěšnosti stanovují paragrafy 146 až 152. Na základě těchto paragrafů budou moci organizace při splnění zákonem daných podmínek dobrovolně zažádat o udělení právě statutu veřejné prospěšnosti. Pokud pak tento statut získají, budou mít možnost využít i určitých daňových výhod, což je samozřejmě pro tyto organizace velmi pozitivní. Finanční prostředky budou muset vynakládat účetně, investovat do veřejné prospěšnosti, pro kterou byly založeny, a hospodaření bude lépe a více transparentní.

Jde o legislativní základ, chcete-li moderně, o jistý pilíř, na němž je třeba dále stavět a začít pracovat na vzniku zákona právě o veřejné prospěšnosti. Jde zde o první zásadní krok, který pomůže nastavit spravedlivé principy pro poskytování státní podpory, pro průhlednost pro získávání soukromých finančních prostředků a pro transparentnost právě neziskových organizací.

Jsem zároveň přesvědčena, že možnost získat statut veřejné prospěšnosti organizace, a tím přístup k výhodám pomůže zvýšit právě důvěryhodnost, o které jsem v předchozí době mluvila. Všichni víme, že pověst neziskových organizací lehce poškodí každá mediální kauza spojená s neprůhledným financováním nebo s problémy s nimi spojenými. Pokud si organizace požádá o statut veřejné prospěšnosti, jasně tím dává najevo, že chce být otevřená a fungovat transparentně. Ve výsledku je tak předkládaná právní úprava i v zájmu dárců a rozvoje dárcovství v České republice. Vyřeší se tím částečně i nedostatky v zákoně o sdružování, který upravuje občanská sdružení, která povinnost zveřejňovat data o své činnosti doposud nemají. Je dobré si říci, že občanské sdružení doposud nemusí například vydávat výroční zprávu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní poslankyně. Já bych chtěla zjednat klid pro vaše vystoupení. Žádám všechny kolegy, aby věnovali pozornost paní poslankyni Kohoutové. V případě, že tak nehodlají učinit, aby opustili jednací síň. Děkuji.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Lidé v neziskovém sektoru jsou profesionálové a v některých oblastech, zejména v sociální, jsou pro nás nezastupitelní. Zaslouží si tedy naši pozornost, ocenění a podporu státu, který by jim měl zajistit pro jejich práci dobré podmínky. Plně proto stávající znění o statutu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku podporuji a doufám, že jeho přijetí bude impulsem k rychlému dokončení příprav zákona o statutu veřejné prospěšnosti a dalších příslušných zákonných úprav.

Dobré je ještě říct, že dobrá správa věcí veřejných - se všemi malými vé -, tedy veřejná správa, nikdy nebude dobře fungovat, pokud jí nebudou pomáhat právě občanská sdružení. Proto je pro mě tak důležitá veřejná prospěšnost.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Lence Kohoutové. Prosím nyní o slovo pana poslance Josefa Novotného z Věcí veřejných.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Vážená paní předsedkyně, pane ministře, vážení kolegové, občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který navazuje - mluvím k oběma normám -, je nezpochybnitelně norma nebo soubor norem, které jsou tady nutné, a změna se připravuje velice dlouho. Je vidět, že na tom legislativci odpracovali velké množství práce.

Já navážu na to, jak pan ministr mluvil v úvodu o tom, že je tady odkaz na staré právní normy až někdy z antiky, kdy ty první kodexy právní byly právě zásadně založeny na zprůhlednění vlastnictví, kdy bylo dohledatelné, co komu patří a kdo je za majetkem, kdo je za něj odpovědný.

Bohužel mám dojem, že v České republice jdeme opačným trendem. V roce 2001 byl vypracován věcný záměr zákona ještě tehdejším doktorem Motejlem a od tohoto záměru se bohužel zpracovatelé během těch mnoha let, deseti let, značným způsobem odchýlili. A mě by zajímalo, kdo provedl tu změnu v neprůhlednosti akcií, která byla ve věcném záměru deklarována jako jedna z nutných změn, které je potřeba udělat. Právě důkaz toho, že situace je teď horší, než byla před těmi deseti lety, je v tom, že někdo ten záměr změnil a zákon se zpracoval s tím, že je tam zachováno anonymní vlastnictví akcií, a to je spojeno s neodpovědností, s tunely, s korupcí a s těmi jevy, s kterými se snaží tato koalice něco dělat. Nestačí jenom zaknihovat, ale je potřeba zajistit dohledatelnost, protože zaknihovat, že akcie vlastní nějaké "eseróčko", které má sídlo v daňovém ráji, tak to nikomu nic neřekne. Je třeba dohledat ty fyzické osoby, které za tím stojí a které můžou být spojeny s tím procesem uvolňování zejména veřejných peněz. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP