(16.10 hodin)

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Dobré odpoledne ještě jednou. Já se musím přiznat, že trošičku s tímto návrhem zákona mám určité problémy, zejména tedy pokud se týká § 20 tohoto návrhu, kde se uvádí, že o pozastavení práva vykonávat činnost znalce či tlumočníka může - a to zdůrazňuji - ve stanovených případech rozhodnout Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. Je tedy prakticky na jejich libovůli, zda v těchto stanovených případech rozhodnou, či nikoliv, a nikdo jejich rozhodnutí nemůže kontrolovat. Odvolání sice přípustné je, ale z návrhu není zřejmé, kdo by o něm rozhodoval v případě, že o pozastavení činnosti rozhodne ministerstvo. Není tedy zřejmé, zda jde o správní řízení, či nikoliv. Tato úprava je tedy horší oproti stávajícímu stavu, neboť v současné době v prvním stupni by měl rozhodnout ten předseda krajského soudu, v jehož seznamu je znalec zapsán, a teprve ve druhém stupni ministerstvo. Zejména když se v § 27f uvádí, že nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je Ministerstvo spravedlnosti.

V odst. 2 novelizovaného § 20 se uvádí, že je možné rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost znalce či tlumočníka, pokud o to z vážných důvodů sám požádá, nejdéle však na čtyři roky, aniž by byla tato lhůta jakkoliv odůvodněna. Pokud tedy jde o nově zavedená ustanovení § 20a až § 20c o zániku práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost, nejde o rozhodnutí, proti kterému by se mohl někdo odvolat, ale jde pouze o záznam o vyškrtnutí, o kterém se vyrozumí ten, jehož se to týká, a není uveden způsob tohoto vyrozumění a rozhodnutí nelze fakticky přezkoumat a dotčená osoba nemá proti takovémuto rozhodnutí v podstatě obranu.

Já se domnívám, že stávající zákon je novelizován podle mého možná k horšímu stavu. Je zde nutná skutečně, jak uvedl ministr spravedlnosti, podstatně rozsáhlejší změna úpravy a takovéto drobení mi se v podstatě nelíbí. Já si myslím, že úprava by měla být komplexní, a navrhuji proto zamítnutí zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Pokud není žádná taková přihláška, registruji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Zároveň přivolávám naše kolegy, protože budeme hlasovat po skončené obecné rozpravě o návrhu, který zazněl, a to o návrhu na zamítnutí.

Ještě jsou zde ale závěrečná slova. Pan ministr spravedlnosti má možnost jako první vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já teď nechci tady na plénu vést odbornou debatu, nakolik novela posouvá současnou právní úpravu směrem, o kterém zde hovořím já, to znamená, že tomu dává jasná pravidla pro správní řízení s možností obrátit se na soud. Takto to bylo připomínkováno, všichni se na tom shodli. Paní poslankyně má jiný názor. Respektuji to. Pokud novela nebude zamítnuta, jsem připraven se detailně bavit o těch institutech na ústavněprávním výboru. Avizuji, že návrh, protože je vládní, opravdu byl konzultován na různých odborných fórech a prošel připomínkovým řízením, prošel Legislativní radou vlády a všichni se shodli na tom, že to, co jsem tady řekl, přináší.

Na druhou stranu má paní poslankyně pravdu v tom, že tento návrh neřeší otázky výběru soudních znalců. O tom bude ta celková nová právní úprava, kdy je třeba si také říci a vyjasnit si, jak tedy vůbec chceme soudní znalce do budoucna vybírat. Má zde fungovat jakýsi cech, jak to funguje dnes, kdy předseda krajského soudu může adepta odmítnout jenom proto, že má pocit, že má dostatek soudních znalců ve svém obvodu, nebo naopak se má jednat o liberální moderní právní úpravu, kde každý, kdo splní zákonné podmínky, bude moci být soudním znalcem? Já osobně se přikláním k té druhé verzi. Ale problém je v tom, že máme takové množství oborů, které jsou velmi nesourodé z hlediska výkonu činnosti, organizace práce a činnosti, že zabere ještě bohužel určitý čas, než připravíme jistou stratifikaci rozdělení jednotlivých skupin soudních znalců a budeme to reflektovat v oné právní úpravě.

Tedy s hodnocením právní úpravy novely si dovolím nesouhlasit, na druhou stranu konstatuji - ano, je to dílčí věc, která řeší odvolávání a sankce. A výběr a ostatní otázky spojené se soudními znalci by měla řešit úplně nová právní úprava, kterou by chtěla vláda počátkem příštího roku předložit do Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo závěrečné slovo pana ministra. Pan zpravodaj pan poslanec Pavel Staněk má také možnost vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, paní předsedkyně. Já budu ještě stručnější než pan ministr v závěrečném slovu. Já jsem zaznamenal tady pouze jediný diskusní příspěvek právě od kolegyně Nedvědové, kterou tu nevidím, ale nicméně nesouhlasím s jejím názorem, že tato novela je spíš cestou zpět, že je tento návrh, tak jak je předkládán, vlastně horší variantou toho stávajícího návrhu, resp. stávajícího zákona. Je evidentní, a to si myslím, že všichni kolegové z praxe mohou potvrdit, že právě stávající úprava vyvolává často kritiku a že je opravdu na místě novelu podpořit a přijmout.

Já si myslím, že je - a to jsem možná v tom úvodním slovu i neřekl - velmi klíčové právě sankcionování v návrhu zavedené, které ukládá znalcům možnosti peněžitých pokut a formou správních deliktů možnost jejich nekvalitní činnost postihnout.

Čili já se přikláním k tomu, jak tady říkal předkladatel a říkal jsem to i já v úvodním slovu, aby tento návrh byl podpořen Sněmovnou a aby byl námi propuštěn do dalšího čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Tím jsme za závěrečnými slovy a je před námi hlasování o návrhu, který předložila paní poslankyně Marie Nedvědová. Je tu návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona v prvém čtení. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu. Doufám, že všichni, kteří jsou na blízku, už přišli a budeme moci zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 218. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 218, přítomno 129, pro 22, proti 84. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Proto se budeme věnovat návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázání výboru ústavněprávnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahajuji hlasování číslo 219. Kdo souhlasí s přikázáním výboru ústavněprávnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 219, přítomno 130, pro 124, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán výboru ústavněprávnímu.

 

Končím tím projednávání sněmovního tisku 322 v prvém čtení, končím projednávání bodu 53. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 318/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhovaná novela zákona o vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem a zákona o správních poplatcích nepřináší zásadní změny v postupech při zápisech do katastru, ale řeší několik praktických problémů, které v tuto chvíli komplikuji realitní trh. Například řeší situaci, kdy někdo podá žalobu na určení práva k nemovitosti s cílem zdržet či zmařit připravovanou nebo probíhající transakci s nemovitostí. Katastrální úřad musí v takovém případě vyčkat rozhodnutí soudu a účastníkům realitní transakce mohou zdržením vznikat vážné škody. Dále upravuje postup při podání žaloby proti zamítnutí návrhu na vklad tak, aby nevznikaly škody, pokud soud zamítnutý vklad povolí a mezitím bude nemovitost převedena na jinou osobu. Dále zmiňovaný návrh řeší také postup při výmazu starých zástavních práv převzatých z pozemkových knih, u kterých nelze postupovat podle současných právních předpisů, když nelze získat potvrzení o splacení pohledávky od zástavního věřitele.

Navrhujeme také zavést formulář pro podávání návrhu na vklad s ročním odkladem jeho povinnosti používání, aby zúčastnění měli dostatek času zavést formulář jako výstup ze svých informačních systémů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP