(18.20 hodin)
(pokračuje Bárta)

Jinými slovy řečeno, ona řada těch peněz, které dnes na dopravní infrastrukturu jdou, zdaleka nejde na mzdy a platy těch lidí, o které vám tak moc jde. Velká část těch peněz končí v kapsách, v daňových rájích a na jiných místech, kde bude ještě chvilku trvat, abychom zařídili to, že tam ty peníze nebudou končit.

A když se bavíme o zelených. Já bezesporu nejsem příznivcem Strany zelených, ale je jednoznačné, že ekologická sdružení měla v mnohém pravdu, v tom, jak velkoryse, jak příliš velkoryse se někdy staví dopravní infrastruktura. A já považuji za potřebné vám říci, že chci spolupracovat s ekology, chci s nimi hovořit o tom, jak zlevňovat stavby, a kde diskutovat o tom, že místo velkorysé dálnice nám možná stačí rychlostní komunikace.

Sečteno, podtrženo, nejsem šťasten ze současného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Děkuji každému za odvahu, že na hospodářském výboru zvedl ruku pro tento rozpočet. Jednoznačně říkám, že do budoucích let zdaleka nebudu tak smířlivý vůči svým kolegům ve vládě v tom, aby Ministerstvo dopravy bylo řekněme takovou popelkou mezi ostatními rozpočty, ale považuji za zásadní, přímo sociálně zodpovědné rozhodnutí nežádat po této vládě více peněz pro Státní fond dopravní infrastruktury pro rok 2011.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já bych jen pana poslance, který se hlásí, fakticky upozornila, že už mu nemohu dát slovo, protože jsem skončila rozpravu a jedná se pouze o závěrečné slovo pana ministra. Pan zpravodaj nechce mít závěrečné slovo, takže v tuto chvíli budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec František Sivera: První hlasování bude o bodu I, který obsahuje schválení tisku 137 včetně střednědobého výhledu, pozměňovací návrhy pod body 1, 2 a 3. Druhé hlasování bude o doprovodných usneseních pod bodem II.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já v tuto chvíli ještě gonguji, aby kolegové přišli hlasovat. (Chvíli čeká.) Zdá se, že nás více nebude.

Zahajuji hlasování o usnesení, které zde přednesl pan zpravodaj.

 

Poslanec František Sivera: Nejdříve budeme hlasovat o schválení rozpočtu. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 199, z přihlášených 146 pro 84, proti 32. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec František Sivera: Druhé hlasování je o doprovodných usneseních, která jsou uvedena pod bodem II. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 200, z přihlášených 146 pro 115, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu pořadu.

Hlásí se pan ministr Heger. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedající. Já se omlouvám. Mám technickou poznámku s prosbou o stenozáznam k hlasování číslo 165 u bodu číslo 91, státního rozpočtu, návrh byl: přesun zpět do druhého čtení. Já jsem hlasoval ne, a v záznamu je ano. Prosil bych to zaznamenat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ještě než přistoupíme k projednávání bodu číslo 95, tak bych chtěla přečíst omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá od 18 hodin pan poslanec Stanislav Huml. Přišla další omluva, na zítřejší schůzi v době od 9 do 14.30 hodin, od paní poslankyně Marie Nedvědové.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

95.
Dotační programy zemědělství pro rok 2011, poskytované podle § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)
/sněmovní tisk 179/

Tento vládní návrh uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, dotační program pro rok 2011, který se řídí podle zákona o zemědělství, si klade za cíl to, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství, ale také se podílí na rozvoji krajiny a celkového venkovského prostoru. Tyto programy jsou výhradně financovány z národních zdrojů, jsou standardně schvalovány společně se státním rozpočtem. Programy jsou výslovně účelové a slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.

Podmínky pro podávání žádostí budou upraveny zásadami ministra podle příslušného zákona.

Celkové finanční náklady jsou 526 mil. Kč, z toho 410 mil. Kč jsou neinvestiční a 116 mil. Kč jsou kapitálové výdaje. Tento program odpovídá možnostem kapitoly Ministerstva zemědělství a zároveň také zachovává a podporuje kontinuitu z předešlých let.

Zemědělský výbor Parlamentu České republiky projednal tento materiál 8. prosince, přičemž doporučil Poslanecké sněmovně zvýšit celkové prostředky o 150 mil. Kč, a to konkrétně na programy podpora včelařství, a to v částce 25 mil. Kč, dále na zlepšení genetického potenciálu 70 mil. Kč a dále zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu, a to v částce 55 mil. Kč. S pozměňovacími návrhy zemědělského výboru souhlasím.

Zároveň se zemědělský výbor vyjádřil také pro budoucí podporu ozdravování polních speciálních plodin, také nákazový fond a podpora mimoprodukčních funkcí rybníků. V této fázi beru tento návrh pouze na vědomí.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, dámy a pánové, žádám vás o schválení návrhu dotačního programu zemědělství na rok 2011. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předložený tisk projednal zemědělský výbor. Jeho usnesení byla rozdána jako sněmovní tisk 179/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Pavel Kováčik, informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, pan ministr za mě opět odpracoval rozhodující práci. Přesto v tomto případě si dovolím přečíst návrh usnesení, resp. seznámím vás s usnesením zemědělského výboru ze 7. schůze konané 8. prosince 2010, jak bylo přijato, tedy k dotačním programům zemědělství pro rok 2011, poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 179. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP