(16.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

V případě, že tady pan kolega není, určitě by se mohl této role ujmout někdo z dalších navrhovatelů. Paní kolegyně Chalánková, pan kolega Jeník. Paní poslankyně Chalánková. Prosím tedy o úvodní slovo navrhovatelů ve druhém čtení.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájila druhé čtení sněmovního tisku 131, který pojednává o zřízení úřadu práce. Byli jste seznámeni se záměrem vzniku tohoto úřadu práce, který by měl být centrálním úřadem pro agendu politiky zaměstnanosti a také pomoci v nezaměstnanosti. Praktická realizace celé této problematiky by měla být právě náplní práce tohoto nově vzniklého úřadu práce. Důležité, kromě úspory finančních prostředků, je také systémové vyrovnání nerovnoměrně rozmístěných úřadů práce různě historicky vzniklých v jasně definovanou síť pracovišť s plnohodnotnými kompetencemi pro klienta. Zároveň by mělo dojít také k souladu s krajským uspořádáním tohoto úřadu práce.

Dovolte mi, abych za skupinu předkladatelů vyslovila návrh na souhlas s tímto záměrem zákona o úřadu práce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 131/2. Prosím nyní o slovo zpravodajku výboru paní poslankyni Miladu Emmerovou.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, předkládám vám 25. usnesení výboru pro sociální politiku z 5. schůze ze dne 25. listopadu 2010 ke sněmovnímu tisku 131. Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů poslance Martina Vacka, zpravodajské zprávě poslankyně Milady Emmerové a po rozpravě výbor pro sociální politiku:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 131, se změnami a doplňky, které byly následně schváleny;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik tedy usnesení výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní dvě písemné přihlášky. Nejprve dostane slovo paní poslankyně Jitka Chalánková, poté pan kolega Miroslav Opálka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zde vyjádřila postoj poslaneckého klubu TOP 09. Vyslovujeme souhlas s tímto zákonem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan kolega Miroslav Opálka. Prosím o vaše slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Současný model, který doposavad funguje, vycházel při svém konstituování z obdobných modelů, které fungují a fungovaly v zahraničí. Problematika zaměstnanosti je totiž problém ryze regionální až mikroregionální, nikoliv krajský, jak se snaží nastínit nový návrh. Proto je i dnes výstavba úřadů práce rozdělena podle objektivních vlivů, a to na malé a velké. Je tedy operativní a minimálně zatěžuje centrum.

Nový návrh v podstatě transformuje současnou sekci zaměstnanosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí na generální ředitelství Úřadu práce ČR a chod státní správy dle mého přesvědčení zkomplikuje. I když se v důvodové zprávě hovoří o službách pro klienty, zákon dává důraz pouze na organizační uspořádání, takzvané škatule, škatule, hejbejte se! Hlavní mustr pro navržené změny byl odzkoušen už v problematickém projektu Institut trhu práce. Jde tedy o ovlivňování centralizovaných toků peněz, které nakrmí některé soukromé firmy, a o nově zřizované funkce. Dovolím si tvrdit, že i přechodné vstupní náklady se automaticky promění na náklady permanentně vyšší a poroste tlak na nové a nové personální pozice v centru a v krajích i na náklady na nové programové a hospodářské vybavení. Doufám, že podhodnocený ekonomický rozbor nebude nakonec dorovnáván na úkor sociálních dávek.

Projednáváme tedy návrh, který je zbrklý, je však politickým rozhodnutím. O tom svědčí i fakt, že předloha byla navržena v rámci § 90 k takzvanému zrychlenému projednávání, ale jen usnesení výboru pro sociální politiku přineslo, jak jistě vidíte, bohaté usnesení.

Považuji současný model za pružnější, který více odpovídá potřebám než model navrhovaný. Z toho důvodu znovu navrhuji zamítnutí předloženého tisku 131, neboť i politická rozhodnutí musí v praxi zachovat předpoklady stability a funkčnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Byl to tedy návrh na zamítnutí. O něm budeme hlasovat na začátku třetího čtení. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan kolega Martin Vacek má slovo.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl za klub Věcí veřejných vyslovit podporu tomuto návrhu a požádat vás také o podporu od vás. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o další přihlášky. Pan kolega Jeník.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych jenom krátce zareagoval na to, co tady bylo před chvílí řečeno, a jenom bych připomněl auditoriu, že tato myšlenka na národní úřad práce či na generální úřad práce, podle názvosloví, není nová. Tato myšlenka byla zpracována již v minulém volebním období jako jeden z nástrojů na zefektivnění činností úřadů práce. Zítra budeme projednávat státní rozpočet. Budeme se zabývat škrty, které jsou v tisku nazývány od orangutaních až po devastující apod. Děláme je proto, abychom dohromady dali státní finance a ozdravili je. Ale mimo škrtů se také státní rozpočet dotýká úsporných opatření. Tento zákon by měl také napomoci k zefektivnění činnosti úřadů práce tak, aby přinesl v této oblasti úspory. Jinak struktura fungování zůstává v podstatě velmi podobná. Jedná se skutečně o organizační a právní změny, kdy místo 77 samostatných úřadů s "ičem" tady bude jeden úřad, a kopíruje a v podstatě navazuje na strukturu České správy sociálního zabezpečení, která je takto organizována již řadu let, a myslím si, že v našem státě působí velmi dobře. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Paní poslankyně Milada Emmerová se hlásí. Prosím.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, i když stanovisko vlády k návrhu zákona o Úřadu práce ČR bylo souhlasné, přesto mě zaujal určitý odstavec, kde vláda doporučuje zvážit, zda by ustanovení o účinnosti návrhu zákona nemělo být koncipováno jiným způsobem, aby nemohla nastat hypotetická situace, že zákon nabude účinnosti bezprostředně po svém vyhlášení, aniž by byla dána dostatečná legisvakanční lhůta pro přípravu na jeho aplikaci.

Z tohoto důvodu předkládám návrh paragrafu 40 týkající se účinnosti. V § 40 se slova "prvním dnem kalendářního čtvrtletí, které následuje" nahrazují slovy "prvním dnem šestého měsíce následujícího". Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP