(16.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech.

Hlavním cílem navrhované úpravy je zjednodušení a dosažení souladu mezi právními předpisy Evropské unie a vnitrostátní úpravou. Jedná se o implementaci nařízení Evropské rady z června 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, nařízení, které vstoupilo v platnost 20. září 2009 a nabylo platnosti 1. září letošního roku. Toto nařízení nahrazuje dosavadní směrnice Evropské unie, která stanoví požadavky na výrobu, uvádění do oběhu a používání krmiv a doplňkových látek, které jsou transponovány do zákona o krmivech, a proto jsou v předkládaném návrhu zákona odstraněna všechna ustanovení, jejichž problematiku řeší toto nové nařízení, které je přímo použitelné.

Dále jsou v předkládaném návrhu novely zákona obsaženy změny ve vymezení pojmů, které vycházejí z citovaného nařízení a dalších předpisů Evropské unie. Některé pojmy byly duplicitně definovány přímo použitelnými předpisy Evropské unie a zákonem o krmivech, a proto byly ze zákona vypuštěny.

Návrh novely obsahuje také sankce za porušení ustanovení nařízení, protože stanovení sankcí je v tuto chvíli dáno do kompetence členských států. Problematika správních deliktů byla zpracována v souladu se zásadami regulujícími správní trestání tak, aby samotné sankce byly účinné, přiměřené a odrazující.

Redukci si vyžádaly i samotné formulace zmocňujících ustanovení, jejichž prostřednictvím ministerstvo ztransponovalo podrobnosti a technické údaje směrnice do prováděcího právního předpisu, neboť tyto podrobnosti jsou nyní zahrnuty do příloh nového nařízení. Tím dojde k redukci prováděcích vyhlášek k zákonu o krmivech.

Přijetí navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšení nároku na finanční prostředky ze státního rozpočtu ani z ostatních veřejných rozpočtů.

Tento vládní návrh zákona byl projednán zemědělským výborem Poslanecké sněmovny na 5. schůzi 18. listopadu 2010 a ten doporučil Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas bez připomínek.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 53/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje tohoto výboru, pana poslance Pavla Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, mně nezbývá než potvrdit slova pana ministra, který obsah zpravodajské zprávy vlastně přednesl za mě. Takže potvrzuji, že zemědělský výbor 18. minulého měsíce po semináři, který uspořádal k tematice tohoto návrhu zákona, přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, schválit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou, proto se vás ptám, zda chce někdo vystoupit a hlásí se do rozpravy. Není-li tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou, opět bez písemných přihlášek. Hlásí se ale pan zpravodaj Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovoluji si ve druhém čtení navrhnout jednu drobnou změnu ještě nad to, co bylo schváleno v zemědělském výboru, a to: V článku IV Účinnost se slova "dnem 1. ledna 2011" nahrazují slovy "1. dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Jedná se tedy pouze o změnu účinnosti tak, jak bylo dohodnuto i se zástupci navrhovatele. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan ministr Fuksa. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, já bych navrhl, aby mezi druhým a třetím čtením opět došlo ke zkrácení projednávání na 48 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji vám. A ještě se zeptám znovu, zda chce někdo vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, končím podrobnou zprávu. (Gongování.) Přivolám naše kolegy, aby mohli přijít k hlasování, a je zde žádost o odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím. Prosím přítomné i přicházející, aby se přihlásili svými kartami.

Myslím si, že budeme moci hlasovat. Pan zpravodaj nám shrne, o čem budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano. Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, v podrobné rozpravě byl přednesen jeden pozměňovací návrh, a to pozměňovací návrh, který jsem přednesl já a který se týká navrhované změny účinnosti, a dále byl přednesen návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Tento návrh přednesl za předkladatele pan ministr Fuksa. Doporučuji, abychom prvně hlasovali o pozměňovacím návrhu, který jsem přednesl já a který mění účinnost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ale o tomto návrhu bychom hlasovali až ve třetím čtení, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano. Přesně tak.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď budeme hlasovat...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jiné pozměňovací návrhy ani jiné návrhy nepadly, takže...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pouze o tom zkrácení lhůty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pouze o tom zkrácení lhůty, ale o tom budeme hlasovat již teď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Domnívám, že už všichni stačili přijít do jednacího sálu, zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 18 a táži se, kdo je pro, aby byla zkrácena lhůta pro třetí čtení na 48 hodin. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 18 bylo přítomno 134, pro 115, proti 6. Tento návrh jsme schválili.

 

Tím končí druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končí s poděkováním jak panu ministrovi, taktéž panu zpravodaji.

 

Můžeme zahájit další bod. Tím dalším bodem je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 83/ - druhé čtení

I tento vládní návrh uvede z pověření vlády ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím vás, pane ministře, abyste tak učinil.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážení poslanci a dámy poslankyně, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, takzvaného plemenářského zákona.

Opět cílem vládního návrhu zákona je zachovat vedení plemenné knihy starokladrubského koně. Jedná se o jedinečné plemeno historicky spjaté s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Vltavou (?), jehož kmenové chovné stádo bylo prohlášeno podle zákona o státní památkové péči za součást národní kulturní památky hřebčín Kladruby nad Labem. Podle stávající právní úpravy plemennou knihu starokladrubského koně může vést pouze Národní hřebčín Kladruby, státní podnik. Vzhledem k transformaci státního podniku na státní příspěvkovou organizaci umožní navrhovaná novela převzetí této činnosti státní příspěvkovou organizací Národní hřebčín Kladruby nad Vltavou (?).

Dále se tímto zákonem zrušuje povinnost testovat hybridní prasata, dále v souladu s nařízením Evropské komise z roku 2008 se mění některé povinnosti při předávání průkazu koně, o kterém jsme tady podrobně hovořili při prvním čtení. V souladu také s Evropskou směrnicí Ministerstvo zemědělství vypracovává a aktualizuje seznam uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků prasat a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zřizuje se příloha plemenářského zákona obsahující seznam neplemenných ryb, které již nejsou aktuální. Dosavadní pojem neplemenné ryby se nahrazuje širším pojmem, a to "živočichové pocházející z akvakultury". A je to v souladu s evropskými právními předpisy a veterinárním zákonem. Plemenářský zákon nyní bude pouze odkazovat na prováděcí vyhlášku k veterinárnímu zákonu, která obsahuje úplný seznam těchto vodních živočichů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP