(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 25."

Zahajuji hlasování o tomto textu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 102, přihlášeno je 152, pro hlasovalo 134, proti jediný, takže to bylo přijato.

 

Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu senátorovi i zpravodaji a můžu ukončit projednávání tohoto bodu 58.

 

A nyní mám tady návrh bodu číslo

 

20.
Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších
na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 131/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Byl tady návrh to projednávat podle § 90 odst. 2. To bylo navrženo. A já tady jenom mám veto, které je tady k dispozici s podpisy (ukazuje) poslanců ČSSD na to, abychom projednávali tento zákon podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 131/1.

Já bych nyní požádal, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Martin Vacek. Prosím pana poslance.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych úvodem rád řekl, že jsem velmi potěšen jako předseda výboru pro sociální politiku, že máme před sebou materiál, který hovoří o tom, že nebudeme jenom škrtat, ale že chceme podpořit zaměstnanost. Všichni víme, že úřady práce v ČR fungují tak, že naši občané často kritizují nejen jejich uspořádání, jejich činnost, ale také důsledky těchto úřadů na každého občana v ČR.

Tisk, který máme před sebou, navrhuji já jako předkladatel a skupina poslanců. Deklarovaný cíl navrhované úpravy... Já budu hovořit velmi stručně, abyste z toho získali ten dojem, který by byl žádoucí.

Vytvoření nového uspořádání služeb v oblasti zaměstnanosti je klíčové. Chceme tímto materiálem dosáhnout toho, aby se snížily náklady na zajištění stávajících činností v oblasti zaměstnanosti, chceme docílit oddělení a posílení tvorby strategie, koncepce, legislativy politiky zaměstnanosti a realizace politiky zaměstnanosti.

Dneska funguje na území ČR 77 úřadů práce. Naším cílem je dosáhnout koncepční změny v organizaci činností těchto úřadů a naším cílem také je, abychom vytvořili podmínky pro zlepšení komunikace a spolupráce krajských úřadů s úřadem práce, krajskou samosprávou a ostatními aktéry na trhu práce na území jednotlivých krajů. Chceme soustředit vybrané činnosti a úkoly úřadů práce na okresní úrovni na krajský úřad a zefektivnit výkon politiky zaměstnanosti.

Krátce vás seznámím s dopady navržené úpravy. Vytvoření nového organizačního uspořádání umožní realizovat celou řadu provozních úspor, zejména pak provádět centrální nákupy, centrálně obstarávat provozní záležitosti a dle potřeby dislokovat zaměstnance. Zcela transparentně se zjednoduší metody řízení, sjednotí se koordinace politiky zaměstnanosti s potřebami samosprávy. Dopady v případě, kdy by nebyla úprava přijata, budou následující: bude zachován nepružný model řízení, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí přímo řídí 77 subjektů; nedojde k finančním úsporám; každý úřad práce i nadále bude samostatnou účetní jednotkou s vlastními provozními útvary a samostatnou personální politikou; nedojde k sjednocení rozhodování a bude zachována určitá nekonzistentnost; nesjednotí se vnitřní organizační uspořádání.

Považuji tento zákon za klíčový a průlomový ve vztahu k podpoře v zaměstnanosti. Děkuji vám za pozornost.

Pardon. Jen doplním, že bych chtěl požádat o to, aby lhůta byla zkrácena o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám zpravodajku pro prvé čtení poslankyni Miladu Emmerovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předložený návrh zákona se zabývá zásadní organizační změnou úřadů práce, které byly zakládány od roku 1990 s působností v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory, zřízené zákonem o zaměstnanosti a o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti. Soustava je dvoustupňová, ústředí řídí přímo 77 subjektů s působností vymezenou územím okresu. Zřizují se detašovaná pracoviště, a tím působí na zhruba 250 místech v oblasti zaměstnanosti a zhruba na 400 místech v oblasti státní sociální podpory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP