(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dámy a pánové, přestávka skončila, budeme pokračovat pevně zařazeným bodem, kterým je

 

68.
Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009
/sněmovní tisk 6/

Materiál uvede ministr zemědělství pan Ivan Fuksa. Já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený materiál je plněním usnesení vlády České republiky z května roku 2006, kdy je ukládáno předkládat informaci pro potřeby Poslanecké sněmovny.

Materiál obsahuje základní informaci o realizaci programu protipovodňových opatření v roce 2009, tj. o realizaci programu Podpora prevence před povodněmi II programu zaměřeného na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a výstavbu vodních nádrží a realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření.

Program Podpora prevence před povodněmi II navazuje na úspěšnou první etapu programu, která byla realizována v letech 2002 až 2007 s náklady ve výši přes 4 mld. korun. Hlavním úkolem druhé etapy tohoto programu je další snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových oblastech vodních toků, posílení akumulace v údolních nivách a zvýšení kapacity koryt v intravilánech. Program je zabezpečen finančními prostředky ve výši na 10 mld. korun.

Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží navazuje na první etapu tohoto programu, kdy bylo vybudováno cca 230 akcí nákladem převyšujícím 2 mld. korun. Hlavním cílem tohoto programu je zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a obnova vodohospodářských funkcí rybníků a vodních nádrží s ohledem na jejich význam při omezování extrémních hydrologických situací povodní, sucha a - zvláště v poslední době - bleskových povodní. Předpoklad financování tohoto programu v letech 2007 až 2013 jsou 4 mld. korun, z čehož představují 1 mld. korun kapitálové výdaje a 3 mld. korun běžné výdaje neinvestiční.

Výše zmíněné programy jsou dále vhodně doplňovány realizací pozemkových úprav, které částečně napomáhají s přípravou staveb, a o investiční opatření dle schválených plánů, společných zařízení pozemkových úprav, přičemž výběr jednotlivých akcí je prováděn v návaznosti na akce jednotlivých správců vodních toků.

Čerpání obou programů v gesci Ministerstva zemědělství probíhá uspokojivě a při zachování současného čerpání prostředků se na konci trvání obou programů dá předpokládat využití veškerých zabezpečených finančních prostředků. V roce 2009 se současně podařilo nastartovat a realizovat i čerpání realizace pozemkových úprav. Celkem druhá etapa programu, nebo efekty druhého programu, budou vyhodnoceny až po realizaci veškerých protipovodňových opatření, tzn. v celém období za rok 2002 až 2013. Již dnes se však jeví jako velmi účinné a prospěšné pokračovat ve zvyšování protipovodňové ochrany také v dalších letech, tzn. i po roce 2013, v platnosti nového programového období.

Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o akceptaci tohoto materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Usnesení zemědělského výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 6/1. Teď prosím pana zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Papeže, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Hezký den. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já pouze doplním ve své zpravodajské zprávě úvodní slovo ministra zemědělství o informaci o tom, že po prvních dvou letech realizace programu - to znamená letech 2007 a 2008 - došlo v roce 2009 k výraznému nárůstu čerpání finančních prostředků ze strany příjemců dotace. V roce 2009 to bylo cca 2 mld. korun. Při zachování této úrovně čerpání roku 2009 by do konce trvání programu měly být vyčerpány veškeré zabezpečené finanční prostředky na uvedený program.

A k tomu ještě jednu poznámku. Ke zvýšenému čerpání finančních prostředků v roce 2009 přispěla také tzv. malá povodňová novela vodního zákona přijatá v roce 2008, která umožňuje řešit i majetkoprávní vazby.

Dovolte mi, abych vás informoval o tom, že zemědělský výbor projednal uvedený materiál na své 2. schůzi dne 8. září a přijal k němu usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 6/1. V tomto usnesení zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009 vzít na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Dříve než otevřu rozpravu, chci vás seznámit s tím, že paní předsedkyně Němcová se omlouvá z jednání dnešního dne od 12 hodin a dále se omlouvá z celého zítřejšího jednacího dne.

Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil písemně. Já se ptám, kdo si přeje vystoupit a hlásí se z místa. Nevidím nikoho a obecnou rozpravu tedy uzavírám. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych formálně v podrobné rozpravě navrhl usnesení, které jsem již avizoval: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009, sněmovní tisk 6."

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Do podrobné rozpravy se dále již nikdo nehlásí, proto i tuto rozpravu uzavírám. Ptám se pana předkladatele i zpravodaje, zda chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Nechtějí. Můžeme tedy hlasovat o předneseném návrhu pana zpravodaje.

Zavolám naše kolegy. Upozornila bych vás, že by bylo dobré, kdyby se počet přítomných v sále fakticky zvýšil. Myslím, že provedu odhlášení, protože se mi zdá, že stav neodpovídá skutečnému stavu. Já vás tedy odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Počkám, až doběhnou naši kolegové...

 

Nyní tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesený návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 55 z přihlášených 116 poslanců pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Následujícím bodem je

 

69.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2009
/sněmovní tisk 31/

I tento materiál uvede pan ministr zemědělství Ivan Fuksa, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, zpráva o stavu zemědělství za rok 2009 je předkládána Poslanecké sněmovně České republiky na základě zákona 252/1997 Sb., o zemědělství. Zpráva v důsledku změn ve statistických zjišťováních uvádí ve většině případů odhadovaná data aktuálního roku a konečná nebo zpřesněná data roku předchozího. Ekonomické výsledky agrárního roku jsou prezentovány zejména definitivními údaji souhrnného zemědělského účtu Českého statistického úřadu za rok 2008 a druhým odhadem za rok 2009. Součástí zprávy z roku 2009 je souhrn, jenž obsahuje i návrh na opatření v oblasti agrární politiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP