(17.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Takže i když odstraníme tuto nespravedlnost vůči lidem zdravotně postiženým, tak přesto tady zůstává stále otazník, že to je sice systémová záležitost, která byla uvedena do praxe a která se dotýká spousty dalších lidí, kteří mnohdy, ačkoliv zabuší na dveře radnice, tak se nedočkají odezvy v tom, že by jim byla nabídnuta možnost tyto hodiny odpracovat, a tím vlastně automaticky přicházejí o sociální zajištění.

Je to věc, která skutečně je k diskusi, ale nemá smysl v této chvíli ji příliš rozvádět. Jenom jsem chtěl zdůraznit, že nešlo o drobnou legislativní chybu, ale stejně jako mnoho jiných věcí, které byly v rámci baťohu, šlo o záměr ušetřit na těch nejpotřebnějších v době takzvaných Topolánkových, Nečasových a dalších balíčků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Protože do skončení rozpravy nepadla námitka proti projednávání podle § 90 odst. 2, budeme rozhodovat - pokud je zájem o závěrečná slova - není tomu tak, tak i bez závěrečných slov. Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1033 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 77 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 77, z přítomných 124 pro 92, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to rozpravou podrobnou, protože návrh byl schválen. Nebudu opakovat, že je možné podat jenom návrhy změny termínu účinnosti, opravy legislativně technických, gramatických, písemných či tiskových chyb. Protože nemám žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí, tedy končím i podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova, paní navrhovatelko, pane zpravodaji? Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Aleny Páralové, Zdeňka Škromacha, Miroslava Opálky a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1033."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 78, z přítomných 124 pro 95, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod 47.

 

Vidím přihlášku předsedy klubu sociální demokracie Bohuslava Sobotky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád požádal, až zazní úvodní slova v rámci bodu 48, který teď máme projednávat, to znamená školský zákon, tak bych rád po přednesení úvodních vystoupení předkladatele a zpravodaje požádal o 20 minut na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. To učiním podle vašeho návrhu. Mám radost z toho, že mohu zahájit a alespoň rozjednat bod

48.
Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka,
Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala
a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení, a to podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1038. Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan poslanec Petr Bratský, který tady bude za navrhovatele. Mám malou složitost, protože je řádně omluven pan kolega Walter Bartoš, který byl zpravodajem pro prvé čtení.

Žádám pana místopředsedu výboru Milana Bičíka, který mě informoval, že výbor má nějaký návrh na jiného zpravodaje. Pan poslanec Milan Bičík. Prosím, abyste informaci, kterou jste mi říkal, přednesl Sněmovně.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, teď jsem trochu v rozpacích, protože jsme se domlouvali vzhledem k nepřítomnosti pana zpravodaje, který byl určen organizačním výborem, pana Bartoše, na tom, že by funkci zpravodaje převzal pan kolega Ohlídal. Pan kolega Ohlídal, jak ovšem vidím, je jedním z předkladatelů, takže se ptám, jestli je možné, aby zaujal místo zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jednací řád tomu nebrání. Závisí na Poslanecké sněmovně, jestli to odsouhlasí. Pokud nemáte jiný návrh za výbor, tak nechám o tomto návrhu hlasovat.

 

Poslanec Milan Bičík: V tom případě vás, pane předsedající, protože pan kolega Ohlídal s tímto návrhem souhlasí, prosím, abyste nechal o tomto návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Požádám Sněmovnu o rozhodnutí o změně zpravodaje. Vzhledem k tomu, že jde o zpravodaje v prvém čtení a zpravodaje určil organizační výbor, musí Sněmovna rozhodnout svým hlasováním. Budeme hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení - místo pana poslance Waltra Bartoše je navržen pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 79. Ptám se, kdo je pro to, aby zpravodaje k tisku 1038 dělal pan poslanec Ivan Ohlídal. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 79, z přítomných 125 pro 71, proti 3. Návrh byl přijat. Zpravodajem pro prvé čtení bude pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Budeme tedy pokračovat přednesem úvodních vystoupení. Žádám nyní pana poslance Petra Bratského, aby za navrhovatele předložený návrh zákona uvedl. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Upřímně řečeno, zákon, který máme před sebou, je zákonem, na kterém jsme se shodli na výboru. Jsou to technické věci, které jsou třeba k tomu, aby se maturity, které budou ve školním roce 2010, mohly rozjet bez problémů. Odstraňuje některé závady. Objevily se jenom drobné nedostatky, které lze vyhláškou změnit. Já myslím, že to je možná ta věc, kvůli které bude chtít klub sociální demokracie za chvíli ještě zasedat.

Jinak nemám co dodat. Byla tam shoda celého politického spektra ve školském výboru. Myslím si, že je to jeden z těch zákonů, který by bez problémů mohl projít s pomocí § 90 již v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Nyní se slova ujme pan zpravodaj Ivan Ohlídal. Pane zpravodaji, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP