(18.40 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Dá se to dokázat na mnoha konkrétních příkladech. Když bude nutné, v rozpravě mohu uvést konkrétní příklady, kdy takovýto způsob hodnocení, tzv. kafemlejnek, může vést k naprosto nesmyslným výsledkům a k naprosto nehodnotnému rozdělování financí v rámci právě té institucionální podpory.

Naše novela vlastně vrací situaci v hodnocení vědeckých výsledků jednotlivých institucí a k rozdělování financí do situace před komplexní novelou tohoto zákona, která byla schválena v březnu roku 2009. Tímto způsobem chceme získat čas na to, abychom našli v naší republice daleko rozumnější a efektivnější způsob hodnocení vědeckých výsledků, hodnocení vědeckých a výzkumných institucí a také abychom dosáhli daleko rozumnějšího a efektivnějšího způsobu rozdělování finančních prostředků v rámci tzv. institucionální podpory.

Když si vezmeme příklad z vyspělého zahraničí, tak tam máme mnoho příkladů, jaký ten systém, ten kvalitní systém hodnocení by měl být. Myslím si, že není třeba ani vymýšlet nic nového, stačí převzít způsoby hodnocení a rozdělování financí z vyspělých zemí, kde se jejich systémy osvědčily.

V této fázi svůj výstup ukončím a jenom bych chtěl předem avizovat, že se tímto, pane předsedající, hlásím do rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Ohlídalovi. Jeho přihlášku do rozpravy eviduji. Teď se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Bičík, resp. procedurální. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, kolegové, pane předsedající, dovolte, abych jménem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu navrhl jako náhradního zpravodaje tohoto sněmovního tisku kolegyni Mertinovou, která již sedí u stolku zpravodajů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za tento návrh. Paní kolegyně Mertinová je místopředsedkyni výboru, myslím, že to půjde, ale musím to nechat odhlasovat bez nějakého většího...

 

Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem, aby zpravodajkou pro prvé čtení byla paní poslankyně Marcela Mertinová.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 91 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 126 pro 96, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Prosím tedy paní poslankyni Marcelu Mertinovou, aby se ujala své zpravodajské zprávy. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, novelou zákona číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, provedenou zákonem č. 110/2009 Sb., došlo s účinností od 1. července 2009 ke změně pravidel podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Novela doplnila do zákona ustanovení: Rada pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových kapitol návrh výše výdajů pouze na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, a to v členění podle výzkumných organizací. Návrh vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých pěti letech, z národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice - § 5a odstavce 2 písm. b). Dále novela stanovila, že správci rozpočtových kapitol zpracují návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace svých kapitol tak, aby návrh výše výdajů na institucionální podporu výzkumných organizací byl dále členěn podle jednotlivých výzkumných organizací. Současně novela u závazného ukazatele pro tvorbu jednotlivých rozpočtových kapitol, kterým je institucionální podpora výzkumných organizací, (stanovuje?) podmínku, že se uplatňuje "podle zhodnocení jimi dosažených výsledků" - § 6 odstavec 2 písm. c).

Pokud jde o podmínky poskytnutí institucionální podpory, pak novela stanovila, že tuto podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých pěti letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel přitom může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.

Je zjevné, že tento způsob přidělování prostředků na výzkum a vývoj poskytovatelům i jednotlivým výzkumným organizacím, zakotvený v zákoně číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 110/2009 Sb., a vypracovaný Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, je třeba zásadně změnit. Stávající způsob vede k neodůvodněnému rozkolísání systému institucionální podpory výzkumu a vývoje v České republice. Velké změny založené na administrativních postupech v některých případech přímo ohrožují samu existenci výzkumných organizací bez skutečného zhodnocení jejich výkonu a kvality.

Předložená novela má umožnit, aby příprava státního rozpočtu na výzkum a vývoj nebyla v dalších letech vázána těmito ustanoveními zákona, která by vedla k nežádoucím dopadům na financování velké části výzkumných organizací, a poskytnout potřebný čas pro změny, které lze očekávat jako výsledek připravované série kulatých stolů k systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a projektu mezinárodního auditu v systému výzkumu a vývoje v České republice, který v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost řeší Ministerstvo školství.

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy. Návrh zákona nemá žádné přímé dopady na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které mám jako první přihlášku pana poslance Ohlídala, poté pan kolega Boháč a poté pan kolega Milan Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že nebude možné k projednávání využít § 90 jednacího řádu Sněmovny Parlamentu České republiky, tak už teď, abych nezapomněl, navrhuji zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zdeněk Boháč v rozpravě, připraví se pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem předsednictva České konference rektorů k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tisk číslo 991.

1. Česká konference rektorů vyjadřuje s tímto návrhem nesouhlas.

2. Česká konference rektorů vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, aby byl tento návrh projednáván ve stavu legislativní nouze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP