(9.50 hodin)

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Tímto zákonem se navrhuje prodloužení doby, v níž fyzická osoba, která nemá odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, může povolání pedagogického pracovníka vykonávat. Podle stávající právní úpravy musejí pedagogičtí pracovníci dokončit toto vzdělávání do konce letošního roku. Byla tu lhůta pěti let. Pro vaši informaci, navrhuje se prodloužit tuto lhůtu o pět let, mimo jiné i proto, že není dostatek společností, které zajišťují vzdělávání pedagogických pracovníků.

Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem a Ústavou České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.

Vzhledem k naléhavé potřebě uplatnění navržené novely nejpozději k 1. lednu 2010 je účelné schválit návrh zákona co nejdříve. Proto se navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, jak už předznamenala paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že je dnes omluvena ministryně školství, požádala některého z kolegů z vlády, aby přečetl stanovisko vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Bičík. Pane poslanče Bičíku, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážení dva přítomní členové vlády, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, budu se snažit stručně a vystoupím pouze jednou, abych jednání neprodlužoval.

Ve Sněmovně už leží delší dobu vládní návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Je to sněmovní tisk č. 746. Vzhledem k řadě výhrad k jeho ustanovením nebyl dosud předložen přímo nám, do Sněmovny, sem, k projednání. Existuje určitá dohoda o postupu dalších prací a konzultací na tomto návrhu zákona a je už dneska zcela zřejmé, že s největší pravděpodobností nebude buď ani přijat, nebo určitě nebude projednáván s konečným závěrem do konce roku. Současně se však, jak uvedl pan předkladatel, blíží konečný termín přechodného ustanovení v tomto zákoně, který se týká možnosti pedagogických pracovníků, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady podle § 3 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. S touto výjimkou je možno pracovat jako pedagog i nadále bez kvalifikačního předpokladu, bez splnění kvalifikačních požadavků. Konečným termínem platnosti uvedené výjimky je 31. prosinec tohoto roku. To tedy znamená, že k 1. 1. roku příštího by všichni dosavadní pedagogové nesplňující kvalifikační požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících museli školství opustit. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně významné procento pracovníků ve školství, jsou dost časté hlasy, které tvrdí, že výsledkem by byl rychlý kolaps regionálního školství.

Podstatou projednávaného návrhu je tedy prodloužit výše uvedenou výjimku, umožnit pedagogům bez požadované kvalifikace, kteří již na školách působí, jejich další působení až do roku 2014, a to s tím, že do této doby musí uvedení zahájit studium, kterým tu potřebnou, chybějící kvalifikaci získají.

Jak zde bylo řečeno, vzhledem k naléhavosti navržené úpravy předkladatelé doporučují projednání novely ve zkráceném čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Stanovisko vlády je ve vztahu k obsahu návrhu kladné. Připomínka týkající se legislativního zpracování není podle stanoviska legislativního odboru Poslanecké sněmovny důvodem pro odmítnutí návrhu nebo důvodem pro odmítnutí jeho projednání ve zkráceném čtení.

Vlastní návrh byl zpracován s vědomím a souhlasem zástupců všech politických klubů zabývajících se oblastí vzdělávání. Také já jako zpravodaj projednání návrhu ve zkráceném čtení a jeho schválení doporučuji a chtěl bych vás informovat, že vzhledem k návrhu na zkrácené projednání jsme tento návrh projednali alespoň v podvýboru pro školství výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s kladným neoficiálním doporučením pro vás jako pro Sněmovnu.

To je ke zpravodajské zprávě vše. V zájmu hladkého projednání se vzdávám osobního vystoupení v rozpravě, protože se domnívám, že k tomu bude dostatek příležitostí, zejména co se týče důvodů, okolností, za kterých tento problém vznikl. Domnívám se, že k projednání těchto otázek bude dostatek příležitostí, až budeme projednávat tu velkou novelu, tedy sněmovní tisk 746. Vše.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám... A, pan poslanec Ohlídal se hlásí. Omlouvám se, tedy mám přihlášku, a to pana poslance Ohlídala, kterému tímto udílím slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chápu, že budeme muset předloženou novelu zákona o pedagogických pracovnících schválit, ale nemám z toho ani trochu radost, a to proto, že tímto schválením vlastně petrifikujeme určitý neblahý stav v našem regionálním školství, a to ten stav, že asi dvacet procent nekvalifikovaných učitelů učí naše děti na základních a středních školách.

Musím konstatovat, že existuje a je zřetelný pokles úrovně našeho základního i středního školství, což je například možné dokumentovat tím, že v různých žebříčcích, ve kterých se testují znalosti žáků a studentů základních a středních škol, které jsou vytvářeny pomocí orgánů OECD a ve kterých se srovnávají jednotlivé země, v poslední době dopadáme velmi špatně. Jsme tam až úplně vzadu, na posledních místech, i když před pár lety ještě naši žáci a studenti v těchto žebříčcích uspěli a byli na místech předních. To, že vzdělávání na základních a středních školách není v pořádku, není na dostatečné úrovni, vidíme i na vysokých školách při přijímacích řízeních a v prvních ročnících vysokých škol.

Důvodů pro tento stav je několik. Jeden z nich je právě ten, který jsem už vlastně implicitně zmínil, tzn. nedostatečná kvalifikace u mnoha učitelů na základních a středních školách. Tím, že prodloužíme o pět let lhůtu, kdy si ti nekvalifikovaní mají kvalifikaci na vysokých školách doplnit, asi moc nespravíme. Pochybuji, že ti lidé, kteří měli možnost si na vysokých školách vzdělání doplnit a nedoplnili, to udělají za dalších pět let. Ti, kteří neměli možnost, protože obory na vysokých školách nejsou otevřeny, si také moc nepolepší, protože, jistě víte, na vzdělávací činnost na vysoké školy rok od roku klesá dotace ze státního rozpočtu. V roce 2010 bude opět nižší než v roce 2009, takže vysoké školy nebudou mít peníze na otevírání nových oborů.

Situace je tedy podle mě velmi nepříjemná. Já do určité míry chápu pragmatismus předkladatelů. Skutečně, kdyby těch dvacet procent nekvalifikovaných učitelů ze základních a středních škol odešlo, došlo by k chaosu a možná kolapsu některých škol. Přesto zde vystupuji a říkám to, abychom si uvědomili, co vlastně schválením této normy způsobujeme.

Myslím si, že tak jak to říkal zpravodaj pan poslanec Bičík, je nutné se zamyslet nad tímto stavem a možná provést v nejbližší době znovu novelizaci tohoto zákona o pedagogických pracovnících, která by tu lhůtu, tu další prodlužující lhůtu v délce pěti let, zkrátila, například na dva nebo tři roky.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP