(12.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Poslední poznámka. Na přání Advokátní komory zavádíme talár pro advokáty, neboť advokáti tak budou mít pocit, že jsou jaksi rovnocennými protivníky státním zástupcům a že tedy jsou rovnocennou stranou soudního sporu.

To je vše. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Slovo má nyní zpravodaj pro prvé čtení. Měl jim být pan poslanec Jeroným Tejc. Po dohodě ale budu muset poprosit Sněmovnu, aby ho mohla vystřídat paní poslankyně Hana Šedivá. Proto vás prosím, musíme o tom rozhodnout hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 256. Táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje v prvém čtení na paní poslankyni Hanu Šedivou. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 256 přítomno 136, pro 102, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Prosím paní poslankyni Hanu Šedivou, aby se ujala své zpravodajské povinnosti.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, zbytku vlády, pan kolega Tejc mi tady nechal jednu poznámku. Já se k ní musím připojit. Na úvod musíme oznámit, že jsme oba dva činní advokáti a že doufáme, že nám Sněmovna nevytkne některé další námitky a připomínky, které budou v průběhu projednávání tohoto zákona.

Pan ministr v úvodním slovu řekl, co všechno obsahuje novela zákona o advokacii a předpisů souvisejících. My se domníváme, že je to uděláno dobře, ale je řada případů, nebo řada věcí, které by se ještě v této chvíli, kdy je zákon otevřený, mohly upravit. Navrhuji tedy, abychom tento zákon propustili do druhého čtení, a v ústavněprávním výboru si dovolíme s kolegou Tejcem ještě dát nějaké další podněty, které by bylo vhodné do zákona o advokacii zapracovat. Jak jsem již říkala, navrhuji, abychom tento zákon propustili do druhého čtení a aby byl přikázán ústavněprávnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, proto se táži, zda se někdo hlásíte do této rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Je před námi tedy hlasování o návrhu na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhuje přikázat tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo další návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 257. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání ústavněprávnímu výboru? Kdo je pro? Kdo je proti|?

Hlasování s pořadovým číslem 257 skončilo. Přítomno 136, pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Tím končí projednávání bodu č. 28, sněmovního tisku 560 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Můžeme přistoupit ke dvěma posledním bodům před polední pauzou. Ty jsme si pevně zařadili jako první a druhý bod před polední pauzou. Prvním je bod

 

96.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení
Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou
o ochraně a výměně utajovaných informací
/sněmovní tisk 606/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo bych měla nyní požádat pana ministra Langera, ale vidím, že jej zastoupí ministr školství. Pan ministr Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, Česká republika se nedávno stala členem Evropské kosmické agentury. Evropská kosmická agentura je mezinárodní organizací zřízenou Úmluvou o Evropské kosmické agentuře, která byla podepsána dne 30. května 1975. Hlavním cílem této organizace je podpora a rozvoj kosmického výzkumu a technologií pro mírové účely. Z tohoto hlediska je ESA rovnocenným partnerem dalších, zejména národních kosmických agentur. Po přístupu České republiky je členem Evropské kosmické agentury 18 evropských států.

Vzhledem k náročnosti kosmického výzkumu a pokročilosti technologií při něm využívaných má řada informací vyměňovaných v rámci kosmické spolupráce mezi jednotlivými státy navzájem a při jejich styku s ESA povahu utajovaných informací. Z toho důvodu je Úmluva o Evropské kosmické agentuře a souvisejících podmínkách doplněna smlouvou mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o zřízení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně, dále jen Smlouva podepsaná v Paříži dne 19. srpna 2002.

Přistoupení k této smlouvě je z hlediska České republiky důležité nejen z hlediska samotného členství v ESA a spolupráce v oblasti kosmického výzkumu, ale i vzhledem ke kandidatuře České republiky na umístění sídla dozorčího úřadu Galileo. Tento úřad má spravovat evropské navigační systému Egnos a Galileo a vzhledem k roli ESA v těchto programech se předpokládá vzájemná úzká spolupráce, která bude vyžadovat také výměnu utajovaných informací. Proto je uzavření smlouvy důležitým prvkem úspěšné kandidatury České republiky na sídlo GSA, tedy Galilea.

Smlouva stanovuje základní principy ochrany utajovaných informací, které jsou obdobné těm, jež jsou uplatňovány v členských státech Evropské unie a NATO a v bilaterálních smlouvách, které Česká republika v této oblasti již sjednala. Smluvní strany se zavazují, že zajistí ochranu utajovaných informací, jejichž původcem je ESA nebo které byly ESA poskytnuty členským státem a které jsou jako takové označeny, a dále utajované informace členských států poskytnutých jinému členskému státu v souvislosti s programem, projektem nebo smlouvou ESA. Základní principy ochrany respektují princip původce, tj. utajovaná informace může být použita pouze ke stanovenému účelu, nesmí být poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu původce a stupeň utajení nesmí být změněn nebo zrušen bez souhlasu původce.

Smlouva dále upravuje mimo jiné základní principy personální bezpečnosti a postup v případě bezpečnostního incidentu. Smlouva ve vztahu k České republice vstoupí v účinnost 30 dní poté, co uloží své listiny o přistoupení u depozitora, kterým je francouzská vláda.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Liškovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Exnera, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 606/1.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás informoval, že všichni přítomní členové zahraničního výboru hlasovali pro usnesení, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s ratifikací uvedené smlouvy, což je vyjádřeno v uvedeném tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí, ale nevidím, že by tak někdo činil, proto rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, tak jak bylo navrženo zahraničním výborem. Toto usnesení máme všichni k dispozici v písemné podobě. Proto mohu zahájit hlasování pořadové číslo 258. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 258 přítomno 133, pro 96, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Já tedy děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Vypořádali jsme se tím s bodem 96, sněmovním tiskem 606 ve druhém čtení.

 

Můžeme projednávat další bod. Je jím

 

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický
výzkum na jižní polokouli, podepsaný v Paříži dne 12. července 1974
/sněmovní tisk 639/ - prvé čtení

 

Pana ministra školství Ondřeje Lišku prosím o úvodní slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji, paní předsedající. Já budu mluvit na upozornění některých svých kolegů tišeji.

Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, dále jen ESO, jejímž třináctým členem, členským státem je Česká republika, byla založena v uvedeném roce s cílem zorganizovat mezinárodní spolupráci členských států, spojit personální a finanční možnosti k výstavbě observatoře vybavené špičkovými přístroji a posílit konkurenceschopnost Evropy v oboru astrofyziky, v němž do té doby dominovaly Spojené státy americké.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP