(14.20 hodin)
(pokračuje Julínek)

Z hlediska sektorového systému uznávání odborných kvalifikací dochází k rozšíření oblastí automatického uznávání profesních kvalifikací, např. lékařských specializací.

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo novely zákona č. 95 a č. 96 tak, aby byly v souladu s touto novou směrnicí. A zároveň po mém nástupu na Ministerstvo zdravotnictví toto doplnilo některé aktuální problémy týkající se vzdělávání lékařů. A jako jeden z nejznámějších, o kterém byl řeč, je např. vzdělávání a samozřejmě řešení nedostatku praktických lékařů.

Jenom stručně vyjmenuji to, co je nad rámec euronovely v zákonech č. 95, eventuálně č. 96. Je to zjednodušení procesu akreditace - akreditovaná zařízení dokládají při prodloužení pouze změněné skutečnosti, nemusí dělat celou novou akreditaci. Umožnění akreditací i na část vzdělávacích programů, což je velmi důležité pro vzdělávání praktických lékařů, tak, že může třeba praktik školit praktika nebo okresní nemocnice svého lékaře a on nemusí být tři nebo čtyři roky ve městě, kde je fakultní nemocnice. Zmocnění stanovit činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů vyhláškou, možnosti absolvovat tzv. kmeny vzdělávání, kdy se daleko lépe dá přecházet z oboru do oboru, což zvyšuje pružnost pracovního trhu ve zdravotnictví. Pro vymezené účely bude možné započítat jako výkon povolání lékaře i činnosti vzdělávací, tzn. dneska i někteří PGD (?) lékaři nemohou mít uznánu praxi do svého specializačního vzdělání. Zjednodušuje se vzdělávání zubních lékařů, což má určitě vliv také na to, aby jich mohlo více vstoupit na trh, kde víme, že je problém se strukturou věkovou u zubních lékařů. A jsou tam samozřejmě ještě další reflexe praktických problémů ve vzdělávacím procesu ve zdravotnictví.

Děkuji za pozornost a omlouvám se za rychlý vstup a zadýchanost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec Petr Bratský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, paní místopředsedkyně. Milé kolegyně, vážení kolegové, rozsáhlá novela implementace směrnice Evropské unie k uznávání kvalifikací obsahující téměř 900 stran je na rozdíl od těch novel, které na nás dopadají z evropského práva, téměř zcela opravdu ve prospěch našich občanů bez jakýchkoliv pochybností.

Chtěl bych poděkovat panu ministrovi, že to tak krásně uvedl, protože větší část této novely se týká opravdu zdravotnických záležitostí. Proto v podrobné rozpravě budu chtít navrhnout, aby mimo školského výboru ji projednal ještě výbor zdravotnický a určitě i výbor pro evropské záležitosti.

Jinak si dovoluji doporučit, abyste ti z vás, kteří máte o tuto věc zájem, si těch 900 stran prostudovali. Máme určitě všichni právo na některé drobné úpravy, ale předpokládám, že z výborů asi příliš novinek, které by obohatily tuto věc ve prospěch našich občanů, nezazní, ale jsem samozřejmě připraven se zhostit zpravodajského úkolu ve prospěch vás, našeho práva i našich občanů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zdali si někdo přeje vystoupit v obecné rozpravě k tomuto sněmovnímu tisku. Není tomu tak. Končím rozpravu obecnou.

Předpokládám, že vzhledem k neexistující rozpravě si ani pan ministr nebude přát přednést závěrečné slovo, ani pani zpravodaj. Nemáme o čem rozhodovat, neb nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

Přesto se hlásí pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, pane předkladateli, pane zpravodaji, já jsem velmi uvítal, prostřednictvím paní předsedající, vaše stanovisko, že byste rád, aby zde zazněl návrh na předložení a projednání příslušného tisku č. 361 ve zdravotním výboru. Ale vzhledem k tomu, že celý tento materiál, který někteří máte s sebou, obsahuje 26 částí a týká se kromě zákona lékařského, zákona o zdravotnických povoláních, také některých dalších zákonů, které mají v gesci hospodářský výbor a sociální výbor, tak předpokládám, že pan zpravodaj svůj návrh již vznesl, a dovolil bych si rozšířit tento návrh o návrh, aby zákon a návrh novely zákona projednaly také výbor hospodářský a výbor sociální. Poprosil bych členy zemědělského výboru, aby sami zvážili, zda nechtějí projednat tyto dvě novely, které se týkají zákonů v jejich gesci, ale to nechci navrhovat.

A protože je to zákon velmi složitý, domnívám se, a zvažte to, prosím, kolegyně a kolegové, a já ten návrh předložím, že by bylo dobré, aby se prodloužila lhůta k projednání ve výborech o 20 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Budeme tedy toto vystoupení brát jako zdůvodnění přikázání dalším výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zde byl tento návrh rozšířen ještě na výbor zdravotní, hospodářský a sociální. Taktéž budu považovat návrh pana poslance Bičíka o prodloužení lhůty o 20 dnů jako přednesený, jestli s tím pan poslanec bude souhlasit a nepřeje si to ještě jednou zopakovat. (Poslanec Bičík souhlasí.)

Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 53, ve kterém rozhodneme o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Kdo, prosím, souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 105 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP